Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 432889-2021

27/08/2021    S166

Poland-Olsztyn: Medical furniture

2021/S 166-432889

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Postal address: ul. Jagiellońska 78
Town: OLSZTYN
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-357
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Lis-Nowacka
E-mail: alis@pulmonologia.olsztyn.pl
Telephone: +48 895322900
Fax: +48 895322976
Internet address(es):
Main address: http://www.pulmonologia.olsztyn.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa mebli medycznych i wyposażenia utrzymania higieny rąk - dostawa i montaż aparatury medycznej i sprzętu medycznego w ramach rozbudowy i przebudowy bryły C szpitala

Reference number: SOZ.383.43.2021
II.1.2)Main CPV code
33192000 Medical furniture
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

W niniejszym postępowaniu przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania obejmujące:

Zadanie nr 1 – Meble medyczne – 49 pozycji asortymentowych

Zadanie nr 2 – Wyposażenie utrzymania higieny rąk – 4 pozycje asortymentowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
39141100 Shelves
39150000 Miscellaneous furniture and equipment
39141300 Cabinets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

II.2.4)Description of the procurement:

Meble medyczne – 49 pozycji asortymentowych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres obowiązywania umowy maksymalnie do 60 dni od daty zawarcia umowy - kryterium oceny ofert

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
39290000 Miscellaneous furnishing
39330000 Disinfection equipment
39831700 Automatic soap dispensers
44619000 Other containers
33196200 Devices for the disabled
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

II.2.4)Description of the procurement:

Wyposażenie utrzymania higieny rąk – 4 pozycje asortymentowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres obowiązywania umowy maksymalnie do 60 dni od daty zawarcia umowy - kryterium oceny ofert

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, min. 2 zadania polegające na dostawie i/lub montażu i/lub zabudowie wyposażenia dla jednostek służby zdrowia, zbliżonego rodzajowo do oferowanego zadania, przy czym każda z nich na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł dla Zadania 1. Dla zadania nr 2 – Zamawiający nie stawia wymagań.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga złożenia, przed podpisaniem umowy, dokumentów potwierdzających że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną kwotę gwarancyjną nie niższą od dwukrotnej wartości oferty, obejmującej odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia oraz szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto umowy.

Szczegółowe warunki umowy określa załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający postanowił zastosować art. 138 ust. 2 pkt. 2 Pzp w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup mebli medycznych oraz wyposażenia utrzymania higieny rąk i skrócić termin składania ofert do 20 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W ocenie zamawiającego, taki okres pozwoli na należyte przygotowanie ofert przez potencjalnych wykonawców, a jednocześnie zapewni czas niezbędny na wykonanie zawartych umów, a w konsekwencji realizację zamówienia niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i płynnego przejęcia zadań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w dziedzinie torakochirurgii.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/09/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/09/2021
Local time: 08:30
Place:

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

ADRES: ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn

https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn

Information about authorised persons and opening procedure:

Sesja otwarcia ofert zostanie przeprowadzona przez członków komisji przetargowej.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 Pzp

3. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowania aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD).

4. Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia wymienionych w Rozdziale X pkt. 4 SWZ.

5. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w Rozdziale X pkt. 4 SWZ, składa dokumenty wymienione w Rozdziale X pkt. 5-7 SWZ

6. Informacje o ochronie danych osobowych RODO - opisane szczegółowo w SWZ Rozdział XXVI.

7. Przedmiotowe środki dowodowe - wymagane dołączenie do oferty. Podlegające uzupełnieniu:

a) dokumenty opisowe producenta (foldery, specyfikacje techniczne, katalogi, ulotki, prospekty itp.) zawierających informacje o oferowanym przedmiocie zamówienia odnoszące się i potwierdzające spełnianie wymogów zdefiniowanych w załączniku nr 1 do SWZ;

b) dokument potwierdzający, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy);

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/08/2021