Diensten - 432215-2021

27/08/2021    S166

België-Brussel: Leer- en opleidingsactiviteiten voor arbeidsinspecteurs

2021/S 166-432215

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Arbeidsautoriteit (ELA)
Postadres: Avenue de Beaulieu 29
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 1160
Land: België
E-mail: finance-procurement@ela.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ela.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9153
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9153
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Arbeidsmobiliteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leer- en opleidingsactiviteiten voor arbeidsinspecteurs

Referentienummer: ELA/2021/OP/05
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80500000 Opleidingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Openbare aanbestedingsprocedure voor het sluiten van een overeenkomst voor de ontwikkeling van de inhoud en het verstrekken van opleidings- en leeractiviteiten die met name gericht zijn op de verbetering van de operationele capaciteit van nationale controle-instanties en de implementatie van wederzijdse leerprojecten die gericht zijn op de bevordering van de uitwisseling, verspreiding en toepassing van goede praktijken en kennis die relevant zijn voor de organisatie en de uitvoering van grensoverschrijdende gezamenlijke en gecoördineerde inspecties op het gebied van arbeidsmobiliteit.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 145 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK Slovensko
Voornaamste plaats van uitvoering:

De kantoren van de contractant, andere locaties in EU-lidstaten.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare aanbestedingsprocedure voor het sluiten van een rechtstreekse dienstenovereenkomst voor de verlening van gespecialiseerde leer- en opleidingsdiensten voor arbeids- en sociale-zekerheidsinspecteurs van bevoegde nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de regels inzake arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 145 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/09/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/09/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Landererova 12, 81109 Bratislava, SLOWAKIJE.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie punt 3.2 van de uitnodiging tot inschrijving.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30406
Plaats: Strasbourg Cedex
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313
Internetadres: www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/08/2021