Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 432052-2017

31/10/2017    S209

Italië-Ispra: „Aankoop van radiometrische uitrusting — Percelen 1–7”

2017/S 209-432052

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Joint Research Centre (JRC)
Postadres: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Plaats: Ispra VA
NUTS-code: ITC41 Varese
Postcode: 21027
Land: Italië
Contactpersoon: Nina Faggion Robertsson
E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2611
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2611
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: onderzoek.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Aankoop van radiometrische uitrusting — percelen 1–7”.

Referentienummer: JRC/IPR/2017/G.III.9/0068/OC.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38341000 Apparatuur voor het meten van straling
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aankoop van nieuwe radiometrische uitrusting voor bescherming tegen stralingseffecten en laboratoriumdiensten — percelen 1–7.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 7
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering en installatie van een geïntegreerd systeem voor digitale analyse — perceel 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38341000 Apparatuur voor het meten van straling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese
Voornaamste plaats van uitvoering:

via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIË.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering en installatie van een geïntegreerd systeem voor digitale analyse.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering en installatie van een geïntegreerd systeem voor stralingsdetectie in het WBC-laboratorium — perceel 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38341000 Apparatuur voor het meten van straling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese
Voornaamste plaats van uitvoering:

via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIË.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gammastralingsscintillatiedetectiesysteem — Na1.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 45 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering en installatie van een geïntegreerd systeem voor stralingsdetectie in het WBC-laboratorium — perceel 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38341000 Apparatuur voor het meten van straling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese
Voornaamste plaats van uitvoering:

via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIË.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Detectiesysteem voor kosmische straling – veto.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 75 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering en installatie van een geïntegreerd systeem voor stralingsdetectie in het WBC-laboratorium — perceel 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38341000 Apparatuur voor het meten van straling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese
Voornaamste plaats van uitvoering:

via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIË.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Detectiesysteem voor gammastraling met sterk geconcentreerd germanium — Ge1.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 180 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering en installatie van loodschild van zeer laag niveau — perceel 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38341000 Apparatuur voor het meten van straling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese
Voornaamste plaats van uitvoering:

via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIË.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering en installatie van loodschild van zeer laag niveau voor de germaniumdetector voor gammaspectronomie voor de standplaats van het laboratorium voor radioactiviteitsmetingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 37
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering en installatie van een controlesysteem voor gammaspectronomie — perceel 6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38341000 Apparatuur voor het meten van straling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese
Voornaamste plaats van uitvoering:

via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIË.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering en installatie van een controlesysteem voor gammaspectronomie voor de karakterisering van niet- en lichtverontreinigd materiaal.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 37
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering en installatie van een automatische proportioneletellersysteem voor alfa-/betagas — perceel 7

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38341000 Apparatuur voor het meten van straling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC41 Varese
Voornaamste plaats van uitvoering:

via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIË.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering en installatie van een automatische proportioneletellersysteem voor alfa-/betagas op de standplaats van het laboratorium voor radioactiviteitsmetingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/12/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2017
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

de ontmoetingsplaats voor de opening is de receptie bij de ingang van het JRC Ispra.

Adres: via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja.

Maximaal 2 personen per inschrijver. Het verzoek om hieraan deel te nemen moet samen met een kopie van de identiteitskaart/het paspoort uiterlijk 7.12.2017 naar het contactpunt worden gestuurd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Documenten en mededelingen in verband met deze procedure zijn gratis beschikbaar op de volgende website: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2611

Bijkomende inlichtingen en antwoorden op verzoeken om verduidelijkingen zullen hierop worden bekendgemaakt. Het is bijgevolg de verantwoordelijkheid van de ondernemers om de website op regelmatige basis te controleren.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/10/2017