Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 432666-2018

04/10/2018    S191

Polska-Sokołów Małopolski: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2018/S 191-432666

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 182-412889)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sokołów Małopolski
Krajowy numer identyfikacyjny: SO.271.30.2017.BS
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Sokołów Małopolski
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Dec
E-mail: grzegorz.dec@e-sokolow-mlp.pl
Tel.: +48 177729019
Faks: +48 177729019
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sokolow-mlp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.sokolow-mlp.pl/index.php?m=27

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Markowiźnie i Górnie

Numer referencyjny: RGZP.271.2.5.2018.GD
II.1.2)Główny kod CPV
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie jest prowadzone w trybie, art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem postanowień rozdziału 5 – zamówienia sektorowe - branża wodnokanalizacyjna. Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa kanalizacji sanitarnej.

Zamawiający dzieli zamówienie na 2 części, tj.:

Zad. 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Markowiźnie, w tym kanalizacja grawitacyjna fi200 PCV: 2,3 km. kanalizacja grawitacyjna fi160 : 0,6 km . kanalizacja tłoczna fi125 PE: 1,35 km, 1 szt. przepompownia.

Zad. 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Górnie, w tym kanalizacja grawitacyjna fi200 PCV: 2,71 km. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi160 : 0,79 km. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej fi110 PE: 0,33 km, 1 szt. przepompownia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 182-412889

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres na jaki zostanie udzielona gwarancja i rękojmia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

Powinno być:

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru ofert są jednakowe dla wszystkich zadań.

Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:

1. Cena wykonania zamówienia – 60 % - max 60 punktów.

Kryteria poza cenowe:

2. Okres na jaki zostanie udzielona gwarancja i rękojmia - max - 40 % - max 40 punktów.

Zobowiązanie wynikające z kryteriów poza cenowych zostaną wpisane do treści umowy pod rygorem kar umownych.

Wykonawca może lecz nie musi ubiegać się o punkty z kryteriów poza cenowych w ofercie. Należy postępować zgodnie z instrukcją w formularzu ofertowym.

Do obliczania punktacji będzie się uwzględniać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez oferentów nie podlegających wykluczeniu.

Cena wykonania zamówienia – obejmuje całkowitą do zapłaty przez zamawiającego cenę brutto tytułem wykonania zadania z uwzględnieniem wszystkich narzutów i opłat. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 60 pkt w kryterium 1 - cenowym zgodnie z wzorem: Punkty = [C min / C bad] x 60.

C min - najniższa całkowita cena ofertowa brutto spośród ofert badanych.

C bad - cena całkowita oferty badanej brutto.

Zamawiający w celu oceny ofert dolicza do przedstawionej w ofertach ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć w związku z zapisami art. 91 ust 3 a Pzp.

Doprecyzowanie punktacji kryterium 2 gwarancja i rękojmia:

Aby oferta nie była odrzucona należy zaoferować na roboty budowlane okres minimum 60 miesięcy. 15 p zostanie przyznane za udzielenie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane na okres minimum 66 miesięcy lub więcej – tj.: jeśli wykonawca w ofercie zadeklaruje okres gwarancji wynoszący przynajmniej 66 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Za oferowanie 60-65 miesięcy żadne punkty nie zostaną przyznane.

Aby oferta nie była odrzucona należy zaoferować na oferowane urządzenia okres minimum 36 miesięcy. 25p zostanie przyznane za udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczone i zamontowane urządzenia na okres minimum 48 miesięcy lub więcej – tj.: jeśli wykonawca w ofercie zadeklaruje okres gwarancji wynoszący przynajmniej 48 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Za oferowanie 36-47 miesięcy żadne punkty nie zostaną przyznane.

Jeden miesiąc będzie traktowany jako 30 dni kalendarzowych, należy oferować pełne miesiące, ew. oferowane w ofercie niepełne miesiące nie będą zaliczane do spełnienia wymaganego minimum aby oferta nie była odrzucona, ani też do punktacji.

Jako najkorzystniejszą wybierze się ofertę, która zdobędzie największą łączną liczbę punktów z wszystkich kryteriów, punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeśli to nie wystarczy do wskazania najkorzystniejszej oferty będzie się zwiększać dokładność o kolejne miejsca po przecinku.

Numer sekcji: III.1.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamiast:

Odnośnie pola III.1.7) ustala się: Poniższe oraz pozostałe uregulowania w tej kwestii są zawarte w SIWZ i wzorze umowy.

Zamawiający nie udziela zaliczek. Zapis jest niekompletny. Uzupełnienie zapisów zawrze się niezwłocznie w dodatkowym ogłoszeniu.

Powinno być:

Cenę oferty należy określić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku według zasady: wartości równe lub wyższe od 5 - w górę, wartości mniejsze od 5 – w dół.

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty zapewniające właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym oprócz kosztów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarach i wynikających z dokumentacji technicznej i specyfikacji wykonania i odbioru robót również: koszty wszystkich niezbędnych mediów, badań, testów, atestów, płukania, wszystkich kosztów odbiorów, pomiarów, łączności, materiałów, robót, surowców, usług i dostaw, ew. kosztów zakwaterowania, zapewnienia warunków BHP, dokonywania ew. uzgodnień lokalizacji studzienek na sieci z właścicielami terenów prywatnych, koszty przywrócenia do stanu pierwotnego terenu budowy, ew. naprawy uszkodzonych sączków melioracji, zapewnienia warunków wizytacji przedstawicieli zamawiającego na placu budowy, rekultywacji, urządzenia, zabezpieczenia, odwodnienia i zaopatrzenia placu budowy, ew. biura budowy, utrzymania ruchu na placu budowy, zatrudnienia wymaganej budową kadry, koszty biurowe i administracyjne, realizacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i przepisów powiązanych, koszty dokumentacji odbiorowej, wytyczenia, cła i ew. opłaty, transportu, koszty uzyskania wymaganych licencji, uzyskania ew. certyfikatów i wszystkie koszty wynikające z wzoru umowy zamawiającego z wykonawcą.

W związku z art. 91 ust 3a Pzp: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - podatku VAT, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć, należy podać w ofercie w odniesieniu do takich kosztów – towar, usługi, dostawa lub świadczenie - kwotę netto i wskazać zakres i rodzaj każdego takiego kosztu oraz jego wartość bez podatku VAT, zgodnie z zapisami formularza ofertowego.

1. Opis sposobu obliczenia ceny:

A). Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych i przy zachowaniu następujących założeń:

1) Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie kosztorysowe z zastosowaniem art. 630§ 1 zdanie drugie, art. 630§ 2 i 631 Kodeksu Cywilnego. Podstawą do określenia ceny oferty jest: całkowity koszt realizacji zadania ustalony przez wykonawcę na podstawie całej dokumentacji przetargowej, (w tym wyjaśnienia i zmiany SIWZ w trakcie postępowania przetargowego).

Ciąg dalszy w kolejnym polu.

Numer sekcji: III.1.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesie nie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamiast:

Patrz wyżej.

Powinno być:

2) Do ceny oferty nie należy liczyć kosztów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Cena wykonania zamówienia przedstawiona w ofercie dla danego zadania musi wynikać z przedłożonego kosztorysu, tj.: z przemnożenia podanej w przedmiarach załączonych do SIWZ ilości-zakresu robót przez oferowaną cenę jednostkową. Wykonawcy we własnym zakresie i na swoją odpowiedzialność zobowiązani są do sporządzenia zestawienia planowanych prac i kosztorysu ofertowego obejmującego w cenie oferty (w oferowanych cenach jednostkowych) wszystkie niezbędne koszty, w tym wyszczególnione w uwagach ogólnych rozdziału XII SIWZ. Cena musi odzwierciedlać wszystkie koszty, wynikające z SIWZ i załączników, nawet jeśli koszty te nie zostały uwzględnione w przedmiarach robót. Załączone do niniejszej SIWZ przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy – pomocniczy- bazowy, a nie będący szczegółową podstawą -zamkniętym wykazem kosztów, do obliczenia ceny oferty.

Zamawiający uzna, że koszty nieujęte w kosztorysie ofertowym lub ujęte w mniejszej ilości niż przewiduje to przedmiar robót- zał. do SIWZ, lub wycenione na zero zł. w przypadku Wykonawcy nie są niezbędne do kompletnej realizacji zamówienia, lub zawierają się w innych pozycjach kosztorysu ofertowego, a sytuacja taka nie będzie podstawą do odrzucenia oferty na etapie składania ofert, ale wówczas taki Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za nieuwzględnione w kosztorysie ofertowym koszty, jeśli na podstawie całej dokumentacji przetargowej można było te koszty przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności.

Zapis dotyczący nieotrzymania wynagrodzenia nie dotyczy robót dodatkowych, lub zamiennych, o których mowa we wzorze umowy w związku z art. 144 ustawy Pzp.

Kosztorysy ofertowe będą na tym etapie postępowania dokumentem „poglądowym” służącym zamawiającemu do zorientowania się w poziomie poszczególnych cen, np.: do badania rażąco niskiej ceny. Kosztorysy w wersji szczegółowej (złożone w ofercie przetargowej lub opracowane zgodnie z zapisem zamieszczonym w podpunkcie „D”) będą podstawą do rozliczania ew. robót dodatkowych, zamiennych, – o których mowa we wzorze umowy w związku z art. 144 ustawy Pzp i „zaniechanych”. Kosztorysy te będą także wykorzystywane do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ew. odstąpienia od umowy.

Zarówno oferta, jak i kosztorys ofertowy są dokumentami cenotwórczymi jednakowo wpływającymi na koszt całego zamówienia (np. w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych/zaniechania części robót) dlatego też nie jest dopuszczalne złożenie oferty bez kosztorysu i uzupełnienie oferty o kosztorys/uzupełnienie/zmiana kosztorysu – za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ustawie Pzp.

B). W przypadku wykonywania ww. kosztorysów metodą kalkulacji szczegółowej ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót.

C). Nie dopuszcza się stosowania upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty);

D).W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą złoży w ofercie kosztorysy w postaci uproszczonej będzie on zobowiązany do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wyliczone tą metodą ceny jednostkowe muszą być identyczne z zaoferowanymi w ofercie przetargowej. Także ogólna cena ofertowa wyliczona tą metodą musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót.

E). Cena oferty ma być wyrażona w PLN. W ofercie należy podać; cenę netto, podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, cenę brutto uwzględniającą wszystkie narzuty i koszty.

Ciąg dalszy w kolejnym polu.

Numer sekcji: III.1.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesie nie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamiast:

Patrz wyżej.

Powinno być:

F). Błędnie zinterpretowane i naliczone w ofercie podatki mogą być uznane za błąd obliczenia ceny, co powoduje odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Podatek VAT, zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym, zgodnym z prawem, wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2. Zgodnie z art. 87. 1. ustawy Pzp w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zawiadomienie o dokonanych poprawkach.

1) O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2) Dokonane poprawki omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje konsekwencje w ocenie oferty.

3) Nie wymaga się od Wykonawców akceptacji poprawionych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty, za wyjątkiem sytuacji o której mowa w art. 87, ust. 2 pkt 3, kiedy to Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o dokonaniu poprawek nie zgodził się na dokonane poprawki, zgoda nie jest domniemana i niezbędne jest przedłożenie do Zamawiającego dokumentu, z którego wynika potwierdzenie wyrażenia zgody - zgodnie z art. 89.

3. Zgodnie z art. 89, rażąco niska cena może być podstawą do odrzucenia oferty.

Zgodnie z art. 90, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

Ciąg dalszy w kolejnym polu.

Numer sekcji: III.1.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesie nie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamiast:

Patrz wyżej.

Powinno być:

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1. Zapłata za wykonanie roboty nastąpi w oparciu o faktury/rachunki za wykonanie roboty. Podstawę do wystawienia faktur stanowił będzie protokół odbioru robót wskazujący zakres – pozycje główne zgodnie harmonogramem robót, ilość i okres wykonywania robót oraz w odniesieniu do płatności końcowej dodatkowo kosztorys powykonawczy i protokół odbioru końcowego.

2. Wykonawca może wystawiać – nie częściej niż raz w miesiącu – faktury za wykonane i odebrane elementy robót budowlanych, z ograniczenia wyłącza się faktury wystawiane na podstawie ustępu 6 i 7.

3. Termin zapłaty faktur Wykonawcy (licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowych faktury wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi) wynosi do 30 dni i nastąpi przelewem na konto Wykonawcy jak w par 6 ust. 2.

4. W razie opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartości nieterminowo zapłaconej faktury, odsetki nie przysługują, gdy zajdą okoliczności o których mowa w paragrafie 7 ust 3. A., B., C., D., E, F i ust. 6.

5. Wszelkie roboty konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy mogą być wykonane dodatkowo, zaniechane lub zamienione, co do zasady na podstawie wcześniej zatwierdzonych protokołów konieczności, tj.: zatwierdzonych przez Zamawiającego, Wykonawcę, Projektanta – jeśli dotyczy to zmiany, którą zgodnie z prawem budowlanym zatwierdza Projektant, Inspektora nadzoru, przedstawiciela producenta lub dostawcy urządzenia lub technologii – jeśli niezbędna jest w tym zakresie ingerencja lub przedstawiciela instytucji państwowych nadzorujących inwestycję – jeśli zaistnieje taka potrzeba. Co do zasady, bez zatwierdzenia „protokołów konieczności” przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonywania robót „zaniechanych”.

W przypadkach nagłych i podczas nieobecności, którejś z wymienionych osób dopuszcza się sporządzenie i podpisanie protokołu konieczności, po wprowadzeniu zmian i przy zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru lub Zamawiającego i Kierownika budowy. Poprzednie zdanie wprowadza się celem zapobieżenia: powstaniu istotnych strat w majątku Wykonawcy, majątku Zamawiającego, powstania strat w środowisku, doprowadzenia do awarii lub zagrożenia zdrowia i życia. Dotyczy to również wykonania oczywistych z punktu widzenia sztuki budowlanej korekt – jeśli ich wykonanie w późniejszym czasie wiązałoby się z koniecznością ponoszenia zbędnych kosztów rozbiórek i ponownego montażu, lub wykonania, lub ponownego kosztownego lub czasochłonnego organizowania dostępu lub transportu do miejsca robót lub dostaw. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo zapoznać się z dokumentacją budowy, o ile to możliwe – z wyprzedzeniem sygnalizować potencjalne komplikacje, prowadzić roboty i organizować budowę w tak sposób aby unikać opisanych sytuacji nagłych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego żądania cofnięcia zmian, lub wykonania dalszych modyfikacji wykonanego w takich okolicznościach zakresu na koszt wykonawcy.

6. Rozliczanie wszelkich innych robót niż wynikających ze złożonego z ofertą kosztorysu lub innych niż będących następstwem robót wynikających kosztorysu ofertowego, odbywało się będzie odrębnymi fakturami przejściowymi wystawianymi w okresach miesięcznych. Faktury te wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego robót wykonanych w okresie rozliczeniowym, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu tych robót wykonanego w oparciu o następujące założenia:

Ciąg dalszy w kolejnym polu.

Numer sekcji: III.1.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesie nie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamiast:

Patrz wyżej.

Powinno być:

a) ceny jednostkowe robót i czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) będą przyjmowane jak z kosztorysów ofertowych zadania głównego, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z odrębnych obmiarów;

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów zadania głównego opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

7 Rozliczanie robót dodatkowych lub zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywało się będzie odrębnymi fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inwestora), a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysów robót dodatkowych lub kosztorysu zwanego „różnicowym” wykonanych w oparciu o następujące założenia:

Kosztorys różnicowy:

a) należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty która miała być pierwotnie wykonana;

b) należy wyliczyć cenę roboty „zamiennej”;

c) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami.

d) wyliczeń ww. cen („pierwotnej” i „zamiennej”) należy dokonać w oparciu o następujące założenia:

— d1) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych,

— d2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „d1”należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia:

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;

Ciąg dalszy w kolejnym polu.

Numer sekcji: III.1.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesie nie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamiast:

Patrz wyżej.

Powinno być:

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „ d2 1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

— d3) ilości robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej,

— d4) ilości robót „zamiennych”, należy przyjąć z książki obmiarów.

Kosztorys robót dodatkowych:

— e) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych,

— f) w przypadku, gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „e” należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia:

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „f 1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

— g) ilości robót „dodatkowych”, należy przyjąć z książki obmiarów.

8. Wyliczenie robót „zaniechanych” w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywało się będzie na następujących zasadach:

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo- terminowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo- terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

— ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych opracowanych metodą szczegółową, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami.

− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji – Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:

Warunki realizacji umowy znajdują się we wzorze umowy załączonej do SIWZ.

Zapis jest niekompletny. Uzupełnienie zapisów zawrze się niezwłocznie w dodatkowym ogłoszeniu.

Powinno być:

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Warunki realizacji umowy znajdują się we wzorze umowy załączonej do SIWZ.

1. 1. Przewiduje się następujące postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany, o których mowa w podpunktach a, b, c:

a) Stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie całkowite przekazane wykonawcy skoryguje się o różnicę wynikającą ze zmiany stawki VAT licząc od pierwszej faktury wykonawcy wystawionej po zaakceptowanych ustaleniach, o których mowa w podpunkcie.

b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie mających zastosowanie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie całkowite przekazane wykonawcy skoryguje się o różnicę wynikającą ze zmiany stawki wynagrodzenia licząc od pierwszej faktury wykonawcy wystawionej po zaakceptowanych ustaleniach, o których mowa w ust 3 lub 4.

c) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie całkowite przekazane wykonawcy skoryguje się o różnicę wynikającą ze zmiany składki licząc od pierwszej faktury wykonawcy wystawionej po zaakceptowanych ustaleniach.

d) Zmiany, wynikające z wspomnianych zmian stawek zostaną wprowadzone, jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę i tylko w takim zakresie.

e) Wykazanie wpływu ww. zmian na koszty zamówienia leży zawsze po stronie Wykonawcy, który będzie w takim przypadku zobowiązany przedłożyć do Zamawiającego wniosek i uzasadnienie zawierające szczegółowe kalkulacje wynikające z obmiarów, kosztorysu, faktur i umów na usługi obce dotyczące przedmiotu zamówienia, kosztów pracy z oferty oraz koszty pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących pracę na rzecz wykonawcy Zamawiający ma w takim przypadku prawo do zażądania dodatkowych wyjaśnień w terminie 10 dni roboczych od doręczenia wniosku do Zamawiającego i dodatkowych wyjaśnień w terminie kolejnych 5 dni od złożenia uzupełnienia. Po uwzględnieniu wszystkich wyjaśnień Zamawiający i Wykonawca ustalają zmiany wynagrodzenia, co do których nie ma sporu, w przypadku sporu-sporną część rozpatrzy się ponownie w późniejszym terminie, lub oda się sprawę do rozstrzygnięcia w sądzie powszechnym.

f) Zamawiający będzie miał prawo żądać przedstawienia dokumentów, o których mowa w podpunkcie e) również w przypadku obniżenia stawek i konsekwentnie dokonać adekwatnej zmiany wynagrodzenia umowy w trybie analogicznym jak opisany w podpunkcie e).

g) Po dokonaniu ustaleń o których mowa podpunkcie e) lub f) sporządza się aneks do umowy i załącza się do akt zgromadzoną w tym przedmiocie dokumentację.

2. Zgodnie z art. 144 ust 1, pkt. 1 i 6 dopuszcza się możliwość zmiany zakresu umowy, wartości wynagrodzenia w następujących przypadkach:

Ciąg dalszy w kolejnym polu.

Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:

Patrz wyżej

Powinno być:

Dopuszcza się zmianę zakresu umowy pod warunkiem, że wartość zmian będzie mniejsza niż 15 % wartości określonej pierwotnie w umowie w zakresie robót budowlanych i mniejsza niż 10 % w zakresie dostaw i usług. Zmiany te mogą wynikać z charakteru umowy i zamówienia, tj.: zmiany wynikające z ew. koniecznych korekt lub uzupełnień w projekcie technicznym, konieczności wykonania w innej ilości i sposobie zakresu określonego pierwotnie, jeśli od tego jest uzależnione prawidłowe ukończenie zadania, lub jeśli jakiś zakres będzie zbędny, w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych lub nieujętych w dokumentacji technicznej a koniecznych do prawidłowego ukończenia zamówienia, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, jeśli to ma wpływ na wymogi stawiane przedmiotowi umowy lub sposobowi jego wykonywania, w przypadku zaistnienia potrzeby uwzględnienia robót zaniechanych, dodatkowych, zamiennych, w związku z wymogiem określonym w paragrafie 4 ust 3, w przypadku ustalenia ostatecznej wartości na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Dodatkowo ustala się, że zmiany zakresu umowy mogą wynikać z rozszerzenia zakresu umowy o wykonanie wraz zadaniem 2 robót dodatkowych, tj.: budowy kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców miejscowości Kamień, tj. ok. 360 mb kanalizacji grawitacyjnej fi 200 od studzienki B1 do B10, studzienki fi1000: od B2,do B10 (B1 jest w podstawowym zakresie), Studzienki fi 400 od B11 do B17 – 7 szt., rury ochronne PE 315x28,6 - razem 12 mb. Zakres ten wynika z projektów technicznych kanalizacji w Górnie i jest ujęty w tym samym pozwoleniu na budowę. Dodatkowy zakres robót będzie rozliczany i fakturowany odrębnymi od zadania 2 dokumentami.

Dla zadania 1 i 2 i ewentualnych dodatkowych zakresów robót przewiduje się również możliwość zmian zakresu robót (zwiększenie liczby mb przewiertów, rur osłonowych, zmiany trasy rurociągów, zmiany rzędnych, przełożenia innej infrastruktury lub inne zmiany – adekwatnie do sytuacji) w związku z następstwami kolizji, których nie przewidziano na etapie projektowania. Niezależnie od innych okoliczności dla zadania 2 dopuszcza się zamiany studzienek typ fi 1000 na typ fi 400, przy czym każda zamiana będzie musiała być zaakceptowana przez Zamawiającego.

Wszelkie zmiany zakresu robót, w przypadkach o których mowa wyżej mogą być wprowadzane wyłącznie zgodnie z postanowieniami umowy, w tym w szczególności paragrafu 8 niniejszej umowy i bez uszczerbku dla zamówienia podstawowego, oraz oczekiwanych zgodnie z pierwotnymi założeniami efektów i terminów dotyczących zadania 1 i 2.

Dopuszcza się również zmiany rzeczowe wynikające ze zmian przepisów obowiązującego prawa, których skutków nie dało się przewidzieć na etapie wyłaniania wykonawcy, przy dołożeniu należytej staranności.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zamienne lub dodatkowe niezbędne do ukończenia zadania podstawowego, za które otrzyma wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami paragrafu 8 niniejszej umowy. Roboty te będą wykonywane w taki sposób, aby nie doszło do opóźnienia realizacji robót głównych, tj. z adekwatnym zwiększeniem nakładów osobowych lub organizacyjnych.

3. Dopuszcza się wprowadzenie w umowie następujących zmian w związku z art. 144. ust 1 pkt 1:

a) Zmiany na stanowisku Kierownika Budowy i, lub Inspektora nadzoru w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych im funkcji na osoby o nie gorszych kwalifikacjach. Wykonawca wraz z propozycją ustalenia lub zmiany osoby Kierownika Budowy zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające nie gorsze kwalifikacje i Zamawiający oceniając te dokumenty będzie mógł zaakceptować lub nie dopuścić do pełnienia funkcji Kierownika Budowy przez proponowaną osobę, wówczas Wykonawca proponuje inną osobę.

Ciąg dalszy w kolejnym polu.

Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:

Patrz wyżej

Powinno być:

b) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i co za tym idzie wynagrodzenia umownego, jeśli jest to uzasadnione ekonomicznie istotnymi korzyściami dodatkowymi w porównaniu do rozwiązań pierwotnych w zakresie jakości, lub trwałości, lub oszczędności finansowych. Wszelkie zmiany zakresu robót, w przypadkach o których mowa wyżej mogą być wprowadzane wyłącznie zgodnie z postanowieniami paragrafu 8 niniejszej umowy i bez uszczerbku dla oczekiwanych zgodnie z pierwotnymi założeniami efektów i terminów.

c) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i co za tym idzie wynagrodzenia umownego, jeśli od czasu opracowania projektu technicznego do przystąpienia do wykonywania robót, na terenie budowy powstała lub powstaje inna infrastruktura – nie wyszczególniona w dokumentacji przetargowej. Wszelkie zmiany zakresu robót, w przypadkach o których mowa wyżej mogą być wprowadzane wyłącznie zgodnie z postanowieniami paragrafu 8 niniejszej umowy i bez uszczerbku dla oczekiwanych zgodnie z pierwotnymi założeniami efektów i terminów. Na wykonawcy ciąży obowiązek ustalenia występowania innej infrastruktury np.: sieci wodociągowych, sieci EN, gazu, melioracji, kan. burzowej itd., występujących na trasie robót przed przystąpieniem do wykonywania robót.

c) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i co za tym idzie wynagrodzenia umownego, jeśli ze względów praktycznych i przyszłej eksploatacji korzystna będzie dla Zamawiającego zmiana średnicy studzienek rewizyjnych i kontrolnych, wyposażenia przepompowni, w stosunku do zapisów w dokumentacji przetargowej. Wszelkie zmiany zakresu robót, w przypadkach o których mowa wyżej mogą być wprowadzane wyłącznie zgodnie z postanowieniami paragrafu 8 niniejszej umowy i bez uszczerbku dla oczekiwanych zgodnie z pierwotnymi założeniami efektów i terminów.

4. Dopuszcza się wprowadzenie w umowie następujących zmian w związku z art. 144. ust 1 pkt 1 dotyczących terminów realizacji umowy z uwagi na wystąpienie niezależnych okoliczności tj.:

a) Niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające zakończenie etapu robót ziemnych, przez okres dłuższy niż przez 30 dni (rozumiane jako codzienne opady lub okres opadów z przerwami krótszymi niż 3 dni), co będzie skutkowało: podwyższoną wilgotnością gruntu, zwiększonym obsuwaniem się wykopów. W celu rozpatrzenia zasadności wniosku o przedłużenie terminu umowy Zamawiający zażąda wydruków ze strony internetowej, np.: www.pogodynka.pl, z których będzie wynikać potwierdzenie okoliczności, na które powołuje się Wykonawca.

b) W przypadku wystąpienia siły wyższej, klęski żywiołowej lub utrzymującego się dłużej niż ciągle przez 1 tydzień stanu zagrożenia mienia, zdrowia i życia ludzkiego.

c) W przypadku pisemnego polecenia przez Zamawiającego lub Użytkownika wstrzymania więcej niż 50 % robót zakresu lub podzakresu, możliwych do prowadzenia jeśli to wstrzymanie dotyczy: konieczności dokonania i zatwierdzenia zmian w projekcie technicznym, co jest związane z uzyskaniem pozwoleń budowlanych lub ich zmian.

Polecenie wstrzymania robót może zawierać datę końca okresu wstrzymania robót, wówczas Wykonawca ma bez oczekiwania na polecenie wznowienia robót samodzielnie wznowić roboty.

d) Zmian terminów w przypadkach, o których mowa w ustępie 3 można dokonać o ile nie było możliwości nadrobienia opóźnień lub wyprzedzenia harmonogramu w okresach o warunkach pogodowo sprzyjających a zaistniałe okoliczności faktycznie uniemożliwiały prowadzenie istotnej części robót budowlanych i nie było można w tym czasie prowadzić innych robót lub prowadzenie innych robót z pominięciem robót wstrzymanych byłoby niezgodne ze sztuką budowlaną i technologią robót.

Ciąg dalszy w kolejnym polu.

Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:

Patrz wyżej

Powinno być:

Zmiany terminów nie mogą wynikać z nieprawidłowych działań lub z zaniedbań Wykonawcy. W celu dokonania zmiany terminu Wykonawca wnosi do Zamawiającego wniosek ze szczegółowym opisem sytuacji i z jednoczesnym przedłożeniem dowodów w postaci np. wydruków, lub dokumentacji fotograficznej. Samo wydłużenie się okresu robót nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

e) W przypadkach o których mowa w punkcie 4. a,b,c, z zastrzeżeniem punktu 4 d. powstaje uprawnienie do przedłużenia terminu umowy o 50 % dni + 1 okresu, którym mowa w punkcie 4 a,b,c.

5. Umowa może być zmieniona lub rozwiązana w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie inwentaryzacji robót określającej ich ilość nadającą się do odbioru sporządzonej przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

6. Wniosek o zmiany terminu, sposobu, ilości wykonywanych robót musi być zaopiniowany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, osobę nadzorującą zadanie z ramienia Zamawiającego. Taki wniosek jest podawany jako pismo zewnętrzne przychodzące do Urzędu Gminy i przekazywany do Kierownika Zamawiającego, który niezwłocznie podejmie decyzję po zasięgnięciu niezbędnych opinii. Po ustaleniu okoliczności sprawy i podjęciu decyzji o dokonaniu zmiany sprawy niezwłocznie sporządza się protokół konieczności z opisem sytuacji, przedstawieniem wyliczeń i uzasadnieniem faktycznym i prawnym wprowadzenia zmian. Z zastrzeżeniem paragrafu 8, ust 5 umowy protokół konieczności zostaje podpisany minimum przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, osobę nadzorującą zadanie z ramienia Zamawiającego. Protokół konieczności zatwierdza Kierownik Zamawiającego. Protokół konieczności będzie stanowił podstawę do aneksowania umowy zgodnie z protokołem konieczności. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę – odpowiedź w tej sprawie przesyła się niezwłocznie do Wnioskodawcy zmiany. Wytworzona w procedurze dokumentacja jest dołączana do akt sprawy. Jeśli nie stoi to na przeszkodzie prowadzenia i rozliczania inwestycji dopuszcza się aby aneksować umowę na etapie późniejszym niż okres sporządzania protokołu konieczności.

7. Strona powołująca się na zaistnienie ww. zdarzeń jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o powyższym drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

8. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku ww. nieprzewidzianych zdarzeń.

9. Dopuszcza się dokonanie zmian podmiotowych z uwzględnieniem następujących ustaleń:

a) Zakaz zmiany wykonawcy zamówienia publicznego nie dotyczy przypadków sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz przypadków szczególnej sukcesji z mocy samego prawa.

b) Nabycie przedsiębiorstwa stanowi źródło solidarnej odpowiedzialności zbywcy oraz nabywcy przedsiębiorstwa i jest równoznaczne z przystąpieniem nabywcy do długów wynikających z zobowiązań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, (tzw. kumulatywne przystąpienie do długu). Dotychczasowy wykonawca zamówienia, pomimo pojawienia się nowego podmiotu odpowiedzialnego za realizację umowy, nie zostaje zwolniony z obowiązku wykonania zamówienia.

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert, Miejsce
Zamiast:

Data: 09/11/2018

Czas lokalny: 13:15

Miejsce:

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, pok. 7. W trakcie otwarcia ofert nie będzie się od uczestników otwarcia ofert wymagać żadnych upoważnień.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ciąg dalszy w polu niżej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje, z otwarcia przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Powinno być:

Data: 09/11/2018

Czas lokalny: 13:15

Miejsce:

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, POLSKA, pok. 7. W trakcie otwarcia ofert nie będzie się od uczestników otwarcia ofert wymagać żadnych upoważnień.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ciąg dalszy w polu niżej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje, z otwarcia przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Uzupełnienie pola II.2.7:

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: W trakcie otwarcia ofert nie będzie się od uczestników otwarcia ofert wymagać żadnych upoważnień.

1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp., 36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 1, POLSKA, pokój nr 6, do dnia: 9.11.2018 r., do godz. 13:10

2. Zamawiający dokona otwarcia ofert w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp., 36-050 Sokołów Młp., ul. Rynek 1, POLSKA, pokój nr 7, dnia: 9.11.2018 r. o godz.: 13:15.

3. Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu na ich otwarcie.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

6. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

— kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

— firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

— ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zgodnie z art. 87, w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

Numer sekcji: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Składanie odwołań
Zamiast:
Powinno być:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

3. W trakcie postępowania przetargowego podmiotom, o których mowa wyżej przysługuje uprawnienie do wniesienia odwołania. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy..

4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się:

W przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

Ciąg dalszy w kolejnym polu.

Numer sekcji: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Składanie odwołań
Zamiast:

Patrz wyżej

Powinno być:

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14 Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Ciąg dalszy w kolejnym polu.

Numer sekcji: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Składanie odwołań
Zamiast:

Patrz wyżej

Powinno być:

W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpoznaje odwołanie.

W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.

Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

Koszty postępowania odwoławczego: w okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie; w okolicznościach, o których mowa w ust. 3: ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy, znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub w części zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy; w okolicznościach, o których mowa w ust. 4, ponosi: a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę, b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę;

W okolicznościach, o których mowa w ust. 4a, ponosi: a) odwołujący, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił, zostało oddalone przez Izbę, b) zamawiający, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił, zostało uwzględnione przez Izbę.

15 Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 1) nie zawiera braków formalnych; 2) uiszczono wpis.

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 2, oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 i 5, Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia.

Ciąg dalszy w kolejnym polu.

Numer sekcji: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Składanie odwołań
Zamiast:

Patrz wyżej

Powinno być:

Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy ust. 1-6 stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

Dział VI ustawy Pzp przewiduje i opisuje również kolejne przysługujące środki ochrony prawnej, w SIWZ przytoczono część zapisów, tj. te zapisy, które informują o możliwościach, które występują w trakcie przetargu -wyłaniania lub bezpośrednio po wyłonieniu wykonawcy. W przypadku zaistnienia dalszego biegu spraw po wniesieniu odwołania należy zapoznać się szczegółowo z zapisami ustawy pzp w tym działu VI i wynikającymi z działu IV dalszymi uprawnieniami.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

Uzupełnienie ogłoszenia dotyczy wszystkich 6 części.

Data odnosząca się do początku okresu realizacji zamówienia jest datą orientacyjną zależną od przebiegu procedury wyłaniania Wykonawców.

Informuje się, że wartość łączna zamówień udzielanych w niniejszym postępowaniu nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, jednakże Zamawiający w tym okresie czasu udzielał podobnych zamówień, których wartość po zsumowaniu przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, dlatego zastosowano tryb ponad progowy.

W ogłoszeniu pierwotnym nie było możliwości zawrzeć informacji ujętych w niniejszym ogłoszeniu.