Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Byggentreprenader - 432139-2019

13/09/2019    S177    Byggentreprenader - Meddelande om upphandling - Selektivt förfarande 

Danmark-Birkerød: Anläggningsarbete

2019/S 177-432139

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Rättslig grund:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Novafos A/S
Nationellt registreringsnummer: 31 88 49 93
Postadress: Blokken 9
Ort: Birkerød
Nuts-kod: DK013
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Helmark
E-post: MJO@novafos.dk
Telefon: +45 44208160

Internetadress(er):

Allmän adress: www.novafos.dk

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.projectweb.dk/public/tender
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.projectweb.dk/public/tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Novafos – Ledningsomlægninger i Buddingevej

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Som forberedende arbejder til Hovedstadens Letbane, der i Gladsaxe Kommune anlægges i Gladsaxe Ringvej og Buddingevej, skal Novafos omlægge eksisterende vand- og afløbsledninger. Samtidig ændres afløbssystemet til et separatsystem med spilde- og regnvandsledninger. Regnvandssystemet skal forbedre afvandingsforholdene for Buddingevej og nærliggende arealer og forberede regnvandshåndteringen til fremtidige kraftigere regnhændelser.

Opgaven omfatter omlægning af vandledninger dimension ø50 – ø400 mm på en samlet strækning af ca. 4 000 meter. Størstedelen af omlægningen udføres ved traditionel opgravning og en mindre del udføres ved styret underboring. Derudover omfatter projektet etablering af i alt ca. 3 800 meter regnvandshovedledning samt ca. 3 800 meter fællesledning i dimension ø200 – ø1 200 mm plast- og betonledninger inkl. diverse brønde og bygværker.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45231100
45231110
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gladsaxe

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Som forberedende arbejder til Hovedstadens Letbane, der i Gladsaxe Kommune anlægges i Gladsaxe Ringvej og Buddingevej, skal Novafos omlægge eksisterende vand- og afløbsledninger. Samtidig ændres afløbssystemet til et separatsystem med spilde- og regnvandsledninger. Regnvandssystemet skal forbedre afvandingsforholdene for Buddingevej og nærliggende arealer og forberede regnvandshåndteringen til fremtidige kraftigere regnhændelser. Opgaven omfatter omlægning af vandledninger dimension ø50 – ø400 mm på en samlet strækning af ca. 4 000 meter. Størstedelen af omlægningen udføres ved traditionel opgravning og en mindre del udføres ved styret underboring. Derudover omfatter projektet etablering af i alt ca. 3 800 meter regnvandshovedledning samt ca. 3 800 meter fællesledning i dimension ø200 – ø1200 mm plast- og betonledninger inkl. diverse brønde og bygværker. Kloaksystemerne består af to parallelle systemer på hver side af den kommende letbane. Stik fra eksisterende vejbrønde tilsluttes ny hovedledning.

Ledningsarbejderne udføres i begge sider af Buddingevej, og der skal desuden foretages flere krydsninger af Buddingevej på strækningen. Trafikomlægninger udgør en stor del af entreprisen.

Derudover skal der udføres ledningsarbejder under Banedanmarks bro ved Buddinge Station. Banekrydsningen på ca. 45 meter udføres ved tæt afstivet udgravning (sekantpæle) samt tunnelering for at sikre banebroen mest muligt mod sætninger.

Ledningsomlægningerne skal igangsættes etapevis, og der afholdes selvstændige delafleveringer for disse etaper.

Entreprisearbejderne skal udføres efter koordineret tidsplan med Hovedstadens Letbane og andre ledningsejere i området. Det skal forventes, at der i perioder udføres arbejder flere steder samtidig inden for entrepriseområdet.

Entreprisens gennemførelse er afhængig af, at der i hele projektforløbet er fokus på at opretholde en god, omhyggelig og rettidig kommunikation med myndigheder og naboer samt en fyldestgørende koordinering med andre ledningsejere, graveaktører, samt Hovedstadens Letbanes entreprise, der samtidig skal arbejde i området.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Arbejdsbeskrivelse / Viktning: 30
Kvalitetskriterium - Namn: Samarbejde / Viktning: 10
Kvalitetskriterium - Namn: Organisation / Viktning: 10
Kostnadskriterium - Namn: Pris / Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 09/02/2020
Slut: 30/06/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 5
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Adgang til udfyldelse af ESPD sker via ESPD-portal på dette link: https://espd.projectweb.dk

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Specifik omsætning for seneste tre disponible regnskabsår.

Egenkapital for seneste tre disponible regnskabsår.

Den dokumentation, der skal fremsendes, når Bygherre anmoder om den, kan være ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtige i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret.

Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Bygherre vurderer passende, hvis ansøger af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Bygherre forlanger.

Eventuella minimistandardnivåer:

Ansøger skal kunne dokumentere:

* En specifik årlig omsætning på mindst 50 mio. DKK de sidste 3 år, inden for kloakarbejder.

* Positiv egenkapital for de seneste tre disponible regnskabsår

Hvis ansøgeren ikke har været etableret i 3 år, skal erklæringerne omfatte den tid, ansøgeren har været etableret, og mindstekravet vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Ansøgeren skal udfylde del IV C i ESPD’en.

Her anføres:

1. En liste over ansøgerens mest betydelige arbejder på lignende projekter, der er udført inden for de seneste 5 år. Referencer som er afsluttet tidligere tages ikke i betragtning. Ved referencer vedrørende projekter, som endnu ikke er afsluttet, skal det tydeligt fremgå, hvilke arbejder, som er afsluttet.

Ved gennemgangen af referencerne vurderes på tværs af disse, og der lægges vægt på, at ansøger har dokumenteret erfaring med projekter der indeholder alle følgende fagområder og gerne i kombination heraf:

— Ledningsarbejder (vand og kloak), herunder spunsning

— Ledningsarbejder på større offentlige veje

— Tunnelering af kloak

— Arbejde på banestrækninger ejet af Banedanmark eller tilsvarende, herunder håndtering af spor ifm. krydsningen.

Det henstilles, at der maksimalt afleveres 12 relevante referencer pr. ansøger, eller konsortie/midlertidige sammenslutninger. Afleveres der flere vil kun de første 12 referencer indgå i bedømmelsen.

Det henstilles endvidere, at referencerne indeholder oplysninger om anlægssum, opgavens indhold, ansøgers rolle, udførelsessted, tidspunkt og ordregiver.

2. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske kapacitet, skal ansøgeren fremlægge dokumentation for, at de pågældende enheder har afgivet juridisk bindende tilsagn om at ville stille sin tekniske kapacitet til rådighed for ansøger til brug for udførelsen af den udbudte opgave.

Bemandingskapacitet:

Ansøgeren skal udfylde del IV C i ESPD´en.

Her anføres antallet af medarbejdere med uddannelse som autoriseret kloakmester som den økonomiske aktør de sidste 3 år har beskæftiget. Det anførte antal medarbejder skal have beskæftiget sig med kloakarbejder.

Eventuella minimistandardnivåer:

Som mindstekrav kræves:

Ansøger har mindst 3 uddannede kloakmestre ansat hvert af de sidste 3 år.

III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:

I henhold til udbudsmaterialet

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/10/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 24/10/2019
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 4 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadress: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadress: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/09/2019