Szolgáltatások - 431891-2018

04/10/2018    S191

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2018/S 191-431891

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Urbán Mariann
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Telefon: +36 704897530
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.delivaroskapu.org/
A felhasználói oldal címe: http://www.delivaroskapu.org/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000504072018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000504072018/reszletek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fedettpályás atlétikai csarnok generáltervezése

Hivatkozási szám: EKR000504072018
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés fedettpályás atlétikai csarnok vonatkozásában

A kb-i eljárás tárgya-a Déli Városkapu Fejlesztési Program részeként-egy nk-i színvonalú, beltéri atlétikai edzésre alk. fedettpályás atlétikai csarnok (Csarnok) és ahhoz kapcs-ó közmű,infrastruktúra és körny.rendezésre vonatkozó generáltervezési feladatainak teljes körű ellátása, beleértve a teljes körű hatósági-és szakhatósági eljárások lebonyolítását a kapcs. engedélyek Ajánlatkérő (AK) nevében történő megszerzésével, közmű-szolgáltatói és egyéb kezelői jóváhagyásokat, a terv-i fázisoknak megfelelően.

A Déli Városkapu Fejlesztési Program hiánypótló fejlesztéseivel egységes szemléletben valósít meg városfejlesztést Észak-Csepel és Dél-Pest soroksári Duna-ág mentén elhelyezkedő ter-einek. Ezért figy-be kell venni, hogy az új létesítmény Bp. kiemelt városképi eleme lesz, hazai és nk-i viszonylatban is versenyképesnek, világviszonylatban hasonló létesítményekkel összehasonlítva kimagasló minőségűnek kell lennie.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71323100 Villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Csarnok a Déli Városkapu Fejlesztési Program részeként épül meg. A Fejlesztési Program legfontosabb eleme a 12000 férőhelyes Diákváros, amely a fővárosban évtizedek óta hiányzó és a felsőoktatás fejlesztésében is fizikai korlátot jelentő kollégiumi férőhelyeket bővíti. A Diákvároshoz kapcsolódnak a diákok, sportolók és a lakosság által is használható közösségi terek, sportlétesítmények -így az Atlétikai Csarnok is-, amelyek révén egy lepusztult, elhanyagolt környékből, fővárosi léptékben is vonzó városnegyed válik.

A megközelítőleg 10000 m2 alapterületű Csarnok napi használata során edző létesítményként fog üzemelni az amatőr és professzionális sportolók számára, de versenyek lebonyolítására is alkalmas lesz. Helyet biztosít egy hatsávos, 200 m-es, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) előírásoknak megfelelő futópályának és az ehhez kapcsolódó futó, dobó és ugró létesítményeknek. Ezen túlmenően egy 100 m-es 6 sávos egyenes futópálya is elhelyezendő a létesítményben. Tervezendő lelátó 1500 ülőhellyel, jó rálátással a futópályára. A tervezésre kerülő csarnok sportlétesítménynek minősül (AK sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004.évi I. tv. 77. § s) pontja szerinti definíció hatálya alá tartozó létesítményeket.).

Megfelelő közönségforgalmi ter-et kell biztosítani a várható maximális nézőlétszám számára, beleértve a mosdókat, büféket és egyéb árusító helyeket, információs pontokat és hasonló létesítményeket. A fűtést, légkondicionálást és a szellőző rendszert úgy kell megtervezni, hogy az hatékonyan szolgálja a nézők kényelmét; a terem akusztikájának pedig alkalmasnak kell lennie a várható különféle események megfelelő kezelésére. Edzőterületként fontos a természetes fény alkalmazása energiatakarékosság, valamint a megfelelő atmoszféra megteremtése céljából. Fontos ugyanakkor a természetes fény szabályozása, szükség esetén teljes elsötétítés is legyen megvalósítható.

A Csarnok számára mintegy 4 ha-os terület áll rendelkezésre, melyen jelenleg egy meglévő épület található. A látogatói tömegek kezelésének módját tervezői alapvetésként meg kell határozni, az utcabútorokat, a térvilágítást, valamint a környezetrendezési és tájépítészeti megoldásokat ennek megfelelően kell megválasztani. Megfelelő, lehetőleg fedett várakozási és sorban állási ter-eket kell a látogatók részére kialakítani minden beléptetési pontnál, a jegykezelő pontok előtt. Tervező feladata a telken belüli és közvetlen kapcsolódó út- és közműtervezés.

Az épületnél BREEAM, very good minősítés megszerzése a cél.

A generáltervezői feladatok körében különösen az alábbi feladatok ellátása szükséges (a kb-i dok-okban foglalt részletes feltételek szerint):

— Vázlatterv és előkészítő feladatok elvégzése

— Koncepcióterv készítése

— Engedélyezési tervek elkészítése, engedélyek beszerzése

— Kiviteli tervek elkészítése, Kiviteli tervekhez kapcsolódó engedélyek megszerzése

— A kivitelezési közbeszerzési eljárás kiegészítő tájékoztatása és a dokumentáció előkészítésében való közreműködés

A terveket a von. jsz-oknak megfelelően, kül. a 321/2015. (X.30.) Korm. rend., a 191/2009 (IX.15.) K. rend., a 322/2015 (X.30.) K. rend, 253/1997. (XII. 20.) K. rend., továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződéstervezet 2.számú mell-ben rögzített tervezési fázisok során az AT által szolgáltatandó tervdokumentáció ellenértékeként fizetendő fix átalánydíj összege (a továbbiakban: Tervezési Díjrész) vonatkozásában kell megadni az ajánlati árat (az AD I. kötetben részletesen meghatározott rendelkezések szerint). A Tervezési Díjrész nem tartalmazza az opcionálisan megrendelhető tervezői művezetés díját, amelyre vonatkozóan részletes rendelkezéseket ld. a jelen felhívás II.2.11) pontjában.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakemberek többlettapasztalata referenciában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 20/09/2018
Befejezés: 31/12/2022
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A tervezői művezetés opcionálisan rendelhető meg a kivitelezés időtartama alatt a Tervezési Díjrész (az ajánlattevő által szolgáltatott tervdokumentáció ellenértékeként fizetendő fix átalánydíj összege - ajánlati ár) 8 %-ával megegyező mértékű Tervezői Művezetési Díjrész, mint keretösszeg terhére. A Tervezési Díjrész a fentiek alapján nem foglalja magában a Tervezői Művezetési Díjrészt.

Az opcionálisan megrendelhető tervezői művezetés a kivitelezés lezárásáig rendelhető meg az Ajánlatkérő részéről, illetve teljesíthető az Ajánlattevő részéről.

Amennyiben az Ajánlatkérő helyszíni tervezői művezetésre tart igényt, azt külön írásbeli megrendelés formájában, az abban részletezett teljesítéssel rendeli meg. A tervezői művezetési napidíj összege 130 000,-Ft/mérnöknap+ÁFA, azzal hogy a tervezői művezetés fél mérnöknaponként is megrendelhető. Az opcióra vonatkozó részletes szabályok a szerződéstervezetben kerültek rögzítésre.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.1) pontból:

AT-nek - a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - ajánlattételkor az EEKD benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelménynek megfelel. A fenti névjegyzékek adatait Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására.

A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara névjegyzékében.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3 pontból:

13) A Kbt. 81 § (4) bek-ben foglaltakra tekintettel AK rögzíti, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.

14) A Kbt. 81 § (5) bek-ben foglaltakra tekintettel AK rögzíti, hogy az ajánlatok bírálatát - az EEKD-ban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.

15) A Kbt. 75. § (6) bekezdésére tekintettel AK rögzíti, hogy a jelen eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

16) A 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 7. § (7) bekezdésre tekintettel AK rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365)

17) A IV.2.6). pont alapján az ajánlat kötöttség időtartama 60 nap.

18) AK a 322/2015 (X.30.) K.rend. 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen - különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben - tervezői tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 100 millió HUF/káresemény, és legalább 200 millió HUF/kárév.

19) A jelen eljárásban alkalmazásra kerülő II. sz. értékelési szempontra [Szakemberek többlettapasztalata referenciában] tekintettel ajánlattevőnek már az ajánlatában be kell nyújtania azokat az igazolásokat, amelyek alátámasztják az ajánlatban foglalt többlettapasztalatot, továbbá hogy az M.2.1, M.2.4 alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában megjelölésre kerülő szakemberek a nevezett minimumkövetelményeknek megfelelnek, és erre tekintettel az értékelés során AK által figyelembe vehetők.

20) AT-nek az ajánlata keretében nyilatkozatot kell benyújtania, miszerint a szerződéstervezetben előírt teljesítési biztosítékot és jóteljesítési biztosítékot a szerződéstervezetben meghatározott mértékben, a meghatározott időpontig, a szerződéstervezetben meghat. valamely formában az AK rendelkezésére bocsátja és a nevezett biztosítékok a szerződéstervezetben meghatározott időpontig rendelkezésre állnak majd.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A jelen felhívás II.2.7) pontjában a szerződés kezdő időpontja csak technikai jellegű bejegyzés. A szerződés kezdő időpontja a szerződés aláírásához kapcsolódik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási módok;

I. Előzetes igazolás:

Igazolási mód az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a Kbt. 67. §, 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 2-7.§-ai szerint szükséges.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Mo-on letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek a Kr. 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti AK-i felhívásra szükséges benyújtani.

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti AK-i felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:

A Mo-i letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a Kr. 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésekben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Mo-on letelepedett AT esetében az AK a Kr. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján AT-nek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani

Felhívjuk a figyelmet a Kr. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT azon nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

II. Igazolási mód a bírálat nyomán:

AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

— Megkövetelt igazolási mód Mo-i letelepedésű AT vonatkozásában: a Kr. 8. § előírásai szerint

— Megkövetelt igazolási mód nem Mo-i letelepedésű AT vonatkozásában: a Kr. 10. § előírásai szerint

Szakmai nyilvántartásban szereplés:

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján AK előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.11) pontban.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az AT-nek a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:

P.1 A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (építészeti tervezési szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az AT a P.1 alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltétellel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

P.2 A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) b) alapján az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, AT saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.

Ha az AT a P.2 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó (építészeti tervezési szolgáltatás) árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.

Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.

AK hivatkozni kíván továbbá a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakra.

Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bekezdésben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni.

Az alkalmassági feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor.

AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

P.1 az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építészeti tervezési szolgáltatás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a 250 000 000 Ft értéket.

P.2 az adózott eredménye a megelőző három lezárt üzleti év közül legalább két év esetében negatív volt.

A Kr. 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben az AT azért nem rendelkezik beszámolóval az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az AT alkalmatlannak minősül amennyiben a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (építészeti tervezési szolgáltatás) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 250 000 000 Ft értéket.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.3) pont „Műszaki, illetve szakmai alkalmasság rovatból”:

Az alkalmassági feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor.

A fentiek vonatkozásában ugyanakkor kérjük figyelembe venni a jelen felhívás VI.3) pont 19. alpontját is, amely az M.2 alkalmassági követelmények esetében az ajánlat körében benyújtandó igazolásokra vonatkozóan tartalmaz külön rendelkezéseket!

AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes – illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től – megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az AT szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:

M.1. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) a) alapján AT az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat év (72 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (amennyiben a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül) vagy referencianyilatkozattal a Kr. 22. § (1) alapján.

A Kr. 21.§ (3a) b) alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.

A Kr. 22. § (2) bek. alapján a benyújtott referenciaigazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve és címe (székhelye/lakcíme); a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap formátumban), a szolgáltatás tárgya, rövid ismertetése, valamint mennyisége (amiből következik a minimumkövetelmény tartalmi elemeinek való megfelelés), a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax), továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2 A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ennek keretében AT-nek nyilatkozatot kell benyújtania a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével.

Igazolásként csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. AK a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő, a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

Valamennyi szakember tekintetében kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni arról a minimumkövetelmény megjelölésével (pl. M.2.1), hogy, melyik szakembert mely pozícióra jelölik.

A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint együttesen is megfelelhetnek (oly módon, hogy csak az egyikük igazolja a megfelelést vagy együttesen igazolják a megfelelést), mivel az nem kizárólag egyetlen gazdasági szereplőre vonatkoztatható.

Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.

AK hivatkozni kíván továbbá a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakra.

Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bekezdésben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni.

Kar.korl. miatt folyt. a III.1.2) Az alk min.köv-e(i) rovatban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő,

M.1 ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban)

M.1.1 olyan referenciával, amely minimum 5000 m2 alapterületű fedett sportlétesítmény tervezésére és tervezői művezetésére vonatkozik (AK sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004. évi I. tv. 77. § s) pontja szerinti definíció hatálya alá tartozó létesítményeket.);

M.1.2 olyan referenciával, amely BREEAM minősítést elnyert épület tervezésére vonatkozik;

M.1.3 olyan referenciával, amely minimum 1000 fő befogadóképességű lelátóval rendelkező sport és/vagy kulturális és/vagy egyéb közösségi funkciójú épület tervezésére és tervezői művezetésére vonatkozik;

M.1.4 olyan referenciával, amely minimum 2 ha területű komplex - út- és közműtervezést is tartalmazó közkert vagy közpark funkciójú városi tér tájépítészeti tervezésére vonatkozik.

AK rögzíti, hogy az M.1 alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés akár egy, akár több referenciaszerződéssel teljesíthető.

M.2 ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M.2.1 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti - Építészeti tervezési terület, „É” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles építészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;

M.2.2 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti - Építményvillamossági tervezési szakterület, „V” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles villamosmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy villamosmérnök épületvillamossági szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;

M.2.3 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti - Építmények gépészeti tervezési szakterület, „G” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz

— okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal; vagy

— okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal; vagy

— okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal; vagy

— gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal; vagy

— épületgépész mérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal

Rendelkezik.

M.2.4 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti - Táj és kertépítészeti tervezési terület, „K” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz táj- és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök vagy okleveles tájépítész mérnök vagy okleveles tájépítész vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumok, és különösen a szerződéstervezet részletesen tartalmazzák.

Késedelmi Kötbér (napi mértéke a nettó teljes Tervezési Díjrész 0,1 %-a)

Szerződésszegési Kötbér (mértéke szerződésszegésenként nettó 200 000,- Ft)

Meghiúsulási Kötbér (a teljes nettó Tervezési Díj 15 %-a)

Teljesítési Biztosíték (a nettó Tervezési Díjrész 3 %-ával egyező mértékben)

Jóteljesítési Biztosíték (a nettó Tervezési Díjrész 5 %-ával egyező mértékben)

Megj: A „Tervezési Díjrész” és a „Tervezési Díj” meghatározását a szerződéstervezet tartalmazza.

Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. A kifizetés az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint.

Kar. korl. miatt folytatás a VI.4.3) pontban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/11/2018
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 06/01/2019
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/11/2018
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be (eljárás EKR linkje):

https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000504072018/reszletek

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) A jelen eljárás a Kbt. Második rész 81. § szerint indított nyílt kb.i eljárás.

2) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. Rend. (e-Kr.) alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. A kb-i dok-ok minden AT részére elérhetőek az EKR rendszeren keresztül. Az ajánlat és a kb-i eljárás során csatolásra kerülő valamennyi dok. benyújtásának von. AK hivatkozni kíván az e-Kr. 10-13. §-ban foglaltakra.

3) A részekre történő ajánlattétel nem lehetséges tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező szolg-ok egy létesítmény generáltervezésére vonatkoznak, teljesítésükre komplex módon kerül sor, így értelemszerűen részek meghatározására nem kerül sor.

4) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli, amelyek a hozzárendelt súlyszámokkal együtt a következők:

I. Ajánlati ár [súlyszám: 50]

II. Szakemberek többlettapasztalata referenciában [súlyszám: 50]

AK az egyes értékelési szempontok tekintetében 0-től 10-ig ad pontot.

AK rögzíti, hogy az I. ért. szempont esetében a fordított arányosítás módszerét, a II. értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint.

A II ért. szempont esetében AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a következőket rögzíti:

Az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad:

A II. ért. szemponton belül 3 tényező kerül vizsgálatra a meghat. szakemberek esetleges többlettapasztalatai von., amelyre von. ún. belső pontokat szerezhet az AT.

E 3 tényező mindegyike esetében az „5 db” többletreferencia minősül olyannak, amire és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú belső (!) pontot, vagyis 5 pontot ad AK. Részletes rendelkezések az AD. I. kötetben.

AK rögzíti továbbá, hogy nem kerül meghat-ra olyan köv., amely alapján meghat. mértékű többlettapasztalattal rendelkeznie kell az adott szakembernek. A felolv.lapon tehát nem kötelező többlettapasztalat feltüntetése. Ebben az esetben „0” mértékű megajánlást kell tenni az adott tényező vonatkozásában.

5) Az eljárás nyelve magyar. Ha AT valamely dok-ot más nyelven csatol, az idegen nyelvű dok-hoz egyszerű fordítást is csatolnia kell, és a fordítás megfelelőségéért és az idegen nyelven készült dok-okkal való egyezőségért AT-nek külön nyil-ban felelősséget kell vállalnia!

6) A bontás vonatkozásában AK rögzíti, hogy az elektronikusan történik az EKR-rendszer alkalmazásával.

7) AK a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet alapítását (projekttárs. létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé.

8) Azon alk.köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1,P.2,M.1,M.2

9) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektr. nyil.minták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az AD I. kötetben rendelkezésre bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, szkennelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dok-okban foglaltak szerint.

10) AK az elj. kb. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas

11) Az ajánlatban meg kell jelölni a kb-nek azt a részét, amelynek telj-hez AT alvállalkozót (AV) kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat [Kbt. 66.§(6)] (Adott esetben a nemleges nyil-ot is be kell nyújtani!)

12) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem köt. újabb hp-t elrendelni, ha a hp-val az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplőt vont be az eljárásba, és e gazd-i szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp.

Kar.korl. miatt folyt a II.2.11)-ben.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

Karakterkorl. miatt folyt. a III.2.2) pontból:

Az Ajánlattevő a Szerződés alapján az általa elkészített Tervdokumentáció hibátlan minőségéért és rendeltetésszerű felhasználásra alkalmasságáért, a tervek alapján, a beruházás keretében elkészült kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásától számított harminchat (36) hónapig terjedő időre jótállást vállal. Részletes feltételek a Szerződéstervezetben.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/10/2018