Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 432896-2021

Submission deadline has been amended by:  502535-2021
27/08/2021    S166

Poland-Toruń: Software package and information systems

2021/S 166-432896

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Dostawa w tym zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą i obsługi organizacyjnej, finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, centralizacji podatku VAT
National registration number: 366286234
Postal address: Plac św. Katarzyny 9
Town: Toruń
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 87-100
Country: Poland
Contact person: Łukasz Nowak
E-mail: sekretariat@tcuw.torun.pl
Telephone: +48 566118991
Internet address(es):
Main address: https://tcuw.torun.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tcuw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tcuw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa w tym zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą i obsługi organizacyjnej, finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, centralizacji podatku VAT

Reference number: 5/2021
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

dostawa w tym zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą i obsługi organizacyjnej, finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, centralizacji podatku VAT.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Description of the procurement:

1. dostawa w tym zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą i obsługi organizacyjnej, finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, centralizacji podatku VAT, opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SWZ.

2.Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r., poprzedzone okresem czynności przygotowawczych od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. Miejsce realizacji zamówienia miasto Toruń.

3.zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.Ustala się wadium zamówienia w wysokości: 31 000,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Wyznaczonego Zamawiającego prowadzony w Bank Millennium S.A. o numerze:

50 1160 2202 0000 0003 1817 9886. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: „Wadium na przetarg nr sprawy 5/2021”. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 21 ppkt 1. 2)-4), wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r., poprzedzone okresem czynności przygotowawczych od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, którego suma gwarancyjna wynosi co najmniej 250.000,00 PLN. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić trwałość ubezpieczenia przez cały okres związania umową.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił minimalne warunki:

a) w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 PLN brutto każdy, w tym co najmniej jedno o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto spełniających następujące kryteria:

a. zamówienia realizowane były dla organizacji o rozproszonej strukturze zatrudniającej min. 200 osób;

b. wartość wskażana powyżej nie obejmowała dostarczonej infrastruktury technicznej,

c. przedmiotem każdej z usług była co najmniej dostawa i wdrożenie lub utrzymanie oprogramowania tworzącego zintegrowany system informatyczny zarządzania,

d. dostarczany zintegrowany system informatyczny zarządzania zapewniał obsługę co najmniej 7 ze wskazanych obszarów funkcjonalności, w tym obowiązkowo funkcjonalności wymienione w lit. i-v:

i. planowanie i zatwierdzanie organizacji oraz zarządzanie budżetem w jednostkach budżetowych, pozwalające m.in.: na planowanie organizacji szkoły przez dyrektora szkoły, przekazanie projektu organizacji do organu prowadzącego, wielostopniową kontrolę poprawności arkusza, synchronizacji danych oraz jego zgodności z założeniami, zatwierdzenie organizacji oraz składanie aneksów, na budowę projektu planu finansowego w obszarze dochodów i wydatków budżetowych dla wszystkich typów jednostek;

ii. zarządzanie informacją o uczniu obejmujące m.in.: wspomaganie elektronicznej rekrutacji do jednostek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, prowadzenie szkolnych baz danych o przebiegu nauki uczniów;

iii. obsługa finansowo-księgowa, uwzględniająca specyfikę jednostek budżetowych,

w tym oświatowych;

iv. obsługa kadrowo-płacowa, uwzględniająca specyfikę jednostek budżetowych, w tym oświatowych;

v. centralizacja podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego;

vi. wyliczanie dotacji dla jednostek oświatowych (publicznych i niepublicznych);

vii. obsługa systemu bibliotecznego – w zakresie m.in.: gromadzenia, rejestrowania

i wypożyczania zbiorów bibliotecznych, umożliwiająca czytelnikom dostęp do katalogu bibliotecznego z możliwością wypożyczenia zbiorów i podawania informacji o stanie ich wypożyczenia;

viii. obsługa składników majątku jednostek – w zakresie m.in.: tworzenia planów amortyzacyjnych i naliczania odpisów, a także przeprowadzenia inwentaryzacji;

ix. wspomaganie zarządzania stołówką i magazynem jednostki – w zakresie m.in.: bieżącej kontroli stanów magazynowych oraz obliczania wartości odżywczych posiłków;

x. wyliczenie wysokości dodatku uzupełniającego zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela;

xi. układanie planów lekcji oraz grafików dyżurów nauczycieli podczas przerw w zajęciach lekcyjnych;

xii. kontrola obowiązku przedszkolnego, szkolnego i nauki – w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych.

b) dysponuje co najmniej 3 osobami (zespołem osób) przewidzianymi do pełnienia funkcji konsultanta wdrożeniowego, posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie oraz wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia publicznego: minimum 3 - letnie, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenie w realizacji projektów informatycznych. Wymagane jest, by każdy konsultant wdrożeniowy wykazał się doświadczeniem w realizacji co najmniej trzech projektów spełniających cechy jak opisane pod literą a) powyżej, w których pełnił rolę konsultanta wdrożeniowego.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 27/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/09/2021
Local time: 10:30
Place:

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych,

Plac św. Katarzyny 9

87-100 Toruń

Information about authorised persons and opening procedure:

Elektronicznie. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone są w SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX Ustawy.

2) Odwołanie Odwołanie przysługuje na:

a. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3) Odwołanie powinno odpowiadać wymogom formalnym okreslonym w art. 516 Ustawy..

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5) Terminy na wniesienie odwołania zostały określone w art. 515 Ustawy

6) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają przepisy Rozdziału IX PZP.

7) Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.

8) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu zamówień publicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/08/2021