Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 432215-2021

27/08/2021    S166

Belgia-Bruksela: Szkolenia teoretyczne i praktyczne dla inspektorów pracy

2021/S 166-432215

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd ds. Pracy (ELA)
Adres pocztowy: Avenue de Beaulieu 29
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE Belgique / België
Kod pocztowy: 1160
Państwo: Belgia
E-mail: finance-procurement@ela.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ela.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9153
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9153
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Mobilność pracowników

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Szkolenia teoretyczne i praktyczne dla inspektorów pracy

Numer referencyjny: ELA/2021/OP/05
II.1.2)Główny kod CPV
80500000 Usługi szkoleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Otwarta procedura przetargowa mająca na celu zawarcie umowy o opracowanie treści i przeprowadzenie działań szkoleniowych oraz edukacyjnych mających na celu w szczególności poprawę zdolności operacyjnej krajowych organów kontrolnych oraz realizację projektów w zakresie wzajemnego uczenia się, koncentrujących się na promowaniu wymiany, rozpowszechniania i stosowania dobrych praktyk i wiedzy, istotnych dla organizacji i przeprowadzania wspólnych transgranicznych i uzgodnionych inspekcji w dziedzinie mobilności pracowników.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 145 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: SK Slovensko
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba wykonawcy oraz inne lokalizacje w państwach członkowskich UE.

II.2.4)Opis zamówienia:

Otwarte postępowanie o udzielenie zamówienia służące zawarciu bezpośredniej umowy o świadczenie specjalistycznych usług edukacyjnych i szkoleniowych na rzecz inspektorów pracy i bezpieczeństwa socjalnego właściwych organów krajowych odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów dotyczących mobilności zawodowej i zabezpieczenia społecznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 145 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/09/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Landererova 12, 81109 Bratislava, SŁOWACJA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. pkt 3.2 zaproszenia do składania ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30406
Miejscowość: Strasbourg Cedex
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Tel.: +33 388172313
Adres internetowy: www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/08/2021