Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 432049-2017

31/10/2017    S209

Belgia-Bruxelles: Inspecții statutare și reglementare ale instalațiilor din clădirile Secretariatului General al Consiliului din Bruxelles

2017/S 209-432049

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, secrétariat général
Adresă: rue de la Loi 175
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
Persoană de contact: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.consilium.europa.eu/
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3011
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Inspecții statutare și reglementare ale instalațiilor din clădirile Secretariatului General al Consiliului din Bruxelles.

Număr de referinţă: UCA 17/060.
II.1.2)Cod CPV principal
71630000 Servicii de inspecţie şi testare tehnică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Legislația belgiană impune inspecții periodice obligatorii la mai multe instalații tehnice (instalații tehnice și alte echipamente).

Obiectul acestei invitații la licitație este de a încheia un contract-cadru cu durata de 2 ani, cu posibilitate de reînnoire pentru 2 perioade de 1 an, pentru inspecțiile periodice și reglementare ale instalațiilor electrice și tehnice din clădirile ocupate de secretariat în Bruxelles, precum și inspecții la cerere și analiza în laborator de eșantioane prelevate din aceste clădiri.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Inspecții ale instalațiilor electrice

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71600000 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică
71631000 Servicii de inspecţie tehnică
71631100 Servicii de inspecţie a utilajelor
71631300 Servicii de inspecţie tehnică a construcţiilor
71356100 Servicii de control tehnic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Locul principal de executare:

Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Realizarea de inspecții periodice și reglementare obligatorii și neobligatorii ale instalațiilor electrice din toate clădirile ocupate de Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene în Belgia.

Instalațiile electrice care fac obiectului acestui lot vor fi considerate nedomestice; instalațiile electrice domestice sunt cele definite în articolul 1 din Decretul ministerial din 10.3.1981.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata: 2 ani și cu posibilitate de reînnoire pentru 2 perioade de 1 an (4 ani în total).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Alte inspecții

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71356100 Servicii de control tehnic
71600000 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică
71631000 Servicii de inspecţie tehnică
71631100 Servicii de inspecţie a utilajelor
71631300 Servicii de inspecţie tehnică a construcţiilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Locul principal de executare:

Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Realizarea tuturor celorlalte inspecții periodice și reglementare, precum și prelevări, inspecții și analize ale materialelor, aerului sau apei în laborator pe baza eșantioanelor prelevate din clădirile ocupate de Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene în Belgia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

2 ani și cu posibilitate de reînnoire pentru 2 perioade de 1 an (4 ani în total).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secretariatul General al Consiliului nu publică valoarea estimată a contractelor. Volumul estimat al contractului este indicat în caietul de sarcini.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Pentru ca ofertanții să demonstreze capacitatea lor de a exercita activitatea profesională solicitată pentru executarea contractului, aceștia trebuie să prezinte:

1) un certificat de înscriere în registrul comerțului sau al profesiilor, o declarație sub jurământ sau un certificat în conformitate cu condițiile prevăzute în statul membru în care sunt stabiliți sau orice alt document de constituire a companiei;

2) pentru fiecare lot: documente care să ateste capacitatea profesională – în ceea ce privește aspectele legale și reglementare – implementarea monitorizării executării contractului.

Niveluri minime necesare:

pentru lotul 1:

— document care să ateste că ofertantul este un organism de inspecție aprobat în Belgia de către ministerul competent (articolul 275 din regulamentul general privind instalațiile electrice) pentru a efectua inspecțiile periodice reglementare ale instalațiilor electrice care fac parte din lotul 1, care necesită acest tip de aprobare (a se vedea lista organismelor aprobate pentru inspecții ale instalațiilor electrice, publicată pe site-ul SPF Economie, IMM-uri, Clase medii și Energie). Aprobarea trebuie să fie furnizată cel târziu în etapa de depunere a ofertei;

pentru lotul 2:

— document care să ateste că ofertantul este aprobat în Belgia în calitate de „serviciu extern pentru inspecții tehnice la locul de muncă”, în conformitate cu dispozițiile Codului privind bunăstarea la locul de muncă, cartea II, titlul 5, pentru a efectua inspecțiile periodice reglementare ale tuturor echipamentelor care fac parte din lotul 2, care necesită acest tip de aprobare (a se vedea lista serviciilor externe pentru inspecții tehnice la locul de muncă, publicată pe site-ul SPF Ocuparea forței de muncă, Forță de muncă și Dialog social). Aprobarea trebuie să fie furnizată cel târziu în etapa de depunere a ofertei.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru ca ofertanții să demonstreze capacitatea lor economică și financiară pentru executarea contractului, aceștia trebuie să prezinte:

1) pentru fiecare lot: documente care să ateste cifra de afaceri privind serviciile la care se referă lotul, realizate în cursul ultimelor 3 exerciții financiare încheiate.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

pentru lotul 1:

pentru fiecare dintre ultimele 3 exerciții financiare încheiate, ofertantul trebuie să furnizeze dovada unei cifre de afaceri pentru serviciile la care se referă lotul 1 (punctul V.1.1 „Natura serviciilor”) de cel puțin 80 000 EUR pe an;

pentru lotul 2:

pentru fiecare dintre ultimele 3 exerciții financiare încheiate, ofertantul trebuie să furnizeze dovada unei cifre de afaceri pentru serviciile la care se referă lotul 2 (punctul VI.1.1 „Natura serviciilor”) de cel puțin 150 000 EUR pe an.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:

Niveluri minime necesare:

pentru lotul 1:

— document care să ateste că ofertantul este un organism de inspecție aprobat în Belgia de către ministerul competent (articolul 275 din regulamentul general privind instalațiile electrice) pentru a efectua inspecțiile periodice reglementare ale instalațiilor electrice care fac parte din lotul 1, care necesită acest tip de aprobare (a se vedea lista organismelor aprobate pentru inspecții ale instalațiilor electrice, publicată pe site-ul SPF Economie, IMM-uri, Clase medii și Energie). Aprobarea trebuie să fie furnizată cel târziu în etapa de depunere a ofertei;

pentru lotul 2:

— document care să ateste că ofertantul este aprobat în Belgia în calitate de „serviciu extern pentru inspecții tehnice la locul de muncă”, în conformitate cu dispozițiile Codului privind bunăstarea la locul de muncă, cartea II, titlul 5, pentru a efectua inspecțiile periodice reglementare ale tuturor echipamentelor care fac parte din lotul 2, care necesită acest tip de aprobare (a se vedea lista serviciilor externe pentru inspecții tehnice la locul de muncă, publicată pe site-ul SPF Ocuparea forței de muncă, Forță de muncă și Dialog social). Aprobarea trebuie să fie furnizată cel târziu în etapa de depunere a ofertei.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 13/12/2017
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/12/2017
Ora locală: 11:00
Locul:

Deschiderea ofertelor poate fi amânată, cu preaviz scurt, ca urmare a evenimentelor neprevăzute care se derulează în clădirile Secretariatului General în ziua prevăzută inițial pentru ședința de deschidere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pe parcursul unei perioade de 3 ani de la încheierea contractului inițial, Secretariatul poate să utilizeze o procedură de negociere cu partea căreia i-a fost atribuit acest contract, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru servicii noi care constau în repetarea unor servicii similare conforme cu proiectul de bază care face obiectul acestui contract, astfel cum se descrie la punctul II.1.4.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://www.curia.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, secrétariat général
Adresă: rue de la Loi 175/Wetstraat 175
Localitate: Brussels
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-2800262
Adresă internet: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/10/2017