Υπηρεσίες - 432192-2020

15/09/2020    S179

Ελλάδα-Μυτιλήνη: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

2020/S 179-432192

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μυτιλήνης
Αριθμός ταυτοποίησης: 40133126
Ταχ. διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 13 - 17
Πόλη: Μυτιλήνη
Κωδικός NUTS: EL411 Λέσβος, Λήμνος
Ταχ. κωδικός: 811 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Μυτιλήνης - Γραφείο Προμηθειών
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@mytilene.gr
Τηλέφωνο: +30 2251350565/516
Φαξ: +30 2251350510

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.mytilene.gr

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.mytilene.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου, με χρήση καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72262000 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν εργασίες συλλογής, τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών, για την ψηφιακή προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Λέσβου, αλλά και των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Η προβολή τους θα γίνει:

α) με τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής (ψηφιακές φωτογραφίες, videos, παρουσιάσεις εικονικής πραγματικότητας), και

β) με τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών (διαδικτυακή πύλη, εφαρμογή για κινητές συσκευές κ.ά.).

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 280 290.32 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79961000 Φωτογραφικές υπηρεσίες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL41 Βόρειο Αιγαίο
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Λέσβος.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν εργασίες συλλογής, τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών, για την ψηφιακή προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Λέσβου, αλλά και των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Η προβολή τους θα γίνει:

α) με τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής (ψηφιακές φωτογραφίες, videos, παρουσιάσεις εικονικής πραγματικότητας), και

β) με τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών (διαδικτυακή πύλη, εφαρμογή για κινητές συσκευές κ.ά.).

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 280 290.32 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Σύμφωνα με το άρθρο 6.2.2) της διακήρυξης.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ08810023. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου, με χρήση καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής», η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014 - 2020», με MIS 5029964.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Άρθρο 2.2.4) της διακήρυξης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 16/10/2020
Τοπική ώρα: 14:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 10 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/10/2020
Τοπική ώρα: 12:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μυτιλήνης
Ταχ. διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13 - 17
Πόλη: Μυτιλήνη
Ταχ. κωδικός: 811 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@mytilene.gr
Τηλέφωνο: +30 2251350565
Φαξ: +30 2251350510

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.mytilene.gr

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μυτιλήνης - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13 - 17
Πόλη: Μυτιλήνη
Ταχ. κωδικός: 811 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@mytilene.gr
Τηλέφωνο: +30 2251350565
Φαξ: +30 2251350510

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.mytilene.gr

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/09/2020