Fournitures - 43259-2022

26/01/2022    S18

Pologne-Wrocław: Matériel et fournitures informatiques

2022/S 018-043259

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Politechnika Wrocławska
Adresse postale: Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Code postal: 50-370
Pays: Pologne
Point(s) de contact: w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. SZP/242-141/2021 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
Courriel: ewa.modlinger@pwr.edu.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://przetargi.pwr.edu.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Uczelnia wyższa
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

SZP/242-141/2021 Dostawa HSM- Sprzętowego Urządzenia Szyfrującego dla Politechniki Wrocławskiej

Numéro de référence: SZP/242-141/2021
II.1.2)Code CPV principal
30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa HSM- Sprzętowego Urządzenia Szyfrującego dla Politechniki Wrocławskiej

Zamówienie obejmuje zakup urządzenia szyfrującego na potrzeby generowania certyfikatów do obsługi kart pracowniczych oraz innych systemów, które wymagają lub będą wymagać w przyszłości swojego certyfikatu.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 720 710.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Lieu principal d'exécution:

Miasto Wrocław

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa HSM- Sprzętowego Urządzenia Szyfrującego dla Politechniki Wrocławskiej

Zamówienie obejmuje zakup urządzenia szyfrującego na potrzeby generowania certyfikatów do obsługi kart pracowniczych oraz innych systemów, które wymagają lub będą wymagać w przyszłości swojego certyfikatu.

Kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy - Załącznik nr 2 SWZ.

Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska bud. D-20, 8 piętro pok. 817, ul. Janiszewskiego, 50-370 Wrocław.

Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 5-letniego okresu gwarancji. Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się we wzorze umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 uPzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2..Wymagane wadium - 20 000 zł.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 167-437103
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

SZP/242-141/2021 Dostawa HSM- Sprzętowego Urządzenia Szyfrującego dla Politechniki Wrocławskiej

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
29/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SI4IT
Numéro national d'identification: 8992782658
Ville: Wrocław
Code NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 720 710.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Oferta musi składać się z następujących dokumentów:

1) formularz ofertowy Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SWZ;

2) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ – JEDZ Załącznik nr 4 do SWZ

3) wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z SWZ rozdz. X pkt 6 (jeżeli dotyczy);

4) dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z rozdz. X pkt 10 SWZ (jeżeli dotyczy).

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 2a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: jw.
Ville: WARSZAWA
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022