Dostawy - 431718-2020

15/09/2020    S179

Polska-Gdańsk: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

2020/S 179-431718

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Nowe Ogrody 28/29
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 80-803
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Muszyńska
E-mail: inwestycje@gdansk.sa.gov.pl
Tel.: +48 583238583
Faks: +48 583063957
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gdansk.sa.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Toruniu

Numer referencyjny: I.391.8.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz jednostki sądownictwa obszaru apelacji gdańskiej, tj. na potrzeby Sądu Rejonowego w Toruniu, fabrycznie nowego, nieużywanego i nieobciążonego prawami osób trzecich sprzętu informatycznego wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych.

2. W przedmiotowym postępowaniu zastosowana zostanie procedura przewidziana w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia – oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48821000 Serwery sieciowe
32420000 Urządzenia sieciowe
30234000 Nośniki do przechowywania
30234500 Pamięci do przechowywania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sąd Rejonowy w Toruniu, zlokalizowany w Toruniu przy ul. Fosa Staromiejska 12/14.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres zamówienia dotyczy dostawy niżej wymienionych urządzeń, o którym mowa w sekcji II ust. 1.4 niniejszego ogłoszenia, w określonej niżej ilości, tj.:

a. macierz dostęp blokowy Rack – 1 kpl;

b. serwer Rack – wymaga szafy serwerowej – 3 szt.;

c. serwer Rack – wymaga szafy serwerowej – wersja 1 – 1 szt.;

d. biblioteka taśmowa – 1 szt.;

e. przełącznik sieciowy FC – 2 szt.

2. Szczegółowy opis parametrów technicznych poszczególnych urządzeń dotyczących przedmiotu zamówienia, określony został w Załączniku nr 2 do oferty tożsamym z Załącznikiem nr 2 do umowy, w treści kolumny „minimalne wymagania” – dział 3 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15 %
Cena - Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wys. 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: nr 51 1130 1017 0021 1000 9990 0004, z podaniem tytułu: wadium – przetarg nieograniczony – Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby SR w Toruniu.

3. Dowód wniesienia należy załączyć do oferty.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do których zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 ustawy Pzp.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę:

3.1. dokumentów składanych przez Wykonawców wraz z ofertą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w sekcji VI ust. VI.3 niniejszego ogłoszenia:

1) wypełniony formularz JEDZ;

2) dokumenty niezbędne do oceny ofert, z uwagi na zastos. procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp, tj.:

a. wypełniony formularz OPZ – Zał. nr 2 do oferty;

b. dokumenty niezbędne do oceny kryterium pn: „jakość” – dok. wynikające z treści Zał. nr 2 do oferty, w tym m.in.: karty katalogowe urządzeń;

c. dok. dla urz. równoważnych;

3) dokument potwierdzający wniesienie wadium;

4) pełnomocnictwo lub inne dokumenty (jeśli dotyczy) do podpisania innych dok. składanych wraz z ofertą;

5) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy);

6) dok. stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam. – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;

3.2. dok. składanych przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert:

1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależn. do tej samej grupy kapitałowej;

3.3. dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdz., że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdz., że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – w przypadku kiedy Wykonawca nie poda w części III sekcji C formularza JEDZ adresu internetowego urzędu lub organu wydającego przedmiotowy dokument;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

4. Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składa dokumenty wymienione w powyższym pkt 3.3 także w odniesieniu do tych podmiotów.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ustawy Pzp, może polegać na:

— zdolnościach technicznych lub zawodowych,

— sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.1. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

3.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach i sytuacji Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub

b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 3.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 22 ust. 1a i ust. 1b ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia:

1) warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dokumenty składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych, zapewniających wykonanie zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

a. dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w rozdziale V pkt 2.3 lit. a SIWZ;

b. wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do oferty – Wykaz dostaw;

c. w wykazie dostaw należy wskazać tylko te dostawy, które potwierdzają spełnienie warunku udziału w niniejszym postępowaniu;

d. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w rozdziale V pkt 2.3 lit.a. SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 22 ust. 1a i ust. 1b ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych, zapewniających wykonanie zamówienia, tj.:

1) warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw (każda w ramach odrębnej umowy), polegających na dostawie urządzeń odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, tj. dostawie macierzy i/lub serwerów i/lub bibliotek taśmowych i/lub przełączników sieciowych, o wartości brutto minimum 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych) każda.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dokumenty składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej ze wzorem przekazywanym wraz z SIWZ, udostępnionym w systemie SmartPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakresie przedmiotowego zamówienia.

2. Warunki realizacji umowy zawarte są w treści wzoru umowy i dokumentach zamówienia przekazywanych – udostępnionych wraz z SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Z uwagi na konieczność wykonywania powierzonych czynności zgodnie ze wskazaniem Ministra Sprawiedliwości w zakresie realizacji zadań na rzecz sądów powszechnych apelacji gdańskiej koniecznym jest zakupienie w trybie pilnym urządzeń na potrzeby Sądu Rejonowego w Toruniu. Brak wymaganych zgód Ministerstwa Sprawiedliwości i niezbędnych środków finansowych nie pozwolił na wcześniejsze wszczęcie procedury, możliwej dopiero z chwilą ich pozyskania. Możliwość zastosowania przepisu art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp do przedmiotowego postępowania uzasadnia przedmiot zamówienia, dotyczący dostawy takiego rodzaju urządzeń, który nie utrudniają wyceny Wykonawcom zajmującym się ich sprzedażą. Natomiast charakter pozyskania od producentów i dostawy urządzeń objętych niniejszym postępowaniem, wymaga co najmniej 7-tygodniowego terminu, którego skrócenie skutkować może brakiem ofert zainteresowanych Wykonawców.

Ciąg dalszy w sekcji VI w pkt VI.3.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 002 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

1. W siedzibie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 7, w pok. 3.12 – II piętro, Zamawiający dokona publicznej sesji otwarcia (rozszyfrowania) ofert złożonych za pośrednictwem systemu.

2. Za datę wpływu dokumentów – złożenia oferty, do Zamawiającego przyjmuje się datę zapisania na serwerach obsługujących system.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Z post. o udzielenie zam. wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do których zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 Pzp.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postęp., Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę:

3.1. dok. składanych przez Wykonawców wraz z ofertą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – za pomocą systemu:

1) wypełniony formularz JEDZ z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie wstępnego spełniania warunków udziału w postęp. oraz braku podstaw wykluczenia (w części IV: Kryteria kwalifikacji – należy wypełnić sekcje A–D), w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) dok. niezbędne do oceny złożonych ofert, z uwagi na zastos. procedury z art. 24aa Pzp, umożliwiającej wybór oferty najkorzystniejszej na podst. kryteriów oceny ofert, określonych w rozd. XIII. SIWZ, tj.:

a. wypełniony formularz opis przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 2 do oferty (tożsamy z Załącznikiem nr 2 do umowy), przekazywanym wraz z SIWZ;

b. dokumenty niezbędne do oceny kryterium pn: „jakość”, wynikające z treści Załącznika nr 2 do oferty – opisu przedmiotu zamówienia, w tym między innymi: karty katalogowe urządzeń i/lub oświadczenia producenta i/lub oświadczenia autoryzowanych przedstawicieli producentów poszczególnych urządzeń;

c. w przypadku oferowanych przez Wykonawcę urządzeń równoważnych:

— opisy – parametry techniczne i jakościowe oferowanych przez Wykonawcę urządzeń równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, umieszczone w Załączniku nr 2 do umowy w kolumnie „parametry techniczne oferowanego urządzenia” – kolumna 4.

Zgodnie z zapisami rozdziału III pkt 3.5 instrukcji dla Wykonawców – dział 1 SIWZ, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę sprzętu równoważnego do opisanego przez Zamawiającego w treści kolumny „minimalne wymagania” poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, Wykonawca, w celu potwierdzenia autentyczności, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, musi opisać oferowane urządzenia, wskazując ich parametry techniczne i jakościowe w Załączniku nr 2 do umowy w kolumnie 4 „parametry techniczne oferowanego urządzenia”, w odpowiedniej kolejności oraz załączyć do każdego opisu odpowiedni dokument (kartę katalogową i/lub folder i/lub inny dokument);

3) dokument potwierdzający wniesienie wadium;

4) pełnomocnictwo lub inne dokumenty (jeśli dotyczy) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z których wynika prawo do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;

5) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

6) dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

Ciąg dalszy z sekcji IV.1.1:

W przypadku zachowania 35-dniowego terminu składania ofert, najwcześniejszy z możliwych termin podpisania umowy nastąpiłby dopiero w połowie listopada br., co skutecznie uniemożliwiałoby kilku-tygodniową realizację zamówienia, którego zakończenie nastąpić musi w wyznaczonym terminie – nie później niż 22.12.2020 z uwagi na konieczność rozliczenia z końcem br. środków przeznaczonych na jego realizację, pochodzących z budżetu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020