Dostawy - 431670-2020

15/09/2020    S179

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 179-431670

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
Adres pocztowy: ul. Rzgowska 281/289
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 93 - 338
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Drozdowska
E-mail: malgorzata.drozdowska@iczmp.edu.pl
Tel.: +48 422711752
Faks: +48 422711750

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.iczmp.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.iczmp.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”
Adres pocztowy: ul. Rzgowska 281/289, pawilon „A” (Ginekologiczno-Położniczy), poziom „0”, pokój Nr 15
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 93-338
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Drozdowska
E-mail: malgorzata.drozdowska@iczmp.edu.pl
Tel.: +48 422711752
Faks: +48 422711750

Adresy internetowe:

Główny adres: www.iczmp.edu.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZP/87/2020 – Wdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

Numer referencyjny: ZP/87/2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

2. Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie: https://iczmp.ezamawiajacy.pl

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie i integracja e-Usług w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”, zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznikiem nr 1 do umowy.

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020:

— oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”,

— działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

3. Celem projektu jest:

— wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego partnerów,

— integracja ww. rozwiązań z systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi u partnerów oraz innymi systemami informatycznymi ochrony zdrowia, zapewniającymi dane dla usług biznesowych projektu.

4. W ramach projektu planowane jest wdrożenie następujących e-Usług:

— przetwarzanie EDM,

— e-Rejestracja,

— e-Zlecenie.

5. Zakres przedmiotu zamówienia:

— przygotowania wdrożenia systemu e-Usług,

— budowy, dostarczenia i instalacji oprogramowania niezbędnego do wdrożenia Systemu e-Usług,

— konfiguracji systemu e-Usług,

— integracji systemu e-Usług z oprogramowaniem Zamawiającego oraz oprogramowaniem centralnym,

— dostarczenia wymaganych licencji lub przekazanie praw autorskich do oprogramowania składającego się na system e-Usług

— dostarczenia certyfikatów niezbędnych do integracji z węzłem krajowym identyfikacji elektronicznej zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1544) – integracja z systemem login.gov.pl na środowisku produkcyjnym,

— przekazania dokumentacji powdrożeniowej,

— przeprowadzenia testów systemu e-Usług,

— uruchomienia produkcyjnego systemu e-Usług i przeprowadzenia jego stabilizacji,

— przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych w zakresie wdrożonego systemu e-Usług,

— świadczenia usług rozwojowych do 50 roboczogodzin w okresie wdrożenia systemu e-Usług do zakończenia Etapu V.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020: oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”; działanie 2.1. wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały opisane w istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/10/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/10/2020
Czas lokalny: 10:15

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Podstawy Wykluczenia:

Art. 24 ust. 1 pkt 13–23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona/ jakie Zamawiający uzyska za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zgodnie z art. 26 ust. 6, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od udostępnienia na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://iczmp.ezamawiajacy.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

5. złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 4 nie jest wymagane, jeżeli w postępowaniu na daną część lub części zamówienia, na którą lub które Wykonawca złożył ofertę, została złożona jedna oferta.

6. oświadczenie, o którym mowa w pkt 4, niezależnie od ilości złożonych w postępowaniu ofert, może zostać złożone wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie sytuacji Wykonawcy w toku prowadzonego postępowania, w szczególności po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert.

5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Informacje dotyczące wspólnego ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia oraz przypadku, gdy siedziba lub miejsca zamieszkania Wykonawcy znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały opisane w treści SIWZ.

II. Wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wadium na całość przedmiotu zamówienia wynosi 16 850,00 PLN, słownie: szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych.

III. Kryteria oceny ofert: cena – waga 90, okres gwarancji – waga 10.

IV. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

V. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – 60 dni (od ustalonej daty składania ofert).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Szczegółowe regulacje w zakresie środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020