Fournitures - 43217-2022

26/01/2022    S18

Pologne-Cracovie: Produits pharmaceutiques

2022/S 018-043217

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Adresse postale: ul. Prądnicka 80
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 31-202
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Małgorzata Błachut
Courriel: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
Téléphone: +48 126143487
Fax: +48 126142551
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitaljp2.krakow.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa produktów leczniczych

Numéro de référence: DZ.271.65.2021
II.1.2)Code CPV principal
33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych CPV 33610000-9, 33651520-9, 33622000-6, 33690000-3, 33690000-3, 33652100-6, 33651100-9, 33661100-2, 33600000-6, 33141510-8, 33651600-4, 33652300-8, 33670000-7, 33621200-1,

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 228 404.90 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

32

Lot nº: 32
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33621200 Antihémorragiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Description des prestations:

Tranexamic acid

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w ilości mniejszej niż określona w odpowiednim załączniku do umowy. Minimalna wartość złożonych zamówień wyniesie 50% maksymalnej ceny zamówienia. W przypadku zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

2.Jeżeli nastąpi udokumentowany brak możliwości dostawy produktu o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i w umowie w szczególności ze względu na wstrzymanie lub zaprzestanie jego produkcji, Wykonawca może a) dostarczyć produkt równoważny, odpowiadający opisowi umieszczonemu w SWZ przy zachowaniu cen jednostkowych, b) powierzyć realizację dostawy wskazanemu przez siebie podwykonawcy.

3.Jeżeli nastąpi nierównomierne zużycie przez Zamawiającego poszczególnych produktów określonych w odpowiednim załączniku do umowy, Zamawiający może zmienić ilość zamówień produktów określonych w odpowiednim załączniku przy zachowaniu cen jednostkowych oraz ceny maksymalnej z załącznika.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

37

Lot nº: 37
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Description des prestations:

leki

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w ilości mniejszej niż określona w odpowiednim załączniku do umowy. Minimalna wartość złożonych zamówień wyniesie 50% maksymalnej ceny zamówienia. W przypadku zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

2.Jeżeli nastąpi udokumentowany brak możliwości dostawy produktu o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i w umowie w szczególności ze względu na wstrzymanie lub zaprzestanie jego produkcji, Wykonawca może a) dostarczyć produkt równoważny, odpowiadający opisowi umieszczonemu w SWZ przy zachowaniu cen jednostkowych, b) powierzyć realizację dostawy wskazanemu przez siebie podwykonawcy.

3.Jeżeli nastąpi nierównomierne zużycie przez Zamawiającego poszczególnych produktów określonych w odpowiednim załączniku do umowy, Zamawiający może zmienić ilość zamówień produktów określonych w odpowiednim załączniku przy zachowaniu cen jednostkowych oraz ceny maksymalnej z załącznika.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

46

Lot nº: 46
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Description des prestations:

leki

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w ilości mniejszej niż określona w odpowiednim załączniku do umowy. Minimalna wartość złożonych zamówień wyniesie 50% maksymalnej ceny zamówienia. W przypadku zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

2.Jeżeli nastąpi udokumentowany brak możliwości dostawy produktu o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i w umowie w szczególności ze względu na wstrzymanie lub zaprzestanie jego produkcji, Wykonawca może a) dostarczyć produkt równoważny, odpowiadający opisowi umieszczonemu w SWZ przy zachowaniu cen jednostkowych, b) powierzyć realizację dostawy wskazanemu przez siebie podwykonawcy.

3.Jeżeli nastąpi nierównomierne zużycie przez Zamawiającego poszczególnych produktów określonych w odpowiednim załączniku do umowy, Zamawiający może zmienić ilość zamówień produktów określonych w odpowiednim załączniku przy zachowaniu cen jednostkowych oraz ceny maksymalnej z załącznika.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

47

Lot nº: 47
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
II.2.4)Description des prestations:

leki

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu produktów w ilości mniejszej niż określona w odpowiednim załączniku do umowy. Minimalna wartość złożonych zamówień wyniesie 50% maksymalnej ceny zamówienia. W przypadku zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

2.Jeżeli nastąpi udokumentowany brak możliwości dostawy produktu o nazwie handlowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i w umowie w szczególności ze względu na wstrzymanie lub zaprzestanie jego produkcji, Wykonawca może a) dostarczyć produkt równoważny, odpowiadający opisowi umieszczonemu w SWZ przy zachowaniu cen jednostkowych, b) powierzyć realizację dostawy wskazanemu przez siebie podwykonawcy.

3.Jeżeli nastąpi nierównomierne zużycie przez Zamawiającego poszczególnych produktów określonych w odpowiednim załączniku do umowy, Zamawiający może zmienić ilość zamówień produktów określonych w odpowiednim załączniku przy zachowaniu cen jednostkowych oraz ceny maksymalnej z załącznika.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 153-406390
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 32
Intitulé:

32

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
29/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Salus International Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 6340125442
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 24 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 24 032.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 37
Intitulé:

37

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
29/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Salus International Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 6340125442
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 54 948.50 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 55 896.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 46
Intitulé:

46

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Salus International Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 6340125442
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 64 663.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 65 422.15 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4
Lot nº: 47
Intitulé:

47

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
15/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: salus International Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 6340125442
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 76 809.05 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 83 054.74 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Dokończenie Sekcji III.1.1) oraz Sekcji III. 1.2):

II.

1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w punkcie I.1– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w punkcie I.1

2) zaświadczenia, o którym mowa w punkcie I.3 zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w punkcie I.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis punkt 2 stosuje się.

III.

W wypadkach o których mowa w art. 117 ust. 2 oraz 3 ustawy PZP (treść przepisu przytoczona w punkcie 13 SWZ) Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art.117 ust. 4 ustawy PZP.

IV

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje opisaną w tym przepisie możliwość, aby najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

V

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.

VI

Wszelka korespondencja z Wykonawcami prowadzona będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 zwanej w treści ogłoszenia "platformą zakupową".

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: – nie zawiera braków formalnych; – uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022