Dėl klaidos programoje, „eForms“ skelbimuose netinkamai rodomi URL. Stengiamės pašalinti šią problemą. Kol kas siūlome nutrinti kablelį (ar bet kokį kitą specialų ženklą), įrašytą URL pabaigoje. Atsiprašome už nepatogumus.

Paslaugos - 432726-2022

08/08/2022    S151

Lenkija-Krokuva: Atliekų rinkimo paslaugos

2022/S 151-432726

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Nacionalinis registracijos Nr.: 351081570
Adresas: ul. Mogilska 109 pokój 101B
Miestas: Kraków
NUTS kodas: PL213 Miasto Kraków
Pašto kodas: 31-571
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Błażej Zadwórny, Justyna Rosół
El. paštas: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl
Faksas: +48 126154887
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.malopolska.policja.gov.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)Pagrindinė veikla
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych z obiektów Policji woj. małopolskiego

Nuorodos numeris: ZP.86.2022
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90511000 Atliekų rinkimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych z obiektów Policji woj. małopolskiego dot: KP Ciężkowice, ul. Krynicka 31

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 1 605.73 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL21 Małopolskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

KP Ciężkowice, ul. Krynicka 31

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Świadczenie usług wywozu nieczystości stałych z obiektów Policji woj. małopolskiego dot: KP Ciężkowice, ul. Krynicka 31

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Negauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų ar prašymų dalyvauti atvirame konkurse
Paaiškinimas:

Dotychczas przeprowadzone postępowanie przetargowe na świadczenie usług wywozu nieczystości stałych z obiektów Policji woj. małopolskiego (nr sprawy ZP.2.2022) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione w dniu 18.05.2022 r. ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawą do zastosowania trybu szczególnego jakim jest zamówienie z wolnej ręki jest art. 305 pkt 2 Pzp, który stanowi: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
20/07/2022
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Przedsiebiorstwo Komunalno-Budowlane Kombud Sp. z o.o.
Adresas: ul. Krynicka 6,
Miestas: Ciężkowice
NUTS kodas: PL21 Małopolskie
Pašto kodas: 33-190
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 1 605.73 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 580.10 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: sekretariat@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587702
Faksas: +48 224587700
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3) Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4) Szczegółowe informacje dot. formy i terminów wnoszenia odwołania oraz pozostałych kwestii związanych ze środkami ochrony prawnej opisane są w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17A
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: uzp@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587701
Faksas: +48 224587700
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
03/08/2022