Dostawy - 431663-2020

15/09/2020    S179

Polska-Gdańsk: Gaz ziemny

2020/S 179-431663

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Długa 75/76
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 80-831
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Chojnacki
E-mail: przetargi.ias.gdansk@mf.gov.pl
Tel.: +48 583002300
Faks: +48 583012444
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pomorskie.kas.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ias-gdansk.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka administracji rządowej niezespolonej
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby wszystkich Izb Administracji Skarbowej oraz Krajowej Szkoły Skarbowości w latach 2021–2023

Numer referencyjny: 2201-ILN-2.260.9.2020
II.1.2)Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie kompleksowej dostawy gazu ziemnego do celów opałowych, obejmującej sprzedaż oraz dystrybucję do obiektów Izb Administracji Skarbowej w Polsce oraz Krajowej Szkoły Skarbowości w latach 2021–2023.

Zestawienie punktów poboru oraz szacunkowe zużycie gazu określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zestawienie punktów poboru oraz szacunkowe zużycie gazu określa załącznik nr 1 do SIWZ. Łączne szacunkowe zapotrzebowania (zamówienie podstawowe + opcja) na kompleksową dostawę paliwa gazowego wynosi 126 021,765 kWh w okresie przedmiotu zamówienia, tj. od 1.1.2021 do 31.12.2023. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje prawo opcji, które określone zostało w następujący sposób:

1) 109 584,144 kWh stanowić będzie zamówienie podstawowe;

2) 15 % zamówienia podstawowego tj. 16 437,621 kWh, stanowić będzie zamówienie objęte prawem opcji.

Zamawiający będzie wykorzystywał paliwo gazowe na cele grzewcze, na potrzeby własne w związku z prowadzoną działalnością. Wykonawca musi posiadać aktualne umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD), tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., dla obszarów: gdański, poznański, tarnowski, warszawski, wrocławski, zabrzański, działającym na terenie Zamawiającego, umożliwiające kompleksową dostawę paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru gazu, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający informuje, iż rozliczanie ilości dostarczonego gazu ziemnego może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie rzeczywistych wskazań układu pomiarowego w okresach ustalonych przez danego operatora systemu dystrybucyjnego. Zamawiający nie akceptuje jakichkolwiek rozliczeń na zasadach faktur VAT zaliczkowych, prognozowych czy szacunkowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje prawo opcji, które określone zostało w następujący sposób:

1) 109 584,144 kWh stanowić będzie zamówienie podstawowe;

2) 15 % zamówienia podstawowego tj. 16 437,622 kWh, stanowić będzie zamówienie objęte prawem opcji.

Uruchomienie opcji uzależnione jest od potrzeb Zamawiających. Zamówienie w ramach prawa opcji uruchamia się automatycznie po wykorzystaniu zamówienia podstawowego i nie wymaga jakichkolwiek działań ze strony Zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (obowiązującą przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 4 000,000 PLN (słownie: cztery miliony złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym zakresie, wykonał w ramach odrębnych zamówień (umów) kompleksowe dostawy gazu ziemnego o wolumenie nie mniejszym niż 25 000,000 kWh w okresie 12 miesięcy dostaw.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy wskazane zostały z załączniku nr 9 do SIWZ – Wzór umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 118-285709
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/09/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie zakupowej Zamawiającego. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia/ procedury postępowania są: Piotr Chojnacki, Marzena Kinast-Kaliszewska.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Trzeci kwartał 2023.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określone w rozdziale 2 działu VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu ww. zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środkami ochrony prawnej jest odwołanie (art. 180–198 ustawy) oraz skarga do sądu (art. 198a–198g ustawy).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020