Dostawy - 431692-2020

Submission deadline has been amended by:  498858-2020
15/09/2020    S179

Polska-Szczecin: Pomoce naukowe

2020/S 179-431692

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 9552447181
Adres pocztowy: ul. T. Wendy 10
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-655
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sara Maćkowiak
E-mail: biuro@centrumnauki.eu
Tel.: +48 511935934
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrumnauki.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.centrumnauki.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie

Numer referencyjny: 5/2020
II.1.2)Główny kod CPV
39162000 Pomoce naukowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa, montaż i uruchomienie interaktywnej wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie (MCN).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 23 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
80000000 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego
79930000 Specjalne usługi projektowe
32322000 Urządzenia multimedialne
45000000 Roboty budowlane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Szczecin, ul. T. Wendy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wytworzenie, dostawa, montaż i uruchomienie interaktywnej wystawy stałej Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie (MCN).

W skład wystawy stałej MCN wchodzą:

a) 213 stanowisk (eksponatów) interaktywnych o różnorodnym charakterze i sposobie interakcji (m.in. mechaniczne, robotyczne, multimedialne, wodne). Wśród eksponatów 211 ma być zaprojektowanych i wytworzonych przez Wykonawcę, a 2 (obiekty oryginalne) zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Szczegółowy opis stanowisk znajduje się w dalszej części niniejszego dokumentu;

b) treści multimedialne (prezentacje, aplikacje i inne) towarzyszące eksponatom oraz prezentowane samodzielnie, w oderwaniu od eksponatów. W przypadku części treści multimedialnych (filmy, nagrania dźwiękowe), w szczególności dotyczących osób i wydarzeń związanych ze Szczecinem i Pomorzem Zachodnim, Wykonawca otrzyma rekomendacje Zamawiającego i pomoc Zamawiającego w ich pozyskaniu;

c) scenografia (oryginalne, autentyczne i stylizowane elementy wyposażenia statków, narzędzia i przyrządy związane z żeglugą i różnymi pracami na morzu, zabudowa w postaci ścianek, wydruki na tkaninach, zdjęcia i grafiki, wydruki wielkoformatowe, nadruki i naklejki na podłodze i ścianach i inne). Część obiektów oryginalnych wchodzących w skład scenografii dostarcza Zamawiający – w takich przypadkach są one wyspecyfikowane przy opisach odpowiednich eksponatów;

d) oświetlenie scenograficzne i stanowiskowe (budujące nastrój, służące przeprowadzeniu doświadczenia lub doświetlające miejsce prowadzenia doświadczenia) i nagłośnienie ekspozycyjne (w wybranych miejscach);

e) komunikaty ekspozycyjne w języku polskim i angielskim (instrukcje obsługi oraz objaśnienia-komentarze edukacyjne);

f) system informacji wizualnej (nazwy działów, grup, eksponatów, wskaźniki kierunku i rozkładu ekspozycji, plany ekspozycji i inne);

g) system filtrowania i uzdatniania wody dla eksponatów wodnych;

h) system zarządzania ekspozycją, składający się z niezbędnego sprzętu i oprogramowania, umożliwiający zdane włączanie i wyłączanie eksponatów oraz zbierający i prezentujący dane o stanie eksponatów i ich ew. awariach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje osób przeznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 000 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPZP.06.09.00-32-0001/18/00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje unieważnienie w przypadku w którym środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające spełnianie wskazanych poniżej warunków udziału w postępowaniu.

Początek warunku:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie wraz montażem interaktywnej wystawy edukacyjnej popularyzującej naukę, sztukę lub kulturę o wartości co najmniej 15 000 000 PLN netto (słownie: piętnaście milionów złotych netto), składającej się z co najmniej 100 eksponatów (stanowisk) o różnorodnej zasadzie działania, tj. stanowiących urządzenie mechaniczne, urządzenie wodne, urządzenie elektryczne, urządzenie multimedialne lub też urządzenie obejmujące cechy urządzeń wcześniej wymienionych.

Wystawa nie będzie traktowana jako składająca się z eksponatów (stanowisk) o różnorodnej zasadzie działania, jeżeli dostarczone w jej ramach eksponaty (stanowiska) oparte na jednej zasadzie stanowić będą więcej niż 80 % łącznej liczby dostarczonych eksponatów (stanowisk).

Na potrzeby niniejszego warunku udziału w postępowaniu przez:

— Urządzenie mechaniczne należy rozumieć urządzenie realizujące zamierzony cel edukacyjny poprzez wprawienie w ruch mechanizmu przy pomocy mięśni, bez konieczności użycia prądu elektrycznego ani multimediów. Urządzenie edukacyjne mechaniczne może wykorzystywać np. tryby, sprężyny, magnesy lub maszyny proste.

— Urządzenie wodne należy rozumieć urządzenie realizujące zamierzony cel edukacyjny z wykorzystaniem wody lub innej cieczy o zbliżonych do wody właściwościach. Urządzenie edukacyjne wodne może wykorzystywać w swoim działaniu m.in. elementy hydrauliczne, pływaki, elementy spiętrzające i ukierunkowujące przepływ cieczy.

— Urządzenie elektryczne należy rozumieć urządzenie realizujące zamierzony cel edukacyjny z wykorzystaniem prądu elektrycznego, uruchamiane przez użytkownika lub działające bez ingerencji użytkownika. Urządzenie edukacyjne elektryczne może wykorzystywać m.in. generatory prądu, odbiorniki prądu, mierniki i elementy elektroniczne.

— Urządzenie multimedialne należy rozumieć urządzenie realizujące zamierzony cel edukacyjny z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju prezentacji i systemów multimedialnych sterowanych przez zwiedzającego, zaprogramowanych do ciągłego działania lub uruchamianych automatycznie. Urządzenie edukacyjne multimedialne może wykorzystywać aplikacje komputerowe, aktywne i pasywne projekcje na monitorach lub ekranach i emitować dźwięki.

b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

I) co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika projektu posiadającą doświadczenie w zarządzaniu realizacją zamówienia polegającego na dostawie wraz montażem interaktywnej wystawy edukacyjnej popularyzującej naukę, sztukę bądź kulturę o wartości co najmniej 8 000 000 PLN netto (słownie: osiem milionów złotych netto), składającej się z co najmniej 100 eksponatów (stanowisk) o różnorodnej zasadzie działania, tj. stanowiących urządzenie mechaniczne, urządzenie wodne, urządzenie elektryczne, urządzenie multimedialne lub też urządzenie obejmujące cechy urządzeń wcześniej wymienionych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd warunku:

II) co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Głównego projektanta posiadającą doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego całościowego projektu (eksponatów, scenografii i układu przestrzennego ekspozycji) interaktywnej wystawy edukacyjnej popularyzującej naukę, sztukę bądź kulturę o powierzchni co najmniej 1 400 m2, składającej się z co najmniej 100 eksponatów (stanowisk) o różnorodnej zasadzie działania, tj. stanowiących urządzenie mechaniczne, urządzenie wodne, urządzenie elektryczne, urządzenie multimedialne lub też urządzenie obejmujące cechy urządzeń wcześniej wymienionych.

III) co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta – konstruktora mechanizmów posiadającą doświadczenie polegające na udziale w przynajmniej jednym projekcie tworzenia interaktywnej wystawy edukacyjnej popularyzującej naukę, sztukę bądź kulturę, w ramach realizacji którego osoba ta zaprojektowała lub skonstruowała mechanizmy co najmniej 40 eksponatów (stanowisk) edukacyjnych popularyzujących naukę, sztukę bądź kulturę o różnorodnej zasadzie działania, tj. stanowiących urządzenie mechaniczne, urządzenie wodne, urządzenie elektryczne, urządzenie multimedialne lub też urządzenie obejmujące cechy urządzeń wcześniej wymienionych.

Wystawa nie będzie traktowana jako składająca się z eksponatów (stanowisk) o różnorodnej zasadzie działania, jeżeli dostarczone w jej ramach eksponaty (stanowiska) oparte na jednej zasadzie stanowić będą więcej niż 80 % łącznej liczby dostarczonych eksponatów (stanowisk).

Na potrzeby niniejszego warunku udziału w postępowaniu przez:

— Urządzenie mechaniczne należy rozumieć urządzenie realizujące zamierzony cel edukacyjny poprzez wprawienie w ruch mechanizmu przy pomocy mięśni, bez konieczności użycia prądu elektrycznego ani multimediów. Urządzenie edukacyjne mechaniczne może wykorzystywać np. tryby, sprężyny, magnesy lub maszyny proste.

— Urządzenie wodne należy rozumieć urządzenie realizujące zamierzony cel edukacyjny z wykorzystaniem wody lub innej cieczy o zbliżonych do wody właściwościach. Urządzenie edukacyjne wodne może wykorzystywać w swoim działaniu m.in. elementy hydrauliczne, pływaki, elementy spiętrzające i ukierunkowujące przepływ cieczy.

— Urządzenie elektryczne należy rozumieć urządzenie realizujące zamierzony cel edukacyjny z wykorzystaniem prądu elektrycznego, uruchamiane przez użytkownika lub działające bez ingerencji użytkownika. Urządzenie edukacyjne elektryczne może wykorzystywać m.in. generatory prądu, odbiorniki prądu, mierniki i elementy elektroniczne.

— Urządzenie multimedialne należy rozumieć urządzenie realizujące zamierzony cel edukacyjny z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju prezentacji i systemów multimedialnych sterowanych przez zwiedzającego, zaprogramowanych do ciągłego działania lub uruchamianych automatycznie. Urządzenie edukacyjne multimedialne może wykorzystywać aplikacje komputerowe, aktywne i pasywne projekcje na monitorach lub ekranach i emitować dźwięki.

Pełny opis warunku wskazany jest w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Termin realizacji zamówienia: 21 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Szczegółowe warunki umowy określa załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/12/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha, ul. T. Wendy 10, 70-655 Szczecin, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawcy są upoważnieni do uczestniczenia w otwarciu ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

a) formularz oferty;

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego o ile Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

c) odpowiednie pełnomocnictwa w przypadkach wskazanych w SIWZ;

d) oświadczenie wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców oraz firmy podwykonawców są znane).

3. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki Wykonawca ma obowiązek złożyć JEDZ. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w sposób wskazany w SIWZ.

4. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w ustawie Pzp (art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 Pzp.

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów na potwierdzenie, że:

1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj.:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

2) dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu: wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi że zostały one wykonane należycie i wykazu osób.

6. Zamawiający wymaga wniesienia przed terminem składania ofert wadium w wysokości 400 000 PLN.

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub Równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020