We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Works - 432139-2019

13/09/2019    S177    Works - Contract notice - Restricted procedure 

Denmark-Birkerød: Construction work

2019/S 177-432139

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Novafos A/S
National registration number: 31 88 49 93
Postal address: Blokken 9
Town: Birkerød
NUTS code: DK013
Postal code: 3460
Country: Denmark
Contact person: Michael Helmark
E-mail: MJO@novafos.dk
Telephone: +45 44208160

Internet address(es):

Main address: www.novafos.dk

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.projectweb.dk/public/tender
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.projectweb.dk/public/tender
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Novafos – Ledningsomlægninger i Buddingevej

II.1.2)Main CPV code
45000000
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Som forberedende arbejder til Hovedstadens Letbane, der i Gladsaxe Kommune anlægges i Gladsaxe Ringvej og Buddingevej, skal Novafos omlægge eksisterende vand- og afløbsledninger. Samtidig ændres afløbssystemet til et separatsystem med spilde- og regnvandsledninger. Regnvandssystemet skal forbedre afvandingsforholdene for Buddingevej og nærliggende arealer og forberede regnvandshåndteringen til fremtidige kraftigere regnhændelser.

Opgaven omfatter omlægning af vandledninger dimension ø50 – ø400 mm på en samlet strækning af ca. 4 000 meter. Størstedelen af omlægningen udføres ved traditionel opgravning og en mindre del udføres ved styret underboring. Derudover omfatter projektet etablering af i alt ca. 3 800 meter regnvandshovedledning samt ca. 3 800 meter fællesledning i dimension ø200 – ø1 200 mm plast- og betonledninger inkl. diverse brønde og bygværker.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45231100
45231110
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK01
Main site or place of performance:

Gladsaxe

II.2.4)Description of the procurement:

Som forberedende arbejder til Hovedstadens Letbane, der i Gladsaxe Kommune anlægges i Gladsaxe Ringvej og Buddingevej, skal Novafos omlægge eksisterende vand- og afløbsledninger. Samtidig ændres afløbssystemet til et separatsystem med spilde- og regnvandsledninger. Regnvandssystemet skal forbedre afvandingsforholdene for Buddingevej og nærliggende arealer og forberede regnvandshåndteringen til fremtidige kraftigere regnhændelser. Opgaven omfatter omlægning af vandledninger dimension ø50 – ø400 mm på en samlet strækning af ca. 4 000 meter. Størstedelen af omlægningen udføres ved traditionel opgravning og en mindre del udføres ved styret underboring. Derudover omfatter projektet etablering af i alt ca. 3 800 meter regnvandshovedledning samt ca. 3 800 meter fællesledning i dimension ø200 – ø1200 mm plast- og betonledninger inkl. diverse brønde og bygværker. Kloaksystemerne består af to parallelle systemer på hver side af den kommende letbane. Stik fra eksisterende vejbrønde tilsluttes ny hovedledning.

Ledningsarbejderne udføres i begge sider af Buddingevej, og der skal desuden foretages flere krydsninger af Buddingevej på strækningen. Trafikomlægninger udgør en stor del af entreprisen.

Derudover skal der udføres ledningsarbejder under Banedanmarks bro ved Buddinge Station. Banekrydsningen på ca. 45 meter udføres ved tæt afstivet udgravning (sekantpæle) samt tunnelering for at sikre banebroen mest muligt mod sætninger.

Ledningsomlægningerne skal igangsættes etapevis, og der afholdes selvstændige delafleveringer for disse etaper.

Entreprisearbejderne skal udføres efter koordineret tidsplan med Hovedstadens Letbane og andre ledningsejere i området. Det skal forventes, at der i perioder udføres arbejder flere steder samtidig inden for entrepriseområdet.

Entreprisens gennemførelse er afhængig af, at der i hele projektforløbet er fokus på at opretholde en god, omhyggelig og rettidig kommunikation med myndigheder og naboer samt en fyldestgørende koordinering med andre ledningsejere, graveaktører, samt Hovedstadens Letbanes entreprise, der samtidig skal arbejde i området.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Arbejdsbeskrivelse / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Samarbejde / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Organisation / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Pris / Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 09/02/2020
End: 30/06/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Adgang til udfyldelse af ESPD sker via ESPD-portal på dette link: https://espd.projectweb.dk

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specifik omsætning for seneste tre disponible regnskabsår.

Egenkapital for seneste tre disponible regnskabsår.

Den dokumentation, der skal fremsendes, når Bygherre anmoder om den, kan være ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtige i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret.

Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Bygherre vurderer passende, hvis ansøger af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Bygherre forlanger.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ansøger skal kunne dokumentere:

* En specifik årlig omsætning på mindst 50 mio. DKK de sidste 3 år, inden for kloakarbejder.

* Positiv egenkapital for de seneste tre disponible regnskabsår

Hvis ansøgeren ikke har været etableret i 3 år, skal erklæringerne omfatte den tid, ansøgeren har været etableret, og mindstekravet vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ansøgeren skal udfylde del IV C i ESPD’en.

Her anføres:

1. En liste over ansøgerens mest betydelige arbejder på lignende projekter, der er udført inden for de seneste 5 år. Referencer som er afsluttet tidligere tages ikke i betragtning. Ved referencer vedrørende projekter, som endnu ikke er afsluttet, skal det tydeligt fremgå, hvilke arbejder, som er afsluttet.

Ved gennemgangen af referencerne vurderes på tværs af disse, og der lægges vægt på, at ansøger har dokumenteret erfaring med projekter der indeholder alle følgende fagområder og gerne i kombination heraf:

— Ledningsarbejder (vand og kloak), herunder spunsning

— Ledningsarbejder på større offentlige veje

— Tunnelering af kloak

— Arbejde på banestrækninger ejet af Banedanmark eller tilsvarende, herunder håndtering af spor ifm. krydsningen.

Det henstilles, at der maksimalt afleveres 12 relevante referencer pr. ansøger, eller konsortie/midlertidige sammenslutninger. Afleveres der flere vil kun de første 12 referencer indgå i bedømmelsen.

Det henstilles endvidere, at referencerne indeholder oplysninger om anlægssum, opgavens indhold, ansøgers rolle, udførelsessted, tidspunkt og ordregiver.

2. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske kapacitet, skal ansøgeren fremlægge dokumentation for, at de pågældende enheder har afgivet juridisk bindende tilsagn om at ville stille sin tekniske kapacitet til rådighed for ansøger til brug for udførelsen af den udbudte opgave.

Bemandingskapacitet:

Ansøgeren skal udfylde del IV C i ESPD´en.

Her anføres antallet af medarbejdere med uddannelse som autoriseret kloakmester som den økonomiske aktør de sidste 3 år har beskæftiget. Det anførte antal medarbejder skal have beskæftiget sig med kloakarbejder.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Som mindstekrav kræves:

Ansøger har mindst 3 uddannede kloakmestre ansat hvert af de sidste 3 år.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:
III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

I henhold til udbudsmaterialet

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/10/2019
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 24/10/2019
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600

Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/09/2019