Tjänster - 432130-2020

15/09/2020    S179

Sverige-Gävle: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2020/S 179-432130

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gävle Energi AB
Nationellt registreringsnummer: 556407-2501
Postadress: Gävle Energi AB Förrådsgatan 6
Ort: Gävle
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Postnummer: 803 09
Land: Sverige
Kontaktperson: Hans-Åke Jonsson
E-post: hans-ake.jonsson@gavleenergi.se
Telefon: +46 26172687

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.gavleenergi.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=17387
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=17387
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniska konsulttjänster för Gävle Energi AB

Referensnummer: 8976
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar tekniska konsulttjänster i samband med ny- och ombyggnation av:

· Fibernät

· Distributionsnät och centraler för fjärrvärme, fjärrkyla

· Distributionsnät för Elkraft

· Fastighetsunderhåll i mindre omfattning

De tjänster som vi i huvudsak har behov av är:

· Projektering

· Projektledning

· Byggkontroll/byggledning

· Besiktning

· Framtagande av förfrågningsunderlag

· Miljökonsekvensbeskrivningar

· Generellt stöd vid miljöfrågor

· Markfrågor

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 113 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
71300000 Ingenjörstjänster
71500000 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71520000 Övervakning av bygg- och anläggningsarbeten
71530000 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
71540000 Byggteknisk ledning
71541000 Byggteknisk projektledning
71630000 Teknisk besiktning och provning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar tekniska konsulttjänster i samband med ny- och ombyggnation av:

· Fibernät

· Distributionsnät och centraler för fjärrvärme, fjärrkyla

· Distributionsnät för Elkraft

· Fastighetsunderhåll i mindre omfattning

De tjänster som vi i huvudsak har behov av är:

· Projektering

· Projektledning

· Byggkontroll/byggledning

· Besiktning

· Framtagande av förfrågningsunderlag

· Miljökonsekvensbeskrivningar

· Generellt stöd vid miljöfrågor

· Markfrågor

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 113 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Möjlighet för Beställaren till tre tvååriga förlängningar det vill säga till som längst 2028-12-31

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 30
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 100
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.5)Information om förhandling
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/10/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2020
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Ort: Falun
Postnummer: 791 31
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 233830000
Fax: +46 233830080

Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/09/2020