Services - 432492-2018

04/10/2018    S191

België-Brussel: Gebouwen- en faciliteitenbeheer

2018/S 191-432492

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 150-345466)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Federale Politie Dienst Procurement
Nationaal identificatienummer: 0869.909.460_54
Postadres: Kroonlaan 145A
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1050
Land: België
Contactpersoon: Steven Pinnoo
E-mail: drl.procurement@police.belgium.eu
Telefoon: +32 26426625
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314290
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314290

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten voor het technische beheer van de infrastructurele nutsvoorzieningen ten behoeve van de CIC-ASTRID centra in België

Referentienummer: POL-Procurement 2019 R3 036-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79993000 Gebouwen- en faciliteitenbeheer
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Diensten voor het technische beheer van de infrastructurele nutsvoorzieningen ten behoeve van de CIC-ASTRID centra in België.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/10/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 150-345466

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 25/09/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 09/10/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 25/09/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 09/10/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Te lezen:

Erratum nr. 2 is beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Te lezen:

Erratum nr. 2 is beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Te lezen:

Erratum nr. 2 is beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Erratum nr. 2 is beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be