Dostawy - 431694-2020

15/09/2020    S179

Polska-Rzeszów: Elektryczność

2020/S 179-431694

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 01064767900000
Adres pocztowy: pl. Dworcowy 2
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-201
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Maternia
E-mail: biuro@pcm-cuw.pl
Tel.: +48 178528900
Faks: +48 178533681

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pcmrzeszow.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 69072411400000
Adres pocztowy: ul. Szopena 2
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-055
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Maternia
E-mail: biuro@pcm-cuw.pl
Tel.: +48 178528900
Faks: +48 178533681

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pcmrzeszow.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 69069752900000
Adres pocztowy: ul. Lwowska 60
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-301
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Maternia
E-mail: biuro@pcm-cuw.pl
Tel.: +48 178528900
Faks: +48 178533681

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pcmrzeszow.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 00030862000000
Adres pocztowy: ul. Korczyńska 57
Miejscowość: Krosno
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Maternia
E-mail: biuro@pcm-cuw.pl
Tel.: +48 178528900
Faks: +48 178533681

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pcmrzeszow.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 69072428400000
Adres pocztowy: ul. Siemieńskiego 17
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-203
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Maternia
E-mail: biuro@pcm-cuw.pl
Tel.: +48 178528900
Faks: +48 178533681

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pcmrzeszow.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 85164350300000
Adres pocztowy: ul. Krakowska 91
Miejscowość: Dębica
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 39-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Maternia
E-mail: biuro@pcm-cuw.pl
Tel.: +48 178528900
Faks: +48 178533681

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pcmrzeszow.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
Krajowy numer identyfikacyjny: 00031468400000
Adres pocztowy: ul. Monte Casino 18
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Maternia
E-mail: biuro@pcm-cuw.pl
Tel.: +48 178528900
Faks: +48 178533681

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pcmrzeszow.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 00029663800000
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 18
Miejscowość: Jarosław
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Maternia
E-mail: biuro@pcm-cuw.pl
Tel.: +48 178528900
Faks: +48 178533681

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pcmrzeszow.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 69056113200000
Adres pocztowy: ul. Warzywna 3
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Maternia
E-mail: biuro@pcm-cuw.pl
Tel.: +48 178528900
Faks: +48 178533681

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pcmrzeszow.com.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 69002884000000
Adres pocztowy: ul. Krakowska 16
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-111
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Maternia
E-mail: biuro@pcm-cuw.pl
Tel.: +48 178528900
Faks: +48 178533681

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pcmrzeszow.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
Krajowy numer identyfikacyjny: 00066765500000
Adres pocztowy: ul. Różana 9
Miejscowość: Żurawica
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-710
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Maternia
E-mail: biuro@pcm-cuw.pl
Tel.: +48 178528900
Faks: +48 178533681

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pcmrzeszow.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli
Krajowy numer identyfikacyjny: 83040729400000
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 7
Miejscowość: Stalowa Wola
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 37-464
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Maternia
E-mail: biuro@pcm-cuw.pl
Tel.: +48 178528900
Faks: +48 178533681

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pcmrzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pcm-cuw.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 01064767900000
Adres pocztowy: pl. Dworcowy 2
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-201
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Maternia
E-mail: biuro@pcm-cuw.pl
Tel.: +48 178528900
Faks: +48 178533681

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pcmrzeszow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego na lata 2021–2022

Numer referencyjny: 5/ZP/SZ/2020
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby podmiotów wymienionych w sekcji I.1 ogłoszenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostaw: jednostki zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego (szczegóły w SIWZ).

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby podmiotów wymienionych w sekcji I.1 ogłoszenia.

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022 wynosi 43 195 510 kWh, w tym:

— w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021: 21 597 755 kWh,

— w okresie od 1.1.2022 do 31.12.2022: 21 597 755 kWh.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone w załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększania dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej w skrócie „ustawą”. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy o 30 % zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej lub zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe, o których mowa w załączniku nr 4 do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Informacje do sekcji II.2.5 ogłoszenia:

Kryterium I: cena oferty.

Znaczenie: 100 %.

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 200 000,00 PLN (polski złoty). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek 1:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tzn. Wykonawcy, którzy posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że wyżej wspomniany warunek udziału w postępowaniu spełnia samodzielnie każdy z Wykonawców wchodzących w skład grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na którym ciążyć będzie obowiązek realizacji części zamówienia objętej obowiązkiem posiadania wyżej wskazanej koncesji.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Warunek 2:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali bądź wykonują należycie przynajmniej jedną dostawę (przedmiot dostawy: energia elektryczna), której wartość brutto wynosiła bądź wynosi nie mniej niż 8 000 000,00 PLN.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazać, że warunek udziału w postępowaniu jak wyżej – spełnia samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wchodzących w skład grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Przez dostawę należy rozumieć jedną umowę (zamówienie/kontrakt):

— zakończoną przed terminem, który zostanie wskazany przez Wykonawcę w wykazie dostaw, w ramach której Wykonawca zrealizował dostawę energii elektrycznej, o wartości brutto nie mniejszej niż 8 000 000,00 PLN, lub

— wykonywaną, w ramach której Wykonawca zrealizował już część dostawy energii elektrycznej, której wartość była nie mniejsza niż 8 000 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawców rozliczających się w innej walucie niż PLN, przeliczenia walut należy dokonać według tabeli kursów średnich opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym to warunku jest mowa w pkt 1:

2.1. wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku dostaw nadal wykonywanych (będących w trakcie realizacji) referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywa nie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2.2. w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

3. Oświadczenia lub dokumenty wymagane przez Zamawiającego, dotyczące podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca:

3.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w sekcji VI.3 pkt 5.1.1 i 5.2.1 ogłoszenia dotyczące tych podmiotów.

3.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji VI.3 pkt 5.2.2–5.2.4 ogłoszenia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są w załączniku nr 3 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia wspomnianych zmian określa załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PCM w Rzeszowie SP ZOZ, kod pocztowy 35-201, pl. Dworcowy 2, pok. nr 221.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sesja otwarcia ofert jest jawna. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o „dokumentach zamówienia” należy przez to rozumieć również SIWZ.

2. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą, określony został w sekcji IV.2.6 ogłoszenia jako 2 miesiące, przy czym jeden miesiąc to 30 dni.

3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy).

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

5.1. wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

5.1.1. oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (patrz: pkt 5.3.1);

5.1.2. koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

5.1.3. dokumenty/oświadczenia, o których mowa w sekcji III.1.3.2 i III.1.3.3 ogłoszenia;

5.2. wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

5.2.1. oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (patrz: pkt 5.3.1);

5.2.2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:

5.2.2.1. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.2.2 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.2.2.2. jeżeli w kraju, w którym podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.2.2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.2.2.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5.2.2, składa dokument, o którym mowa w pkt 5.2.2.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.2.3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5.2.4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5.2.5. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

5.3. Dodatkowe informacje:

5.3.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.1/5.2.1, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w skrócie „JEDZ”, według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3/16). Oświadczenie(-a) niniejsze Wykonawca składa wraz z ofertą. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa części IV formularza JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

5.3.2. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa wyżej – z wyjątkiem tych, o których mowa w pkt 5.3.1 i 5.3.3 – Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego.

5.3.3. Oświadczenie lub dowody, o których mowa w pkt 5.2.5, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

6. Do sekcji I.3 ogłoszenia:

Oferty należy przesłać na adres skrzynki e-PUAP: OLK w Rzeszowie SP ZOZ.

Odbiorca: Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020