Dodávky - 431687-2020

15/09/2020    S179

Slovensko-Trenčín: Tlačiarske/kopírovacie a grafické zariadenia

2020/S 179-431687

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: BPV Servis Slovakia s. r. o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 45979324
Poštová adresa: Hlavná 579/105
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
PSČ: 911 05
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Lenka Čapková
E-mail: dada@bartos.sk
Telefón: +421 327430433
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/18455/
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/18455//
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428071
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Premier Consulting EU, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 48231657
Poštová adresa: Hadovská cesta 870
Mesto/obec: Komárno
Kód NUTS: SK023 Nitriansky kraj
PSČ: 945 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Pálovicsová
E-mail: palovicsova@eurofondy.sk
Telefón: +421 915849857
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/18455p://
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/18455p://
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://premierconsulting.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/40
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: § 8 ods. 1 (dotácia nad 50 %)
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: výrobná činnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Profesionálna tlačiareň na priamu potlač textilu pre BPV Servis Slovakia s.r.o.

II.1.2)Hlavný kód CPV
42962000 Tlačiarske/kopírovacie a grafické zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Profesionálna tlačiareň na priamu potlač textilu 1 ks. Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 164 966.67 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Hlavná 579/105, Trenčín

II.2.4)Opis obstarávania:

Profesionálna tlačiareň na priamu potlač textilu 1 ks. Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

NFP302030H303

II.2.14)Doplňujúce informácie

IROP-PO3-SC31-2016-5

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa Osobného postavenia podľa § 32 nasledovne:

Obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky účasti Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až h) Zákona č. 343/2015 Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ vyžaduje doklady v súlade s § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. (2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Plnenie podmienok účasti preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4. a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo podľa § 152 zákona o VO alebo podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Nevyžaduje sa

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Termín realizácie dodávky predmetu obstarávania sú 3 mesiace. Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Verejným obstarávateľom Dodávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade nedôjde k plneniu zmluvy.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/10/2020
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15/10/2021
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 16/10/2020
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Premier Consulting EU, spol. s r.o.

Hadovská cesta 870

945 01 Komárno

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom (ďalej aj,,JED""), pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, stanovené verejným obstarávateľom v bode III.1 tohto oznámenia. Verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní o predloženie dokladov nahradených JED-om.

2. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla UVO na: http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.

Manuál k vyplneniu dokumentu je zverejnený na: http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/jed_-_manual.pdf. Verejný obstarávateľ požaduje aby bol jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

4. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s touto výzvou znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

5. Odôvodnenie nerozdelenie tejto zákazky na časti je uvedené v kapitole A.1 pokyny pre uchádzačov, bod 3 súťažných podkladov.

6. Vzhľadom na technické špecifikácie a charakter zákazky sa nejedná o verejné obstarávanie s príznakom zelené verejné obstarávanie, inovatívne partnerstvo, inovácie alebo obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/09/2020