Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 432013-2017

31/10/2017    S209

Francuska-Valenciennes: Usluge dostave pripremljene hrane i pića te usluge brze hrane za Agenciju Europske unije za željeznice

2017/S 209-432013

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za željeznice
Poštanska adresa: 120 rue Marc Lefrancq
Mjesto: Valenciennes
NUTS kod: FRE11 Not specified
Poštanski broj: 59300
Država: Francuska
Osoba za kontakt: Mr Thomas Borriello
E-pošta: Procurement@era.europa.eu
Telefon: +33 327096501
Telefaks: +33 327096650
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.era.europa.eu/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2867
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://webgate.ec.europa.eu/CubeWeb/preAward.cat
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: željeznice.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge dostave pripremljene hrane i pića te usluge brze hrane za Agenciju Europske unije za željeznice

Referentni broj: ERA 2017 39 OP.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
55520000 Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering)
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ugovora pružanje usluga dostave pripremljene hrane i pića te usluga brze hrane tijekom radnih sastanaka, seminara i/ili konferencija.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 350 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: FRE11 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Valenciennes.

II.2.4)Opis nabave:

Cilj je ugovora pružanje usluga dostave pripremljene hrane i pića te usluga brze hrane tijekom radnih sastanaka, seminara i/ili konferencija.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 350 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 05/12/2017
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/12/2017
Lokalno vrijeme: 14:30

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/10/2017