Tjenesteydelser - 432101-2018

04/10/2018    S191    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Odense: Ukrudtsbekæmpelse

2018/S 191-432101

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune - BMF
By: Odense
NUTS-kode: DK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Almind Skou
E-mail: gisko@odense.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/91417571.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.odense.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Letbane P/S
By: Odense
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: gisko@odense.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.odenseletbane.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
By: Odense
NUTS-kode: DK031
Land: Danmark
E-mail: gisko@odense.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odense.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/91417571.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/91417571.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger

II.1.2)Hoved-CPV-kode
77312100
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger i Odense Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77312000
90611000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

For nuværende er ordregivers metode til ukrudtsbekæmpelse hovedsageligt gasbrænding, hvilket også vil være tilfældet fremadrettet. Ordregiver ønsker dog at undersøge mulighederne for andre - miljøvenlige - metoder for ukrudtsbekæmpelse, hvorfor der også skal afgives tilbud på en alternativ metode, der skal benyttes i et nærmere defineret område.

Det udbudte område til ukrudtsbekæmpelse er opdelt i hhv. centrum og et yderdistrikt.

I centrum skal ukrudtsbekæmpelsen udføres med gasbrænding og/eller manuel bekæmpelse. Arbejdet udføres på tilstandskrav til fast pris.

I yderdistriktet skelnes der mellem:

— Område med alternativ bekæmpelsesmetode, hvor ukrudtsbekæmpelse sker med:

— - Tilbudt miljøvenlig metode (dog ikke gasbrænding),

— - Manuel bekæmpelse (lugning/børstning),

— Øvrigt område, hvor ukrudtsbekæmpelse sker med

— - Gasbrænding,

— - Manuel bekæmpelse (lugning/børstning).

Yderdistriktet ukrudtsbekæmpes på udførelseskrav og afregnes per gennemkørsel.

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, da ordregiver ved én samlet rammeaftale minimerer de administrative omkostninger, og har vurderet, at dette er mest hensigtsmæssigt.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver vil i dette udbud stille krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsloven. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes pkt. 8.1. Den af ordregiver i pkt. II.1.5) oplyste anslåede samlede værdi af rammeaftalen er udelukkende ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan således ændres i både op- og nedadgående retning under rammeaftalens løbetid.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgraden for seneste regnskabsår skal være minimum 30%.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive 3 sammenlignelige referencer, der ikke er mere end 3 år gamle:

— Referencerne skal vedrøre løbende samarbejder, f.eks. en rammeaftale, og således ikke enkeltstående arbejder,

— Der stilles ikke krav til den type af ordregiver, som opgaven er udført for,

— Alderen på referencerne regnes i forhold til referencens slutdato og datoen for tilbudsfristen for dette udbud. Der kan også være tale om referencer, der vedrører igangværende arbejde,

— Referencerne skal vedrøre ukrudtsbekæmpelse uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler, herunder pesticider.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 1 af de 3 referencer skal vedrøre ukrudtsbekæmpelse med gasbrænding. Omsætningen for denne reference skal som minimum være 1 500 000 DKK for den samlede aftale.

Minimum 1 af de 3 referencer skal vedrøre ukrudtsbekæmpelse med den alternative metode, som tilbudsgiver tilbyder. Omsætningen for denne reference skal som minimum være 200 000 DKK for den samlede aftale. Såfremt tilbudsgiver gør brug af 2 metoder (udover manuel bekæmpelse), skal der være en reference for hver af de 2 metoder. Omsætningen for hver af disse referencer skal være 200 000 DKK.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til vedlagte udkast til rammeaftalen, som vil udgøre aftalegrundlaget for den endelige aftale mellem ordregiver og den valgte leverandør. Tilbudsgiver gøres derfor opmærksom på, at denne skal acceptere samtlige vilkår i vedlagte udkast til rammeaftalen.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/11/2018
Tidspunkt: 23:55
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/11/2018
Tidspunkt: 23:55

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Medio 2021

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/10/2018