Dienstleistungen - 432725-2020

15/09/2020    S179

Nederland-Bilthoven: Milieu-informatiesystemen

2020/S 179-432725

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IUC-RIVM
Nationaal identificatienummer: 30276683
Postadres: postbus 1
Plaats: Bilthoven
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3720 BA
Land: Nederland
Contactpersoon: Richard van Roomen
E-mail: Richard.van.Roomen@rivm.nl
Telefoon: +31 650154213
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rivm.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=150431
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding Aerius 2020

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90714100 Milieu-informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze Europese aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst tussen het RIVM en een opdrachtnemer voor het beheer en onderhoud van Aerius. Voor meer details betreffende Aerius en de onder de opdracht vallende werkzaamheden wordt verwezen naar bijlage beschrijving werkzaamheden 2020.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 800 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90714100 Milieu-informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Locatie opdrachtnemer.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van deze Europese aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst tussen het RIVM en een opdrachtnemer voor het beheer en onderhoud van Aerius. Voor meer details betreffende Aerius en de onder de opdracht vallende werkzaamheden wordt verwezen naar bijlage beschrijving werkzaamheden 2020.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak beheer en onderhoud / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Deskundigheid / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Fixed price kosten — reguliere werkzaamheden / Weging: 27
Kostencriterium - Naam: Fixed price kosten — reguliere werkzaamheden 27 / Weging: 13
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 098-234746
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wing Proces Consultancy bv
Plaats: Wageningen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tauw bv
Plaats: Deventer
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 800 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: RIVM
Plaats: Bilthoven
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/09/2020