Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 43183-2020

28/01/2020    S19

Polska-Katowice: Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki

2020/S 019-043183

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 249-619620)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Stefania Ryszkiel
E-mail: s.ryszkiel@pgg.pl
Tel.: +49 327161473
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odzieży roboczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 181-1

Numer referencyjny: 701903573
II.1.2)Główny kod CPV
18100000 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa odzieży roboczej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 181-1 wg asortymentu i w ilości określonych w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 249-619620

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/01/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 13/02/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 29/03/2020
Powinno być:
Data: 12/04/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/01/2020
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 13/02/2020
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: