Služby - 432539-2019

16/09/2019    S178

Lucembursko-Lucemburk: Překladatelské služby do němčiny

2019/S 178-432539

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: Directorate-General for Translation, Plateau de Kirchberg BP 1601
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2929
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Stephane Vivard
E-mail: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.europarl.europarl.eu
Adresa profilu zadavatele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5413
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5413
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: Mr Stéphane Vivard, Konrad Adenauer Building, Office 00D001
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2929
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Stephane Vivard
E-mail: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5413
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Překladatelské služby do němčiny

Spisové číslo: TRA/DE/2019
II.1.2)Hlavní kód CPV
79530000 Překladatelské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropský parlament působící jako veřejný zadavatel jménem Evropského účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů rozhodl o vyhlášení této výzvy k podávání nabídek k uzavření rámcových smluv (FWC ) pro poskytování překladatelských služeb jednojazyčných a vícejazyčných zdrojových jazykových dokumentů z angličtiny nebo francouzštiny nebo italštiny či španělštiny do němčiny.

Rámcová smlouva vstoupí v platnost dne 1.1.2020 nebo dnem podpisu poslední smluvní stranou a potrvá do konce roku 2020. Maximální doba trvání rámcové smlouvy bude 5 let.

Podpis rámcové smlouvy nepředstavuje povinnost externě zpracovat překladatelské úkoly dle smlouvy.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Popis zakázky:

Předpokládané maximální objemy standardních stránek, které mají být ročně přeloženy (nesmluvně závazné)

Evropský parlament 40 000

Evropský účetní dvůr 2 500

Evropský hospodářský a sociální výbor 4 000

Evropský výbor regionů 2 500

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva může být prodloužena na základě tiché dohody o rok, ale její doba trvání nesmí přesáhnout 5 let, pokud jedna ze stran nevznese námitku prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného alespoň 3 měsíce před vypršením počáteční doby trvání nebo před datem každého z ročních prodloužení. Toto prodloužení nebude mít za následek úpravu nebo odklad stávajících závazků.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Úspěšní uchazeči budou řazeni v souladu s kritérii pro zadání zakázky (viz kapitola 15 specifikací).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Uchazeč musí předložit společně se zadávací dokumentací uvedenou v přílohách XIV a XV specifikací.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz návrh smlouvy a specifikace

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 5
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:

Specifičnost vyplývá ze zákonné lhůty Evropského parlamentu, která trvá 5 let, a ze skutečnosti, že historicky předposlední rok 5letého zákonného cyklu je nejrušnějším obdobím pro požadavky na překlady, proto tedy pro externí zpracování překladů.

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 28/10/2019
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 05/11/2019
Místní čas: 10:00
Místo:

Bude oznámeno později.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Zúčastnit se může pouze 1 zástupce. Uchazečům, kteří nejpozději 7 pracovních dnů před otevíráním nabídek svou účast neoznámí, bude automaticky zamítnut přístup na otevírání nabídek. V oznámení musí být uvedeno jméno osoby, která se otevírání zúčastní.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Lhůta pro přijetí žádostí o doplňující informace: 21.10.2019 ve 12:00.

Lhůta pro zaslání odpovědí na žádosti o doplňující informace: 25.10.2019.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/09/2019