Fournitures - 43286-2022

26/01/2022    S18

Pologne-Cracovie: Équipements médicaux

2022/S 018-043286

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
Adresse postale: os. Złotej Jesieni 1
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 31-826
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Alicja Dudzińska
Courriel: adudzinska@rydygierkrakow.pl
Téléphone: +48 126468207
Fax: +48 126468173
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpitalrydygier.pl/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Szpital sp. z o.o.
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

DOSTARCZENIE KOLUMNY ENDOUROLOGICZNEJ

Numéro de référence: 281/ZP/2021
II.1.2)Code CPV principal
33100000 Équipements médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kolumny endourologicznej do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do specyfikacji.

2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 267 956.95 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Lieu principal d'exécution:

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kolumny endourologicznej do siedziby Zamawiającego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do specyfikacji.

2. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: OKRES GWARANCJI / Pondération: 10.00
Prix - Pondération: 90.00
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Oferta składana na całość zamówienia musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 PLN

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 230-602817
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

DOSTARCZENIE KOLUMNY ENDOUROLOGICZNEJ

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
11/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Medim Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
Numéro national d'identification: 527-020-40-28
Ville: Piaseczno
Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 267 956.95 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Dokumenty składające się na ofertę:

a) formularz ofertowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji,

b) szczegółowa oferta cenowa (wg wzoru tabeli zamieszczonej w rozdz. XVI ust. 2 Specyfikacji),

UWAGA! W przypadku nie dołączenia do oferty Szczegółowej Oferty Cenowej, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy,

c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (wymienione w rozdz. X.1 Specyfikacji),

d) dokumenty wskazane w rozdz. XI Specyfikacji (jeżeli dotyczy),

e) podpisany i wypełniony załącznik nr 1 do Specyfikacji,

f) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,

g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika

do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

h) potwierdzenie wniesienia wadium.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adresse postale: UL. POSTĘPU 17A
Ville: WARSZAWA
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub Może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony Prawnej określone w dziale IX ustawy. 2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie Zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Przysługuje odwołanie 3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adresse postale: UL. POSTĘPU 17A
Ville: WARSZAWA
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022