Varer - 432094-2020

15/09/2020    S179

Danmark-Kolding: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

2020/S 179-432094

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark
Postadresse: Sygehusvej 4
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
E-mail: steffan.stuhr.petersen@rsyd.dk
Telefon: +45 21157956
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.medicoteknik-rsd.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvidelse af WASP laboratorie

Sagsnr.: P-15499
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SHS Mikrobiologi Aabenraa påtænker at udvide det eksisterende WASP laboratorie.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 667 936.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

DK-Aabenraa

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

SHS Mikrobiologi Aabenraa påtænker at udvide det eksisterende WASP laboratorie med et tilkøb på en fotodel samt 2 single inkubatorer (1 CO2 + 1 aerob).

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

SHS Mikrobiologi Aabenraa påtænker at udvide det eksisterende WASP laboratorie med et tilkøb på en fotodel samt 2 single inkubatorer (1 CO2 + 1 aerob).

Det er et ufravigeligt krav at udvidelsen skal fuld integreres med afdelings nuværende WASP laboratorieløsning, dette gælder både på software og hardwaredelen. Idet afdelingen ønsker en fuldautomatiseret løsning, der understøtter følgende:

1) Afdelings overordnede mål er at etablere digital bakteriologi:

- Udsåning på robot. Mikrobiologi, SHS, anvender aktuelt WASP. Denne teknologi ønskes udvidet med

sammenkobling med inkubatorer som med digital fototeknik (digitaliseret inkubator) overvåger agarpladerne for vækst

Sammenkoblingen skal kunne fungere uden manuel flytning af agarplader, dvs forløbe automatisk fra udsåningsrobot til digitaliserede inkubatorer.

- Digitaliserede inkubatorer skal ved programmering kunne sortere prøver i forskellige kategorier, fx vækst/ikke vækst/, vækst over tærskelværdi, vækst med særlige karakteristika (fx på kromogene medier) eller vækst i forhold til prøvekategorier.

- Inkuberingen (aerob/CO2/tid) skal kunne tilpasser efter prøvekategori.

- Kulturer skal kunne fjernaflæses ved brug af digitaliserede billeder fra inkubatoren.

- Prøver skal kunne kaldes frem fra digitaliserede inkubatorer til manuel/okulær aflæsning i laboratoriet.

- Systemet skal kunne kommunikere med laboratorieinformationssystemer.

SHS Mikrobiologi Aabenraa har fortaget en markedsanalyse og konstateret af det udelukkende er firma SSI Dignostica som kan levere dette udstyr.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/09/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: SSI Diagnostica A/S
Postadresse: Herredsvejen 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 8 667 936.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af håndhævelseslovens § 7:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2020