Dostawy - 431678-2020

Submission deadline has been amended by:  493492-2020
15/09/2020    S179

Polska-Szczecin: Urządzenia sieciowe

2020/S 179-431678

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Rybacka 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-204
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: p. Marzena Kopacka-Biculewicz, p. Wioletta Orzechowska
E-mail: przetargi@pum.edu.pl
Tel.: +48 914800778
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pum.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.pum.edu.pl/artykuly/214/dostawy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania

Numer referencyjny: DZP-262-30/2020
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania, według parametrów podanych w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwer z zasilaczem

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48821000 Serwery sieciowe
30237280 Akcesoria zasilające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa serwera NAS – typ 1 – 1 szt. oraz zasilacza awaryjnego – typ 1 – 1 szt., według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający wymaga, by sprzęt, będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, nie powystawowy, kompletny, nie używany do prezentacji, wolny od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku oraz oryginalnie zapakowany, w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem.

3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu sprzętu.

4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu dostawy na własny koszt i ryzyko, a także do wniesienia sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Miejscem dostawy będzie budynek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin.

5. Dokumentem potwierdzającym odbiór dostawy jest protokół zdawczo-odbiorczy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca lub podmiot, za który on odpowiada wytworzy w toku realizacji umowy odpady – staje się on ich wytwórcą pierwotnym i jest zobowiązany do ich zgodnego z obowiązującymi przepisami usunięcia, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do odebrania pustych opakowań pozostałych po rozpakowanym sprzęcie z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane z projektu Interreg VA INT118 „Konsolidacja współpracy trans granicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej w okulistyce”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— okres gwarancji – 30 %,

— termin dostawy – 10 %.

Wadium: 500 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Serwer z dyskami, oprogramowaniem i elementami dodatkowymi

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48821000 Serwery sieciowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32420000 Urządzenia sieciowe
30237280 Akcesoria zasilające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa: dysków do serwera – 6 szt., szafy serwerowej – 1 szt., serwera – typ 2 – 1 szt., licencji oprogramowania – WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL – 2 szt., licencji oprogramowania – WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL – 30 szt., licencji oprogramowania – WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic – 1 szt., licencji oprogramowania – WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL Acdmc CoreLic – 1 szt., zasilacza awaryjnego – typ 2 – 1 szt., według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający wymaga, aby licencje, będące przedmiotem zamówienia były wolne od wad fizycznych i prawnych i bez ograniczeń czasowych.

3. Zamawiający wymaga, aby sprzęt, będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, nie powystawowy, kompletny, nie używany do prezentacji, wolny od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku oraz oryginalnie zapakowany, w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem.

4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu sprzętu.

5. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu na własny koszt i ryzyko, a także do wniesienia sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Miejscem dostawy będzie budynek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

6. Dokumentem potwierdzającym odbiór dostawy jest protokół zdawczo-odbiorczy.

7. W przypadku, gdy Wykonawca lub podmiot, za który on odpowiada wytworzy w toku realizacji umowy odpady – staje się on ich wytwórcą pierwotnym i jest zobowiązany do ich zgodnego z obowiązującymi przepisami usunięcia, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do odebrania pustych opakowań pozostałych po rozpakowanym sprzęcie z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie współfinansowane z projektu Interreg VA INT14 – „Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod hematologii i onkologii doświadczalnej oraz klinicznej”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— okres gwarancji – 30 %,

— termin dostawy – 10 %.

Wadium: 1 000 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp.

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzający brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składana ofert.

6. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składana ofert.

7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

8. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z załączeniem dowodów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

9. Wykonawca zagraniczny zamiast dokumentów:

a) z pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub m. zamieszkania lub m. zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert;

b) z pkt 4–6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub m. zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert i dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert.

10. Jeżeli w kraju, Wykonawcy nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub m. zamieszkania Wykonawcy lub m. zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów z pkt 9.

11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej m. zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 9a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym m. zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów o których mowa w pkt 9.

W przypadku ofert wspólnych oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Dokumenty mogą być złożone w oryginale, w postaci dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu/oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

W ramach realizacji zamówienia w każdej części Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy, do siedziby Zamawiającego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/12/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 12:10
Miejsce:

Pokój 30 w budynku od ul. Podgórnej 22 w Szczecinie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na www.platformazakupowa.pl.

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli.

3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia nie wymagające szyfrowania, czyli dokumenty i oświadczenia składane po otwarciu ofert mogą być składane przy użyciu formularzy dostępnych na platformie zakupowej www.patformazakupowa.pl albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przetargi@pum.edu.pl, poprzez „wyślij wiadomość” lub z dodaniem załączników.

4. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia (JEDZ, pełnomocnictwa), składane wraz z ofertą, wymagają szyfrowania i mogą zostać złożone wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej na www.platformazakupowa.pl. Nie jest możliwe przesłanie oferty, a także oświadczeń JEDZ, pełnomocnictw i innych oświadczeń lub dokumentów dołączanych do oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdyż taki sposób użycia środka komunikacji elektronicznej nie zapewnia szyfrowania.

5. Adres e-mail do przesłania faktury elektronicznej: kwestura@pum.edu.pl

6. Postępowanie w każdej części prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 wnosi się terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach, stanowiących podstawę jego wniesienia.

. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

9. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020