Fournitures - 43231-2022

26/01/2022    S18

Pologne-Szczecin: Antiviraux à usage systémique

2022/S 018-043231

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Numéro national d'identification: 8512537954
Adresse postale: ul. Arkońska 4
Ville: Szczecin
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Code postal: 71-455
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Wioleta Brazewicz
Courriel: przetargi@spwsz.szczecin.pl
Téléphone: +48 918139076
Fax: +48 918139079
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spwsz.szczecin.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków antywirusowych do użytku ogólnoustrojowego (programy lekowe) dla SPWSZ w Szczecinie

Numéro de référence: EP/220/58/2021
II.1.2)Code CPV principal
33651400 Antiviraux à usage systémique
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów leczniczych, w tym środków antywirusowych do użytku ogólnoustrojowego (programy lekowe) dla SPWSZ w Szczecinie,

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 2 140 277.10 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr 1. Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego.

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33651400 Antiviraux à usage systémique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Lieu principal d'exécution:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4, POLSKA

II.2.4)Description des prestations:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ dla zadania nr 1. Zadanie nr 1 składa się z 1 pozycji.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

W stosunku do każdego Zadania Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy („Opcja”).

Przedmiotem Opcji będą dostawy asortymentów tożsamych z opisanymi w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym część oferty.

W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, może zostać zlecona dostawa wszystkich, niektórych lub jednego asortymentu wskazanego i wycenionego przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości określonej w Załączniku nr 1 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów zawarte w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym część oferty.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie nr 2. Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego.

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33651400 Antiviraux à usage systémique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Lieu principal d'exécution:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4, POLSKA

II.2.4)Description des prestations:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ dla zadania nr 2. Zadanie nr 2 składa się z 1 pozycji.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

W stosunku do każdego Zadania Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy („Opcja”).

Przedmiotem Opcji będą dostawy asortymentów tożsamych z opisanymi w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym część oferty.

W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, może zostać zlecona dostawa wszystkich, niektórych lub jednego asortymentu wskazanego i wycenionego przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości określonej w Załączniku nr 1 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów zawarte w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym część oferty.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 209-546543
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1.
Lot nº: 1
Intitulé:

Zadanie nr 1. Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Urtica Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 894-25-56-799
Adresse postale: ul. Krzemieniecka 120
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 54-613
Pays: Pologne
Courriel: przetargi@urtica.com
Téléphone: +48 717826684
Fax: +48 717826643
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 460 833.03 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 438 888.60 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Zadanie nr 2. Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Abbvie Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 5252515835
Adresse postale: ul. Postęu 21B
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: przetargi@abbvie.com
Téléphone: +48 223727870
Fax: +48 223727809
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 786 457.93 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 1 701 388.50 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,m składanie ofert następować będzie przy użyciu platformy SmartPZP dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/spwsz.

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1–4 Pzp.

3. Zam. wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnego na dzień złożenia oświadczenia Wykonawcy na formularzu JEDZ o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu.

4. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 6, 8, 10 Pzp.

5. W celu potw. braku podstaw do wykluczenia, Zam. przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia:

a) informacji z KRK w zakresie:

(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;

(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp;

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potw., że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp;

e) odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

f) oświad. Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp złożonym na formularzu JEDZ.

6. Szczególne uregulowania dot. dokumentów składanych przez Wykonawcówmających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa pkt 9.3 SWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochronyprawnej określone w dziale IX Pzp, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506–578 Pzp, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579–590 Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie:

(a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

(b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022