Usluge - 432539-2019

16/09/2019    S178

Luksemburg-Luxembourg: Usluge prevođenja na njemački jezik

2019/S 178-432539

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: Directorate-General for Translation, Plateau de Kirchberg BP 1601
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
Poštanski broj: L-2929
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Stephane Vivard
E-pošta: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.europarl.europarl.eu
Adresa profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5413
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5413
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: Mr Stéphane Vivard, Konrad Adenauer Building, Office 00D001
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2929
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Stephane Vivard
E-pošta: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5413
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge prevođenja na njemački jezik

Referentni broj: TRA/DE/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79530000 Usluge prevođenja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Europski parlament djeluje kao javni naručitelj u ime Europskog revizorskog suda, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Europskog odbora regija odlučio je izdati ovaj poziv na dostavu ponuda radi sklapanja okvirnih ugovora za nabavu usluga prevođenja jednojezičnih i višejezičnih dokumenata na izvornom jeziku s engleskog ili francuskog ili talijanskog ili španjolskog na njemački jezik.

Ovaj okvirni ugovor stupa na snagu 1.1.2020. na datum kad ga potpiše zadnja ugovorna strana i njegovo trajanje je do kraja 2020. godine. Najdulje razdoblje trajanja okvirnog ugovora iznosi 5 godina.

Potpisivanje okvirnog ugovora ne predstavlja obvezu eksternalizacije zadataka prevođenja na osnovu tog ugovora.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis nabave:

Procijenjeni maksimalni broj standardnih stranica za prevođenje godišnje (van ugovorno obvezujuće)

Europski parlament 40 000

Europski revizorski sud 2 500

Europskog gospodarskog i socijalnog odbora 4 000

Europski odbor regija 2 500

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovor se obnavlja prešutno na godišnjoj osnovi, ali njegovo trajanje ne smije premašiti 5 godina, osim ako se jedna od ugovornih strana tome ne usprotivi u preporučenom pismu poslanom najmanje 3 mjeseca prije isteka početnog razdoblja trajanja ili prije svakog godišnjeg datuma obnove. Takvo obnavljanje ugovora ne smije uključivati preinake ni odgađanje postojećih obveza.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Uspješni ponuditelji bit će rangirani prema kriterijima za dodjelu (vidjeti poglavlje 15 uputa).

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelj mora dostaviti zajedno s ponudom dokumentaciju navedenu u Prilozima XIV i XV uputa.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti nacrt ugovora i upute

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 5
U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:

Ta specifičnost proizlazi iz zakonodavnog razdoblja EP-a koje traje pet godina i činjenice da je povijesno predzadnja godina petogodišnjeg zakonodavnog ciklusa razdoblje s najvećim obimom posla za potražnju za prijevodima, a samim tim i za eksternalizacijom prijevoda.

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/10/2019
Lokalno vrijeme: 23:59
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/11/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Naknadno će se objaviti.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Može biti nazočan samo 1 predstavnik. Ponuditeljima koji ne dostave obavijest najkasnije 7 radnih dana prije otvaranja automatski će biti uskraćen pristup otvaranju ponuda. Ime osobe koja će nazočiti otvaranju ponuda mora biti naznačeno u obavijesti.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Rok za zaprimanje zahtjeva za dodatne informacije: 21.10.2019. u 12:00.

Rok za slanje odgovora na zahtjeve za dodatne informacije: 25.10.2019.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/09/2019