Fournitures - 43251-2022

26/01/2022    S18

Pologne-Łódź: Équipements médicaux

2022/S 018-043251

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
Adresse postale: ul. Pabianicka 62
Ville: Łódź
Code NUTS: PL711 Miasto Łódź
Code postal: 93-558
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Małgorzata Janikowska
Courriel: przetargi@kopernik.lodz.pl
Téléphone: +48 4268959911
Fax: +48 426895409
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

EZ.28.38.2021 Dostawa sprzetu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Numéro de référence: EZ.28.38.2021
II.1.2)Code CPV principal
33100000 Équipements médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej SWZ.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części i obejmuje 8 pakietów

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4.Państwa dane osob.przetw.są w związ.z prowadz.postęp.o udziel.zam.publ. i złożoną przez Wykonawcę ofertą. Przetw.tych danych jest obow.prawnym Administr.i jest niezbędne dla zapew.prawidł.,przejrzystego i zgodn.zprawem przeb.postęp.w tym w celu uzyskania podmiot.środ.dowod.związanym z prowadz.postęp.o udziel. zam.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 2 056 675.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

1

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

UL. Pabianicka 62

93-513 Łódź

II.2.4)Description des prestations:

1 Siatki całkowicie wchłanialne do prepektoralnych rekonstrukcji piersi po mastektomiach.SZT. 150

2 Siatki całkowicie wchłanialne do prepektoralnych rekonstrukcji piersi po mastektomiach SZT. 90

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin uzupełnienia bazy / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Czas realizacji reklamacji / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Termin ważności / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

2

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

UL. Pabianicka 62

93-513 Łódź

II.2.4)Description des prestations:

Endoprotezy piersi o kształcie okrągłym, powłoka gładka lub nanoteksturowana; SZT. 100

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin uzupełnienia bazy / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Czas realizacji reklamacji / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Termin ważności / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

3

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
33141122 Agrafes chirurgicales
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

UL. Pabianicka 62

93-513 Łódź

II.2.4)Description des prestations:

1 "Zaciski ze stopu tytanowego, system zapadkowy sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu,

11 mm – op a 12 szt -

16 mm – op a 6 szt -

20 mm – op a 6 szt -

razem SZT. 1650

2 "Zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata skórnego czepca, jednorazowe, sterylne pakowane po 10 szt.

" razem OP. 3000

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin uzupełnienia bazy / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Czas realizacji reklamacji / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Termin ważności / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

4

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
33183100 Implants orthopédiques
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

UL. Pabianicka 62

93-513 Łódź

II.2.4)Description des prestations:

1 "Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL,

" szt. 90

2 "Tytanowe płytki piszczelowe do mocowania korówkowego,

szt. 100

3 "Luźna pętla piszczelowa z zabezpieczeniem

uniemożliwiającym przedwczesne skrócenie" szt. 90

4 "Drut prowadzący średnicy 2,4mm zakończony łopatką szt. 45

5 "Tytanowa podkładka awaryjna pod guzik udowy szt. 10

6 Drut prowadzący z oczkiem szt. 5

7 "Pętla do obszywania przeszczepu, szt. 240

8 "Tytanowa śruba interferencyjna szt. 20

9 "Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton,

szt. 20

10 "Drut nitinolowy, szt. 5

11 "Drut nitinolowy, prowadzący do śrub tytanowych szt. 5

12 " Piny resorbowalne szt. 15

13 "Giętkie, trwałe kaniule z zapadką typu click-lock

" szt. 60

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin uzupełnienia bazy / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Czas realizacji reklamacji / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Termin ważności / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

5

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

UL. Pabianicka 62

93-513 Łódź

II.2.4)Description des prestations:

"Jednorazowy w całości zestaw implantów i narzędzi do stabilizacji kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego w technice przezskórnej lub na otwarto " kpl. 6

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin uzupełnienia bazy / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Czas realizacji reklamacji / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Termin ważności / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

6

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

UL. Pabianicka 62

93-513 Łódź

II.2.4)Description des prestations:

1 Kaniula prosta ostra SZT. 720

2 Jednorazowa podkładka uziemniająca SZT. 720

3 Jednorazowa elektroda TCD SZT. 720

4 Jednorazowa elektroda . SZT. 72

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin uzupełnienia bazy / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Czas realizacji reklamacji / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Termin ważności / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

7

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
33184100 Implants chirurgicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

UL. Pabianicka 62

93-513 Łódź

II.2.4)Description des prestations:

Cewnik centralny dwuświatłowy do wkłuć z powłoką antybakteryjną SZT. 70

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin uzupełnienia bazy / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Czas realizacji reklamacji / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Termin ważności / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

8

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii

im. M. Kopernika w Łodzi

UL. Pabianicka 62

93-513 Łódź

II.2.4)Description des prestations:

Proteza samorozprężalna do leczenia SZT. 4

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Termin uzupełnienia bazy / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Czas realizacji reklamacji / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Termin ważności / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 196-508199
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

1

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Agnieszka Huczek VIAMED
Ville: Kraków
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 978 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 978 000.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

2

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Vitaco Sp. z o.o.
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 200 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 210 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 3
Intitulé:

3

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ville: Nowy Tomysl
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 464 000.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 321 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4
Lot nº: 4
Intitulé:

4

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Linvatec Polska Sp. z o.o.
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 612 115.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 184 175.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 5
Lot nº: 5
Intitulé:

5

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: NovaSpine Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Ville: Domomosław
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 28 500.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 28 500.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 6
Lot nº: 6
Intitulé:

6

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
23/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: IMC Impomed Centrum SA
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 511 200.00 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 518 400.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 7
Lot nº: 7
Intitulé:

7

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Teleflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 630.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 5 600.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 8
Lot nº: 8
Intitulé:

8

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Ofertę stanowią:

1. Formularz Ofertowy sporządzony na podstawie załącznika nr 1 do SWZ

2. Formularz asortymentowo cenowy sporządzony na podstawie załącznika nr 2 do SWZ

Szczegółowy wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą /szczegółowy opis zawiera Rozdział XXIII SWZ/:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – sporządzony na podstawie załącznika nr 3 do SWZ

2. Oświadczenie o wyrobach medycznych (wg zał. nr 6 do SWZ)

3. Oryginalne ulotki producenta, katalogi, ulotki o produkcie, karty danych technicznych w języku polskim potwierdzających wymagane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski) – w zakresie niezbędnym do oceny parametrów bezwzględnie wymaganych określonych w załączniku nr 2 do SWZ.

W przypadku gdyby któryś z parametrów nie był potwierdzony w dokumentach jak wyżej Wykonawca przedłoży oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela /dystrybutora producenta dotyczące spełniania tego parametru.

4. Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych /szczegółowy opis zawiera Rozdział XIV SWZ/:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

2. Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 5 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

3. Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 4 do SWZ), o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane wI ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy opis środków ochrony prawnej znajduje się w SWZ

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022