Dostawy - 431737-2020

15/09/2020    S179

Polska-Tomaszów Mazowiecki: Paliwa

2020/S 179-431737

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Warszawska 109/111
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Przybysz, Krzysztof Maciejewski
E-mail: mzk@mzk-tomaszow.pl
Tel.: +48 447237571
Faks: +48 447237442

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.mzktomaszow.pl/new/przetargi/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.mzktomaszow.pl/new/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Warszawska 109/111
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Kod pocztowy: 97-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Przybysz, Krzysztof Maciejewski
Tel.: +48 447237571
E-mail: mzk@mzk-tomaszow.pl
Faks: +48 447237442
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.mzktomaszow.pl/new/przetargi/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: miejski transport autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa paliw do stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

Numer referencyjny: 4/2020
II.1.2)Główny kod CPV
09100000 Paliwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Minimalna wielkość planowanych zamówień paliw (gwarantowana) bez uwzględnienia prawa opcji:

lp.; rodzaj paliwa; ilość zamawiana w m3:

1; olej napędowy – standard; 2 000;

2; olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych; 1;

3; benzyna bezołowiowa Pb 95; 1 000.

Wielkość planowanych zamówień paliw z uwzględnieniem prawa opcji:

lp.; rodzaj paliwa ilość zamawiana w m3:

1; olej napędowy – standard; 10 000;

2; olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych; 1 000;

3; benzyna bezołowiowa Pb 95; 6 000.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

II.2.4)Opis zamówienia:

Ilość zamawianego paliwa opisana w sekcji II.1.4 ogłoszenia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie w Zamawiającego. Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.

Wartość prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 Pzp została uwzględniona przy szacowaniu wartości zamówienia, ale z uwagi na fakt, że opcja nie jest zobowiązaniem Zamawiającego, nie jest uwzględniana w kwocie, którą Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie musi posiadać środków na wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia opcjonalnego. Celem zastosowania instytucji prawa opcji nie jest zobowiązanie Zamawiającego do wydatkowania w przyszłości środków przeznaczonych na opcję, poprzez zamrożenie w jego budżecie kwot przeznaczonych na ten cel, ale stworzenie możliwości udzielenia w przyszłości zamówienia publicznego w szerszym, przewidzianym w umowie zakresie, przy uwzględnieniu okoliczności, że będzie to nadal zgodne z jego potrzebami, jak i możliwością poniesienia wydatków na sfinansowanie zakresu zamówienia objętego opcją. Zamawiający ma bowiem wynikający z umowy o udzielenie zamówienia obowiązek spełnienia świadczenia wyłącznie co do gwarantowanego zakresu określonego w jej treści, stąd też zabezpieczenie środków finansowych w zakresie realizacji zamówienia gwarantowanego jest bezwzględne, a jego rozszerzenie na zamówienie objęte prawem opcji jest jedynie hipotetyczne.

Ważna informacja do Wykonawców:

Z uwagi na charakter zamówienia, przedmiot, wymagania Zamawiającego, niemożliwe jest opublikowanie w treści ogłoszenia wszystkich niezbędnych informacji, w tym także w sekcjach dedykowanych informacjom dodatkowym.

Tym samym Zamawiający zamieszcza w treści ogłoszenia odesłania do strony internetowej, na której opublikowana została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze wszelkimi niezbędnymi danymi do prawidłowego przygotowania oferty:

https://www.mzktomaszow.pl/new/przetargi/

Takie stanowisko wyrażone w opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych:

„Komunikat dotyczący wypełnienia normy prawnej wynikającej z treści art. 41 ustawy Pzp w związku ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Opisano w sekcji II.1.4 i II.2.4

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie w Zamawiającego. Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.

Wartość prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 Pzp została uwzględniona przy szacowaniu wartości zamówienia, ale z uwagi na fakt, że opcja nie jest zobowiązaniem Zamawiającego, nie jest uwzględniana w kwocie, którą Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie musi posiadać środków na wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia opcjonalnego. Celem zastosowania instytucji prawa opcji nie jest zobowiązanie Zamawiającego do wydatkowania w przyszłości środków przeznaczonych na opcję, poprzez zamrożenie w jego budżecie kwot przeznaczonych na ten cel, ale stworzenie możliwości udzielenia w przyszłości zamówienia publicznego w szerszym, przewidzianym w umowie zakresie, przy uwzględnieniu okoliczności, że będzie to nadal zgodne z jego potrzebami, jak i możliwością poniesienia wydatków na sfinansowanie zakresu zamówienia objętego opcją. Zamawiający ma bowiem wynikający z umowy o udzielenie zamówienia obowiązek spełnienia świadczenia wyłącznie co do gwarantowanego zakresu określonego w jej treści, stąd też zabezpieczenie środków finansowych w zakresie realizacji zamówienia gwarantowanego jest bezwzględne, a jego rozszerzenie na zamówienie objęte prawem opcji jest jedynie hipotetyczne.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami stanowiącymi przedmiot zamówienia.

Mając na uwadze art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca przy spełnianiu niniejszego warunku nie może korzystać z zasobów udostępnionych przez podmioty trzecie.

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) spełnienie niniejszego warunku oceniane będzie łącznie, co oznacza, iż warunek musi zostać spełniony przez co najmniej jednego konsorcjanta, który będzie realizował tę część / zakres zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania uprawnień (KIO 2676/15; art. 23 ust. 2 ustawy Pzp).

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

— koncesja na obrót paliwami stanowiącymi przedmiot zamówienia; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (jeżeli dotyczy), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolity dokument dotyczący tych podmiotów.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjanci, wspólnicy spółki cywilnej), jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z Wykonawców (konsorcjant, wspólnik s.c.) wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku wspólników spółki cywilnej Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia przez pełnomocnika.

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp – w terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp – tj: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, – przekazuje Zamawiającemu oświadczenie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku kiedy Wykonawca powołuje się na zasób podmiotu trzeciego – spełnienie warunku – oceniane będzie łącznie co oznacza, że kwota może być zsumowana w ramach podmiotów występujących wspólnie (podmiotów trzecich).

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W przypadku gdy Wykonawca wbrew dyspozycjom Zamawiającego zawartym w SIWZ, załączy do oferty dokumenty podmiotowe, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu i jego oferta zostanie oceniona najwyżej, to wówczas Zamawiający przed wyborem oferty tego Wykonawcy, zażąda przedłożenia oświadczenia potwierdzającego, że złożone dokumenty pozostają one nadal aktualne. Podobne stanowisko wyrażone zostało w wyroku KIO z dnia 25 stycznia 2017 r. sygn. 103/17.

Zamawiający informuje zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. C-387/14 ws. Esaprojekt, że nie jest dopuszczalne, ażeby Wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunku na etapie składania ofert, na etapie późniejszym (uzupełnianie dokumentów) powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego.

Do oferty Wykonawca dołącza:

1) aktualny na dzień składania ofert dokument jednolity europejski dokument zamówienia (zwanym dalej: jednolity dokument lub JEDZ) – w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę kompresuje do jednego pliku archiwum (ZIP). JEDZ należy wypełnić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do części II SIWZ oraz zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ stanowiącą załącznik do SIWZ, dostępną również pod adresem internetowym:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia;

2) formularz ofertowy – część II SIWZ;

3) zobowiązanie podmiotów trzecich – wzór – załącznik nr 2 do części II SIWZ (jeżeli dotyczy);

4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje zamówienie polegające na dostawie paliw o wartości nie mniejszej niż 50 000 000,00 PLN brutto (pięćdziesiąt milionów złotych) – w ramach jednej umowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także w przypadku kiedy Wykonawca powołuje się na zasób podmiotu trzeciego – spełnienie warunku – oceniane będzie w ten sposób ażeby jeden podmiot (Wykonawca, podmiot trzeci) samodzielnie spełnił ten warunek – tym samym nie jest dopuszczalne łączenie potencjału w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

— wykaz dostaw wykonanych, lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 6 do SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia poniższych dokumentów i oświadczeń:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenia Wykonawcy (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp) – o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 4 do SIWZ,

— oświadczenia (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp) – o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 5 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 wykluczy Wykonawcę:

— który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

— będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669);

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;

c) skarbowe;

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);

— jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 tiret 2,

— wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

— który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

— który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

— który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

— który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

— który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

— będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703 i 1277),

— wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

— którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki umowy określono w zał. 7 do SIWZ.

Z uwagi na charakter zamówienia, przedmiot, wymagania Zamawiającego, niemożliwe jest opublikowanie w treści ogłoszenia wszystkich niezbędnych informacji, w tym także w sekcjach dedykowanych informacjom dodatkowym.

Tym samym Zamawiający zamieszcza w treści ogłoszenia odesłania do strony internetowej, na której opublikowana została treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze wszelkimi niezbędnymi danymi do prawidłowego przygotowania oferty.

Takie stanowisko wyrażone w opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych:

„Komunikat dotyczący wypełnienia normy prawnej wynikającej z treści art. 41 ustawy Pzp w związku ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/10/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/10/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Składanie ofert tylko za pośrednictwem ePUAP (zgodnie z wymogami SIWZ rozdz. 3) na skrzynkę: MZK Tomaszów Mazowiecki.

Otwarcie ofert nastąpi w: MZK Tomaszów Maz., ul. Warszawska 109/111, pokój 112.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Mogą uczestniczyć osoby zainteresowane.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

3. Środkami ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, jest odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do Sądu Okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Szczegółowo uprawnienia i obowiązki Wykonawców i Zamawiającego związane z wnoszeniem środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020