Diensten - 432596-2016

Beknopt weergeven

08/12/2016    S237

België-Brussel: Juridische adviezen en informatie

2016/S 237-432596

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: School Invest NV
Postadres: Koning Albert II-laan 35, bus 75
Plaats: Brussel
Postcode: 1030
Land: België
Ter attentie van: Kevin Vandebosch
E-mail: kevin.vandebosch@schoolinvest.be
Telefoon: +32 496724075

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Andere: investeringsmaatschappij
I.3)Hoofdactiviteit
Andere: investeringsactiviteiten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
PPS Scholen — juridisch adviseur — 001.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 21: Rechtskundige diensten

NUTS-code BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Van overheidswege vloeiden er de laatste decennia te weinig financiële middelen naar de scholenbouw om de noden te lenigen ondanks de bijkomende inspanningen van de laatste jaren. Deze evolutie heeft geleid tot een aanzienlijke achterstand in de uitvoering van bouwprojecten.
Het belang van schoolinfrastructuur is aangegeven in zowel het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 als in de beleidsnota Onderwijs 2014-2019. In het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 is voorzien dat in het kader van het masterplan Scholenbouw onder meer bijkomende schoolcapaciteit zal gecreëerd worden, in de eerste plaats in de steden en gemeenten waar de capaciteitsdruk het grootst is.
Daarbij werd in het Vlaamse regeerakkoord geopteerd voor het benutten van alternatieve mogelijkheden — voor zover haalbaar, wenselijk en rekening houdend met hun ESR-impact (Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen) op de schuldgraad en juridische eenvoud.
Op 17.7.2015 besliste de Vlaamse Regering haar goedkeuring te hechten aan het plan van aanpak met betrekking tot de alternatieve financiering van bijkomende schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (hierna „AGIOn”) en School Invest NV (hierna „School Invest”) te belasten met de uitwerking van (type-)opdrachtdocumenten (de opdrachtdocumenten voor de selectie van geïnteresseerde DBFM-consortia; de typedocumenten voor het aanstellen van een DBFM-partner).
Vanaf 2017 zullen op deze basis een aantal schoolprojecten in de markt worden gezet. Voor elk schoolproject zal een afzonderlijke DBFM-overeenkomst worden afsloten. Indien mogelijk zullen schoolprojecten geclusterd worden en gezamenlijk aanbesteed worden. In dit geval zullen de betrokken inrichtende machten gezamenlijk een private partner aanduiden met dewelke elke inrichtende macht vervolgens een afzonderlijke DBFM-overeenkomst zal sluiten.
De inrichtende macht(en) zal/zullen van bij de start van de aanbestedingsprocedure betrokken worden en zal/zullen uiteindelijk de DBFM-overeenkomst ondertekenen in de hoedanigheid van opdrachtgever. Gedurende de aanbestedingsprocedure zal/zullen de inrichtende macht(en) kunnen rekenen op ondersteuning van AGIOn, School Invest en een projectbureau, dat zal worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de onderwijsnetten van het gesubsidieerd onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs en deskundigen, aangewezen omwille van hun expertise inzake schoolinfrastructuur of publiek-private samenwerking.
Per schoolproject, of desgevallend per cluster van schoolprojecten, zal dus een afzonderlijke selectie- en gunningsprocedure gevoerd worden overeenkomstig de wetgeving inzake overheidsopdrachten om de private partner aan te duiden dewelke als opdrachtnemer uitvoering zal geven aan de per schoolproject met de inrichtende macht(en) van het betrokken schoolproject af te sluiten DBFM-overeenkomst(en). Wel is het de bedoeling om voor alle schoolprojecten en clusters van schoolprojecten zoveel mogelijk uit te gaan van dezelfde standaardovereenkomsten en standaard-aanbestedingsdocumenten om op die manier efficiëntiewinsten te kunnen genereren voor de overheid en de biedende consortia. Dit neemt niet weg dat elk schoolproject uiteraard in zekere mate een unieke behandeling zal vereisen, afhankelijk van de specifieke wensen en randvoorwaarden van de betrokken inrichtende macht(en).
De verschillende schoolprojecten en/of clusters van schoolprojecten kunnen sequentieel, maar mogelijk ook gedeeltelijk in parallel aanbesteed worden.
Er werd reeds een standaard-DBFM-overeenkomst opgesteld waarin in principe enkel een beperkt aantal projectspecifieke aanpassingen zullen moeten gebeuren.
Onderhavige opdracht zal vergoed worden in regie.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79140000 Juridische adviezen en informatie

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Mogelijkheid om zich te beroepen op de kwalificaties van andere entiteiten:
Kandidaten kunnen zich, ter staving van hun economische en financiële draagkracht en/of hun technische bekwaamheid beroepen op de economische en financiële draagkracht, respectievelijk de technische bekwaamheid van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van hun banden met die entiteiten.
In dat geval moet de kandidaat aan de aanbestedende dienst aantonen dat hij gedurende de totale looptijd van de opdracht daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, inzonderheid door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de kandidaat de nodige middelen ter beschikking te stellen.
In het bestek kan desgevallend nader worden bepaald op welke wijze die entiteiten zich ten persoonlijke titel dienen te engageren.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: In elk stadium van de gunningsprocedure wordt uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende dienst kennis heeft, veroordeeld is voor:
1° deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek;
2° omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek
3°fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17.2.2002;
4°terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit;
5° witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11.1.1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
6°kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;
7° het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
In elk stadium van de gunningsprocedure kan worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die:
1° in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden, heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
2° aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen;
3° bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4° bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
5° niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62;
6° niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63;
7° zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
De indiening van een aanvraag tot deelneming op basis van onderhavige aankondiging houdt een impliciete verklaring op erewoord in dat de betrokken kandidaat zich niet in één van de uitsluitingsgronden conform §§ 1 en 2 van artikel 61 KB Plaatsing van 15.7.2011 en zoals hierboven opgenomen bevindt.
De kandidaat voegt tevens volgende attesten aan zijn aanvraag tot deelneming:
— Uittreksel uit strafregister of evenwaardig document uitgereikt door een gerecht of een overheidsinstantie van het land van oorsprong waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
— Attest van de rechtbank van Koophandel of evenwaardig waaruit blijkt dat de betrokkene niet in staat van faillissement of vereffening verkeert noch een gerechtelijke reorganisatie heeft aangegaan;
— Attest RSZ waaruit blijkt dat de betrokkene heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdrage voor Sociale Zekerheid en bestaanszekerheid. Voor een Inschrijver van vreemde nationaliteit een attest uitgereikt door de bevoegde dienst waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen t.a.v. de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
— Attest uitgereikt door de Administratie der Belastingen waaruit blijkt dat de dienstverlener in orde is met de betaling van zijn belastingen.
In zoverre een beroep wordt gedaan op een onderaannemer of enige andere derde (hierna derde entiteit) teneinde te kunnen beantwoorden aan de vereisten inzake kwalitatieve selectie, moet voor de betrokken derde, naast de verplichting van het voorleggen van een verbintenis conform paragraaf III.1.3. van deze aankondiging, op dezelfde manier (d.w.z. aan de hand van een impliciete verklaring op erewoord en het effectief overleggen van de vereiste stavingstukken) aangetoond te worden dat deze zich niet bevindt in een toestand van uitsluiting.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen: Er worden geen specifieke eisen opgelegd inzake economische en financiële draagkracht van de kandidaten.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Het voldoen aan de vereisten inzake vakbekwaamheid dient aangetoond te worden aan de hand van:
(1) projectreferenties: elk van de opgegeven referenties dient duidelijk te beschrijven wat het voorwerp was van de opdracht (met inbegrip van de beschrijving van het project, de bouwwaarde van het contract), welke taken de kandidaat heeft uitgevoerd in het kader van het betrokken project, door welke personen deze taken werden uitgevoerd en in welke zin de betrokken referentie relevant is met het oog op voorliggende opdracht.
Bij elk van de referenties dienen de coördinaten opgegeven te worden van de contactpersoon van de betrokken opdrachtgever. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om bij de respectievelijke opdrachtgevers nadere informatie op te vragen omtrent de dienstverlening van de kandidaat bij het betrokken project;
(2) CV's van alle teamleden, met voor elk teamlid een beschrijving van zijn/haar opleidings- en professioneel curriculum en een beschrijving van concrete opdrachten waarin specifieke relevante ervaring en expertise werd opgedaan.
De kandidaat voegt eveneens een samenvattend overzicht toe waarbij hij aangeeft in welke mate elk voorgesteld teamlid actief betrokken was bij de opgegeven projectreferenties.
Eventuele minimumeisen:
De kandidaat dient aan te tonen dat hij beschikt over de vereiste expertise en ervaring voor de uitvoering van voorliggende opdracht.
Meer bepaald dient de kandidaat aan te tonen te beschikken over de volgende ervaring en expertise:
1° ervaring en expertise bij de begeleiding van plaatsing van DBFM projecten.
De kandidaat dient aan te tonen dat hij beschikt over voldoende ervaring en expertise op het vlak van overheidsopdrachtenprocedures en het opstellen en onderhandelen van contracten binnen het kader van grootschalige PPS opdrachten die — qua omvang — vergelijkbaar zijn met het voorliggende PPS-project en die werden gestructureerd in de vorm van een DBFM opdracht.
Deze ervaring dient aangetoond te worden aan de hand van minimum drie en maximum zes relevante projectreferenties, welke werden uitgevoerd in de laatste vijf jaar en een minimum projectgrootte hebben van 30 000 000 EUR. Minstens twee van deze referenties dienen betrekking te hebben op een project waar de kandidaat als adviseur van een aanbestedende overheid penhouder was voor de redactie van de opdrachtdocumenten en de DBFM overeenkomst(en). De opgegeven projecten dienen ten minste de selectie en offertefase te hebben doorlopen;
2° de kandidaat dient aan te tonen te beschikken over een team dat voldoende groot is, dat bestaat uit een mix van junior en senior medewerkers en partners voor alle experten-domeinen die relevant zijn bij de begeleiding van een grootschalig PPS project aan overheidszijde.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling: Advocaten.
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Onderhandeling
Sommige gegadigden zijn reeds geselecteerd (indien van toepassing in het kader van bepaalde soorten onderhandelingsprocedures) neen
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt neen
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
SI-PPS Scholen - 001-F02_0
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 3.1.2017 - 15:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
10.1.2017 - 10:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
1) Vragen om verduidelijking met betrekking tot voorliggende opdracht kunnen gesteld worden op volgend adres:
School Invest NV
ter attentie van Kevin Vandebosch
Koning Albert II-laan 35, bus 75
1030 Brussel
Tel: +32 (0) 496 724 075

E-mail: kevin.vandebosch@schoolinvest.be

De inschrijvers zijn gerechtigd om tot 30 december om 15:00 vragen over te maken aan de aanbestedende dienst.
Uitsluitend vragen die een algemene draagwijdte hebben en die tot verdere verduidelijking van de bepalingen van de aankondiging en de opdracht aanleiding kunnen geven, zullen door de aanbestedende dienst worden beantwoord en vervolgens aan alle kandidaten die zich kenbaar hebben gemaakt zoals hierna aangegeven onder paragraaf 2), worden overgemaakt. In voorkomend geval worden de vraag en het antwoord anoniem gemaakt in de vorm van één of meerdere „nota(s) van inlichtingen”. Deze „nota van inlichtingen” zal uiterlijk op 3 januari om 15:00 overgemaakt worden aan alle kandidaten die zich registreerden.
Inschrijvers kunnen ook vertrouwelijke vragen stellen. Indien het vertrouwelijk karakter van de vraag door de aanbestedende dienst aanvaard wordt, zal zowel de vraag als het antwoord vertrouwelijk behandeld worden.
Vragen of opmerkingen die verder gaan dan een loutere verduidelijking of het bekomen van bijkomende informatie en die zeker overleg of onderhandelingen zouden impliceren aangaande bepaalde onderdelen van het bestek, alsook verzoeken ingediend na de uiterste indieningstermijn van deze vragen, zoals hieronder aangegeven, zullen door de aanbestedende dienst niet beantwoord worden.

Enkel deze vragen, die schriftelijk per e-mail worden overgemaakt aan kevin.vandebosch@schoolinvest.be zullen worden beantwoord.

2) Geïnteresseerde kandidaten worden verzocht zich te registreren door het verzenden van een e-mail aan de contactpersoon: kevin.vandebosch@schoolinvest.be

Antwoorden die door de aanbestedende dienst worden opgemaakt naar aanleiding van ingediende vragen tot verduidelijking en nota's van inlichtingen zullen enkel bezorgd kunnen worden aan geregistreerde kandidaten.
3) Van de aanvragen tot deelneming moet één papieren (gemerkt) origineel en één papieren kopie in, alsook één digitale kopie op USB stick worden ingediend. Het versturen van een offerte per e-mail voldoet niet aan deze voorwaarden. Het is dan ook niet toegestaan een aanvraag tot deelneming op die wijze in te dienen.
De aanvraag tot deelneming (papieren origineel, papieren kopie en de elektronische kopie) en de bijhorende documenten dienen in een definitief gesloten omslag te worden geplaatst, waarop staat:
School Invest NV
t.a.v. Kevin Vandebosch
Koning Albert II-laan 35, bus 75
1030 Brussel
met vermelding: PPS Scholen — juridisch adviseur — 001
De aanvraag tot deelneming is eveneens onderworpen aan de op de aanvraag tot deelneming toepasselijke regels van deze aankondiging en het Koninklijk Besluit van 15.7.2011. Bij verzending per post, die aangetekend moet gebeuren, wordt deze definitief gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven waarop dezelfde vermeldingen worden aangebracht.
Bij voorkeur zijn, wat de analoge papieren versie betreft, de documenten losbladig gepresenteerd in ringmappen en worden ze voorzien van een doorgaande paginanummering. Tevens worden de documenten en nota's bij voorkeur duidelijk van elkaar in een map gescheiden door een tabblad. Elke map dient dan tevens te worden voorzien van een inhoudsopgave. De Inschrijvers wordt erop gewezen dat de elektronische tekstbestanden in kopieerbaar Acrobat formaat en alle documenten buiten de tekstbestanden die werden opgebouwd met een specifiek programma zoals Excel, Acces, MS Project, Autocad (niet limitatieve lijst) eveneens in kopieerbaar Acrobat formaat aangeleverd dienen te worden. De gebruikte lettertypes moeten standaard beschikbaar zijn in MS Windows, MS Office en Acrobat).
Alle documenten en nota's die bij de aanvraag tot deelneming worden gevoegd, moeten worden gedagtekend en ondertekend onder de vermelding „opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijn aanvraag tot deelneming van heden”.
Bij tegenstrijdigheden tussen analoge en digitale versies van documenten, nota's en tekeningen primeert het papieren origineel op alle overige exemplaren. Op alle documenten dient een identificatie van de inschrijver aanwezig te zijn.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Burgerlijke rechtbanken te Brussel

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: In overeenstemming met wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:
— een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen
— een verzoek tot schorsing (in kort geding), binnen een termijn van 15 dagen.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
2.12.2016