Υπηρεσίες - 432200-2020

15/09/2020    S179

Ελλάδα-Αθήνα: Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

2020/S 179-432200

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
Αριθμός ταυτοποίησης: 3536/ΓΕ/2020
Ταχ. διεύθυνση: Μενάνδρου 22
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Ταχ. κωδικός: 105 52
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γλυκερία Εφραιμίδου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gefraimidou@minagric.gr
Τηλέφωνο: +30 2102125190
Φαξ: +30 2105241841
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.minagric.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.minagric.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος κεντρικής γεωπληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αριθμός αναφοράς: Διακήρυξη 3536/ΓΕ/2020
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72212900 Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος κεντρικής γεωπληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 580 645.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
48000000 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
72261000 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού
30200000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
72500000 Υπηρεσίες πληροφορικής
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος κεντρικής γεωπληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 - 2020». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) αποτελεί θεσμικό φορέα διαχείρισης γεωχωρικής πληροφορίας, καθώς εποπτεύει σχεδόν το σύνολο των μη αστικών εκτάσεων της επικράτειας, εξαιρουμένων των δασών. Τόσο από τους κοινοτικούς Κανονισμούς, όσο και από το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, προκύπτει η υποχρέωση διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων σε όλο το φάσμα της πρωτογενούς παραγωγής. Το έργο αφορά στη δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ.) «Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάσης Δεδομένων» (Ε.Γ.Π.Β.Δ.), για την αποτύπωση και διαχείριση:

α) των βοσκήσιμων γαιών·

β) της ακίνητης περιουσίας, και

γ) του ελαιοκομικού και αμπελουργικού μητρώου.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαία και αποτελεί αντικείμενο του έργου η Ε.Γ.Π.Β.Δ., και η προμήθεια - εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού (hardware) και συστημικού λογισμικού (system software), για τη λειτουργία του Ο.Π.Σ.. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα περιλαμβάνει:

α) κόμβο συγκέντρωσης όλης της γεωχωρικής πληροφορίας·

β) σύστημα καταγραφής και διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών της ΕΛΛΑΔΟΣ·

γ) σύστημα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας·

δ) σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών ελαιοκομικού τομέα και αμπελουργικού μητρώου·

ε) εφαρμογές διεπαφής διακριτές για κάθε ένα υπό ανάπτυξη σύστημα.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Αντίληψη και κατανόηση του έργου από τον υποψήφιο ανάδοχο / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφερόμενης λύσης, που διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του έργου (ενιαία σχεδίαση και λειτουργία αλφαριθμητικών και γεωχωρικών, για το σύνολο του έργου) / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Βαθμός κάλυψης του σκοπού και των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου από την προτεινόμενη μεθοδολογία και τεκμηρίωση τής καταλληλότητάς της / Στάθμιση: 25
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Πλάνο υπηρεσιών εκπαίδευσης / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Πλάνο υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης και τήρησης επιπέδου υπηρεσιών / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Οργάνωση υλοποίησης έργου (χρονοδιάγραμμα, πακέτα εργασιών) / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Μεθοδολογία διοίκησης έργου και οργάνωσης ομάδας έργου / Στάθμιση: 10
Τιμή - Στάθμιση: 20 %
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 580 645.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται (μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής) μέχρι το 50 % αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος κεντρικής γεωπληροφοριακής υποδομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 - 2020», με βάση την αρ. πρωτ. 151.091/272-Α/25.2.2020 (ΑΔΑ:Ω0ΦΠ46ΜΠΥΓ-5Ε4) απόφαση ένταξης τής Πράξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5045563.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.1) της υπ' αριθμ. 3536/ΓΕ/2020 διακήρυξης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5) της υπ' αριθμ. 3536/ΓΕ/2020 διακήρυξης.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6) της υπ' αριθμ. 3536/ΓΕ/2020 διακήρυξης.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4) της υπ' αριθμ. 3536/ΓΕ/2020 διακήρυξης.

III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.1) της υπ' αριθμ. 3536/ΓΕ/2020 διακήρυξης.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/10/2020
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 16/10/2020
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Α.Α. (επιτροπή διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη τής διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/16 και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 ΦΕΚ Β 1924/2.6.2017.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 11 612,90 EUR (το 2 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης).

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/09/2020