Υπηρεσίες - 432148-2020

15/09/2020    S179

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

2020/S 179-432148

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gnaoum@asfa.gr
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.asfa.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.asfa.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Πανεπιστήμιο
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, για τα έτη 2021 και 2022.

Αριθμός αναφοράς: 2981/10.09.2020
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90911200 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ανοικτός, διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα, με διάρκεια σύμβασης δύο (2) ετών ή 24 μήνες, από 1.1.2021 έως 31.12.2022, συνολικού προϋπολογισμού 340 000,00 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 274 193,55 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %: 65 806,45 EUR).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 274 193.55 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα, με διάρκεια σύμβασης δύο (2) ετών ή 24 μήνες, από 1.1.2021 έως 31.12.2022.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 274 193.55 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

2.2.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής

1) δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα, άρθρο 20 Ν.4412/2016):

— Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του Ν.2716/1999 (Α΄ 96),

— Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.4430/2016 (Α 205), και

— κάθε άλλος οικονομικός φορέας που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη Ατόμων με Αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30 % των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι·

2) οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία, για την ικανοποιητική εκτέλεση τής σύμβασης·

3) στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση τής σύμβασης·

4) στην παρούσα σύμβαση, τυχόν ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει υποχρεωτικά όλα τα μέλη αυτών να εντάσσονται στους φορείς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά σε προστατευόμενα εργαστήρια και οικονομικούς φορείς που έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη προσώπων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 20/10/2020
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 26/10/2020
Τοπική ώρα: 12:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

3.4) «Προδικαστικές προσφυγές – προσωρινή δικαστική προστασία».

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/09/2020