Leveringen - 431745-2020

15/09/2020    S179

Nederland-Ede: Elektrische koffiezetapparaten

2020/S 179-431745

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aeres
Nationaal identificatienummer: 161639497
Postadres: Bovenbuurtweg 27
Plaats: Ede gld
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6717 XA
Land: Nederland
Contactpersoon: Sebastiaan van Wakeren
E-mail: s.van.wakeren@aeres.nl
Telefoon: +31 880206484

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aeres.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7ad8e51ba22c4a5f642322884c28859a
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7ad8e51ba22c4a5f642322884c28859a
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA warme drankenvoorziening

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39711310 Elektrische koffiezetapparaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Met deze aanbesteding beogen we op rechtmatige en doelmatige wijze één (1) opdrachtnemer voor alle in bijlage 2 opgenomen locaties van Aeres te contracteren. Dit ten behoeve van plaatsing van en voor opdrachtgever kostenvrij (preventief en correctief) onderhoud aan automaten t.b.v. de warme drankenvoorziening. Er is sprake van huurtermijnen voor de geplaatste apparatuur. De koffie en overig benodigde ingrediënten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

Het leveren van randassortiment, waaronder tenminste thee(zakjes), spatels, melk- en suikersticks verstaan, valt buiten de scope van deze overeenkomst.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15860000 Koffie, thee en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ede.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alle locaties van Aeres zullen gebruik maken van deze raamovereenkomst. Geschatte aantallen uiteindelijk zie prijzenblad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van Aanpak / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Onderhoud en herstel / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Smaaktest / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Gelet op de economische / technische afschrijvingsduur en het ingroeimodel waarbij looptijden van nadere overeenkomsten verschillen zou een duur van vier jaar te hoge kosten (niet doelmatig) met zich brengen door extreem korte looptijden.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/11/2020
Plaatselijke tijd: 12:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem.
Postadres: Walburgstraat 2-4
Plaats: Arnhem
Postcode: 6811 CD
Land: Nederland
E-mail: infobalie.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883612000
Fax: +31 883610385

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2020