Dostawy - 431665-2020

15/09/2020    S179

Polska-Wałcz: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2020/S 179-431665

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
Adres pocztowy: ul. Ciasna 7
Miejscowość: Wałcz
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 78-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anetta Gumińska
E-mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Tel.: +48 261472184

Adresy internetowe:

Główny adres: www.1rblog.wp.mil.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa sektora finansów publicznych
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa specjalistycznego wyposażenia warsztatowego dla WTL Toruń oraz WTM Gdynia

Numer referencyjny: 83/2020
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia warsztatowego zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ oraz w asortymencie i ilości przestawionej w tabeli w rozdziale III SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oscyloskopu mobilnego.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38342000 Oscyloskopy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Regionalna Baza Logistyczna – Skład Toruń, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, numer telefonu: +48 261433553, numer faksu: +48 261432848

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jeden sztuki oscyloskopu mobilnego zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa zestawu narzędzi.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44512940 Zestawy narzędziowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Regionalna Baza Logistyczna – Skład Toruń, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, numer telefonu: +48 261433553, numer faksu: +48 261432848

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu narzędzi (jeden komplet) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mikroomomierza

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38552000 Mierniki elektroniczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Regionalna Baza Logistyczna – Skład Toruń, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, numer telefonu: +48 261433553, numer faksu: +48 261432848

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki mikroomomierza zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa testera izolacji

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Regionalna Baza Logistyczna – Skład Toruń, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, numer telefonu: +48 261433553, numer faksu: +48 261432848

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki testera izolacji zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzenia do obróbki światłowodów

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38621000 Aparatura światłowodowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Regionalna Baza Logistyczna – Skład Toruń, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń, numer telefonu: +48 261433553, numer faksu: +48 261432848

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do obróbki światłowodów (jeden komplet) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie formułuje wymogu w zakresie wyżej opisanego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

— zadanie nr 1 – 4 346,00 PLN,

— zadanie nr 2 – 2 367,00 PLN,

— zadanie nr 3 – 803,00 PLN,

— zadanie nr 4 – 1 243,00 PLN,

— zadanie nr 5 – 1 072,00 PLN.

Uwaga:

1. W przypadku kiedy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań winien zsumować wartość poszczególnych zadań i wykazać wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową dla ich zsumowanej wartości i tak np.: jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie od 1 do 5 wysokość środków finansowych lub zdolność kredytowa winna opiewać na wartość 9 831,00 PLN.

2. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy wyposażenia warsztatowego, których suma odpowiada co najmniej wartościom podanym poniżej:

— zadanie nr 1 – 17 385,00 PLN,

— zadanie nr 2 – 7 697,00 PLN,

— zadanie nr 3 – 3 210,00 PLN,

— zadanie nr 4 – 4 970,00 PLN,

— zadanie nr 5 – 4 287,00 PLN,

oraz wykonał te dostawy w sposób należyty.

Uwaga:

1. W przypadku kiedy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań winien zsumować wartość poszczególnych zadań i na łączną kwotę przedstawić wykaz dostaw i tak np.: jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie od 1 do 5 wykaz winien opiewać na wartość 37 549,00 PLN.

2. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału

W postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

1. Regionalna Baza Logistyczna, ul. Ciasna 7, 78-600 Wałcz, POLSKA, budynek nr 1, pokój nr 109

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

2. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog

Zaleca się zaplanowanie złożenia oferty z wyprzedzeniem minimum 24 h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformy zakupowej, awaria Internetu, problemy techniczne.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020