Árubeszerzések - 431652-2020

15/09/2020    S179

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek

2020/S 179-431652

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_61179686
Postai cím: Váci út 73/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beleznai Gábor
E-mail: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Telefon: +36 12982509
Fax: +36 12982509
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.neak.gov.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000678052020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000678052020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Adalimumab hatóanyagot tartalmazó gyógyszer

Hivatkozási szám: EKR000678052020
II.1.2)Fő CPV-kód
33690000 Különböző gyógyszerek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tételes elszámolás alá eső adalimumab hatóanyagot tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszer 18 hónap aktív időszakra történő beszerzése, keretmegállapodás megkötésére irányuló nyílt eljárás keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33690000 Különböző gyógyszerek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
NUTS-kód: HU12 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletében szereplő hatóanyagonként és indikációnként elkülönített intézményi kör.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen közbeszerzés tárgya tételes elszámolás alá eső adalimumab hatóanyagot tartalmazó, természetben biztosítandó gyógyszer 18 hónap aktív időszakra történő beszerzése, keretmegállapodás megkötésére irányuló nyílt eljárás keretében. Adalimumab hatóanyag (OENO kód: 06052), összmennyiség 18 hónapra: 10 102 000 mg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajánlattevőnek részletes ajánlatot is csatolnia kell, az által megajánlott gyógyszer (termék, készítmény) megnevezése, hatáserőssége, kiszerelési egysége, TTT-kódja, nyilvántartási száma feltüntetésével a dokumentációban meghatározottak szerint. Ajánlatkérő lehetővé teszi a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét is. Ajánlatot – így alternatív ajánlatot is – csak egyféle gyógyszerre lehet tenni (vagyis a kiírt mennyiséget egyféle gyógyszerrel kell Ajánlattevőnek teljesítenie), azonban ezen belül Ajánlatkérő a kiszerelési egységet, adagolási egységben lévő hatóanyag mennyiséget, gyógyszerformát nem korlátozza.

A többváltozatú (alternatív) ajánlat esetben Ajánlattevőnek lehetősége van az alternatív ajánlatban különböző ajánlati árat megajánlani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy Ajánlattevő legfeljebb öt változatot ajánlhat meg, azonban nem köteles (csak lehetőség) változato(ka)t megajánlani. Ajánlattevő által esetlegesen megajánlott változatok versenyeznek egymással is, így egy Ajánlattevő által megajánlott több változatból is legfeljebb egy változat nyerhet. Az ajánlat vonatkozásában a szakmai minimum követelmény:

— 06052 OENO kóddal rendelkező adalimumab hatóanyagot tartalmazó gyógyszerkészítmény

Az ajánlattevőnek a Felolvasólapon az adott készítmény teljes Keretmennyiségre vonatkozó nettó ajánlati összárát kell megajánlania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy érvénytelen az ajánlat, amely magasabb ajánlati összárat tartalmaz, mint a PUPHA törzsben szereplő, legalacsonyabb árú adalimumab hatóanyagot tartalmazó gyógyszer PUPHA árából számolt mg egységár és a keretmennyiség szorzata.

Érvényes ajánlat feltétele a 9/1993. (IV. 2.) NM rend. 2/E. § (1) bekezdése szerinti tételes jelentési rendszerben az ajánlattételi határidő lejártáig történő regisztráció. A szerződéskötés feltétele: nyertes AT (és a 2. helyezett AT) online jelentőr.-ben történő sikeres autentikációja. A megajánlott terméknek az ajánlattételi határidő napján forgalomba hozatali engedéllyel kell rendelkeznie OGYÉI közhiteles nyilvántartásában és a PUPHA törzsben érvényesen szerepelnie kell az ajánlattételi határidő napján. A megajánlott terméknek továbbá legkésőbb a Keretmegállapodás megkötésekor a PUPHA törzsben hatályosan is szerepelnie kell. Ajánlattevőnek továbbá szerepelnie kell a gyógyszer nagykereskedőkről vezetett nyilvántartásban. Ajánlatkérő a hatósági nyilvántartásban ellenőrzi, hogy a megajánlott készítmény szerepel-e a MAGYARORSZÁG-on forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekről vezetett nyilvántartásban, és hogy ajánlattevő szerepel-e a gyógyszer nagykereskedőkről vezetett nyilvántartásban.

Amennyiben nem az ajánlattevő a forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jogosulttól származó, forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozat benyújtása szükséges! Amennyiben az ajánlattevő által benyújtott forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozatot adó személy nem egyezik a gyógyszerészeti államigazgatási szerv által a MAGYARORSZÁG-on forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekről vezetett közhiteles nyilvántartásban szereplő adatokkal, akkor a forgalomba hozatali engedély jogosultjától származó meghatalmazás benyújtása is szükséges! A részletes műszaki tartalom és az ajánlat összeállításához szükséges bővebb információ a közbeszerzési dokumentumokban került kifejtésre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 22
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A Kbt. 141. § (4) bek. a)pont alkalmazása: AK a KM aktív időbeli hatálya alatt egyszeri alkalommal jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozatával a KM aktív időszakának + a KM hatályának az eredeti időtartamhoz képest további 6 aktív hónappal történő meghosszabbítását kezdeményezni a Ptk. 6:191. § (4) bek. alapján, mellyel a KM eredeti hatálya is meghosszabbodik 6 hónappal.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: igen
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban megadott 22 hónap időtartam tájékoztató adat. A KM annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és a Keretmennyiség kimerüléséig, de legfeljebb 18 hónap aktív határozott időtartamra (aktív időszak – esetleges szerződéshosszabbítás esetén további 6 hónap) és az azt követő 4 hónap passzív időtartamra (passzív időszak) jön létre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. A kizáró okok igazolásának módja és folyamata: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. alapján az ajánlatában az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EKR-ben található Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (ESPD) űrlapjának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-nek hatálya alá. Közös ajánlattevő esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlattevőnek be kell nyújtani azon nyilatkozatát, miszerint nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés, tekintettel a Kr. 15. § (2) bekezdésében foglaltakra). A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában csak az EEKD dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az ajánlatkérő felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kr. 1. § (2) bek. szerint – az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapján – a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állását az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8., 10 és 12.–16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését megfelelően alkalmazza.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: az ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja a Kr. 8. § i) pont ic) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. AK a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattétel napján ellenőrzi. AK a Kr. 13 §-a alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az Ajánlattevő csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bek.-re, a Kbt. 69. § (4) bek.-re. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) KR. (KR.) 1. § (1) bek. alapján Ajánlattevőnek az EKR-ben található ESPD űrlap kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bek. alapján AK elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: „alfa” pontjában). Ajánlattevőnek az AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására – csatolnia kell az alábbiakat: M.1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónap legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (bármely emberi felhasználásra szánt gyógyszer) szerinti szállításainak ismertetését a Kbt. 65. § (1) bek. b)pontja és a KR. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az alk. köv.-nek megfelelően részletezett tartalommal, a KR. 22. § (1)-(2) bek. szerinti nyilatkozat vagy igazolás benyújtásával. AK felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alk. igazolására előírt kritériumnak az e pontban csatolni előírt dok.-ból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie. A KR. 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél és a referenciát igazoló személy neve, elérhetősége (telefon és e-mail-cím) a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja /év, hó, nap/), a szállítás tárgya, valamint mennyisége (mg), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt-e. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7) és (9) bek.-re és a Kbt. 69. § (4), (11) és (11a) valamint a KR. 21. § (1a) bek. a) pontjára és 21./A. §-ára. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést nem önállóan végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a bemutatott referencia mely részét teljesítette. Amennyiben a referencia ismertetése szerint a szerződés tárgya bővebb, mint a kért referencia tárgya, akkor a referencia ismertetésében meg kell adni a kért tárgyra vonatkozó mennyiséget. Az alkalmasság igazolása több szerződésből is biztosítható.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben összességében nem rendelkezik a jelen felhívás feladását megelőző három évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett a közbeszerzés tárgyából (bármely emberi felhasználásra szánt gyógyszer szállítása, vagy adásvétele) származó referenciával, amelyek mennyisége összesen eléri a 1 894 125 mg mennyiséget.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Fő finanszírozási feltételek: a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § és a Ptk. 6:155. §, 2011. évi CXCVI. tv. 3. §. Az elszámolás a tényleges felhasználás alapján történik. Az ajánlattétel, az elszámolás, a kifizetés pénzneme: HUF. Mellékkötelezettségek: késedelmes, hibás, illetve nemteljesítés esetére kötbérfizetési kötelezettség (Ptk. 6:186. § (1) bek.).

A késedelmi és hibás teljesítési kötbér mértéke: az érintett, adott szolgáltatói megrendelésben szereplő mennyiség nettó ellenértékének napi 1 %-a, legfeljebb azonban az egyedi megrendelőben szereplő áru (készítmény) nettó ellenértékének 10 %-a.

Késedelmi és hibás telj. kötbér maximum elérése: azonnali hatályú felmondás, meghiúsulási kötbér érvényesítése. Ptk. 6:187. § (1). Meghiúsulási kötbér mértéke a keretmegállapodás teljes nettó ellenértékének 20 %-a. Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3); Kbt. 104. § (7). A részletes fizetési feltételeket, a KM-t biztosító mellékkötelezettségeket a KM tervezete tartalmazza. Termék lejárati ideje a mindenkori kiszállítástól számított legalább 12 hónap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/10/2020
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/10/2020
Helyi idő: 16:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikusan történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait a Kbt 68. §-a tartalmazza. AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A karakterkorlátozás miatt Ajánlatkérő (AK) az egyéb információkat teljeskörűen a KD-ban adja meg. Jelen pontban csak az adott közb.-re vonatkozó spec. info-k kerülnek feltüntetésre, általános, a Kbt.-ben is megfogalmazott, Ajánlattevőket (AT) érintő kötelezettségekre nem tér ki. A Közbeszerzési Dokumentumok (KD) elérése: www.ekr.gov.hu. A KD az EKR-ben: EKR000678052020 számon érhető el. AK felhívja a figyelmet,- hogy kizárólag azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését az EKR-ben jelezte. Az eljárás iránti érdeklődést a gazdasági szereplők elektronikusan az EKR-en keresztül jelezhetik ajánlatkérőnek.

2. AK nem alkalmazza a 75. § (2)e) pontban foglaltakat, és nem írja elő ajánlati biztosíték benyújtását.

3. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított, a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozással.

4. Értékelés: legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy AK igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlattevő a felolvasólapon adja meg a teljes Keretmennyiségre vonatkozó nettó ajánlati összárat. A nettó ajánlati összárat, mint alapadatot olyan módon kell megadni a felolvasólapon, hogy a nettó ajánlati összár és a kiírt keretmennyiség hányadosa, mint számított adat olyan, kerekítés nélküli véges tizedestört legyen, melyben a tizedesjegyek között legfeljebb az első két helyi értéken lehet 0-tól eltérő szám.

5. AK a felhívás IV.2.6) pontjában előírt 2 hónap alatt 60 napot ért, a közbeszerzési eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.

6. Az ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

7. Az ajánlattétel nyelve: magyar (HU). Az eljárással kapcsolatos minden írásbeli és szóbeli kapcsolat magyar nyelven történhet. (Kbt. 47. § (2) irányadó)

8. Egy ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint kerül sor a beszerzés megvalósítására.

9. AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest az ajánlati felhív. III.1.3) pontban szig. hat. meg.

10. Ajánlathoz (A) csatolandó:

— Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozat,

— felolvasólap,

— részletes ajánlat,

— a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti okirat és nyilatkozat (65. § (12) bek. irányadó),

— a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges is),

— a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,

— az EEKD,

— cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája,

— Foly.-ban levő vált. bej. elj. esetében a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §-a irányadó,

— Közös ajánlattétel esetében csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bek. szerint,

— Amennyiben nem az ajánlattevő a forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jogosulttól származó, forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozat benyújtása szükséges! Amennyiben az ajánlattevő által benyújtott forgalmazási jogosultságról szóló nyilatkozatot adó személy nem egyezik a gyógyszerészeti államigazgatási szerv által a MAGYARORSZÁG-on forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerekről vezetett közhiteles nyilvántartásban szereplő adatokkal, akkor a forgalomba hozatali engedély jogosultjától származó meghatalmazás benyújtása is szükséges!

11. AK nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, mert azt a beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé, tekintve, hogy Ajánlatkérő egyfajta – Adalimumab – hatóanyagot tartalmazó gyógyszert kíván beszerezni, jelen közbeszerzési eljárás során, műszaki-szakmai értelemben a hatóanyag meghatározása körében a további részekre vonatkozó ajánlattétel nem értelmezhető.

12. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként(EŰL) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EŰL kitöltése útján kell megtenni. Az EKR-ben megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel kapcsolatos egyéb előírásokat EKR rendelet és Kbt. tartalmazza.

13. FAKSZ: dr. Lánchidi Csaba (00605), 1051 Bp., Nádor u. 5. 2/6., lanchidicsaba@gmail.

14. Nyertes ajánlattevő köteles gondoskodni arról, hogy a Termék lejárati ideje a mindenkori kiszállítástól számított legalább 12 hónapig terjedjen azzal a kitétellel, hogy ha a Termék lejárati ideje a kiszállításkor 1 évnél kevesebb, a lejárati időn belül fel nem használt készítményeket, a lejárati idő előtt 1 hónappal legalább 12 hónapos lejáratúra cseréli.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/09/2020