Leveringen - 431738-2020

15/09/2020    S179

Nederland-Panningen: Software voor ERP (Enterprise resource planning)

2020/S 179-431738

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Peel en Maas
Nationaal identificatienummer: 201658123
Postadres: Wilhelminaplein 1
Plaats: Panningen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5981 CC
Land: Nederland
Contactpersoon: Frank van de Vondervoort
E-mail: info@peelenmaas.nl
Telefoon: +31 773066666

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.peelenmaas.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d98279c70875a8a06404116135c73dec
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: De 'Vraag en Antwoord'-module van TenderNed (digitale aanbesteding)
Postadres: x
Plaats: x
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: x
Land: Nederland
Contactpersoon: Registreer u bij TenderNed en log in!
E-mail: frank.van.de.vondervoort@peelenmaas.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/d98279c70875a8a06404116135c73dec
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Inschrijven via TenderNed (digitale aanbesteding)
Postadres: x
Plaats: x
Postcode: x
Land: Nederland
Contactpersoon: Registreer u bij TenderNed en log in!
E-mail: frank.van.de.vondervoort@peelenmaas.nl
NUTS-code: NL NEDERLAND

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Veld Service Support Systeem (VSSS), de levering, implementatie, onderhoud en ondersteuning van een

Referentienummer: Zaaknr. 2264458
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48451000 Software voor ERP (Enterprise resource planning)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gemeente Peel en Maas wil om haar bedrijfsprocessen van de Buitendienst te verbeteren een Veld Service Support Systeem (VSSS) in gebruik gaan nemen. De opdracht omvat de levering, de implementatie (inclusief opleiding), het onderhoud en de ondersteuning van het VSSS.

Voor de gebruiksrechten, onderhoud en ondersteuning wordt een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL421 Noord-Limburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Peel en Maas

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor de gebruiksrechten, onderhoud en ondersteuning wordt een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van Aanpak (maximaal 70 punten) / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Antwoorden adviesvragen (maximaal 100 punten) / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Demonstratie (maximaal 250 punten) / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Mate van invullen wensen (maximaal 50 punten) / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2099
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— 2.86 lid 1, 2 en 3 - Verplichte uitsluitingsgronden,

— 2.86 lid 4 - Betaling van belastingen en sociale zekerheidspremies,

— 2.87 lid 1b - Geen faillissement, surseance etc.,

— 2.87 lid 1d - Geen vervalsing mededinging,

— 2.87 lid 1e - Verhelpen belangenconflict,

— 2.87 lid 1f - Voorkomen vervalsing mededinging wegens eerdere betrokkenheid,

— 2.87 lid 1g - Slechte Past Performance,

— 2.87 lid 1h - Valse verklaringen/achterhouden informatie,

— 2.87 lid 1i - Onrechtmatige beinvloeding besluitvorming,

— 2.98 lid 1 - Beroepsbevoegdheid (en rechtsgeldige ondertekening).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— 2.93 lid 1a/b - Referentie-opdracht,

— Besteksconforme inschrijving.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/10/2020
Plaatselijke tijd: 13:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg (locatie Maastricht)
Postadres: Postbus 1988
Plaats: Maastricht
Postcode: 6201 BZ
Land: Nederland
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612222

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Limburg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2020