Fournitures - 43295-2022

26/01/2022    S18

Roumanie-Vatra Dornei: Réactifs de laboratoire

2022/S 018-043295

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI
Numéro national d'identification: 4535414
Adresse postale: Strada: MIHAI EMINESCU, nr. 12
Ville: Vatra Dornei
Code NUTS: RO215 Suceava
Code postal: 725700
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: COSTENIUC EMILIA
Courriel: spitalmunicipaldorna@yahoo.com
Téléphone: +40 230371821/ +40 230371822/ +40 230375528
Fax: +40 230371318
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalvatradornei.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Contract de furnizare reactivi COMPATIBILI CU SISTEM DETECTIE COVID19 BIONEER

Numéro de référence: 880
II.1.2)Code CPV principal
33696500 Réactifs de laboratoire
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

ACHIZITIA REACTIVI COMPATIBILI CU SISTEM DETECTIE COVID19 BIONEER pentru prevenirea si combaterea infectiilor Covid 19 , cu respectarea specificaţiilor minime obligatorii solicitate restului de prevederi din prezentul caiet de sarcini. Se va incheia un acord cadru pe o perioada de 1 an de zile, perioada 01.03.2021-01.03.2022, pentru cantitatea minimă 20 kituri (2000 teste) si maxim 240 kituri (24000 teste) si contracte subsecvente pentru cantitățile periodice solicitate de laborator si a fondurilor existente.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 2 277 600.00 RON
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO215 Suceava
Lieu principal d'exécution:

La sediul autorității contractante din Vatra Dornei, cod poștal 725700, Str. Mihai Eminescu nr. 26, jud. Suceava; Laboratorul de analize medicale – Linie completă pentru extracția si testarea prezentei SARS-CoV 2.

II.2.4)Description des prestations:

kit - Reactivi compatibili cu Sistemul Real Time - PCR - Bioneer (- AccuPower SARS-CoV 2 Real-Time PCR Multiplex kit , ExiPrep 16 Viral DNA/RNA )

minim 20 kituri (2000 teste) - maxim 240 kituri (24000 teste)

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 021-049226
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 120
Intitulé:

Contract de furnizare subsecvent

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
04/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PRAXIS MEDICA
Numéro national d'identification: RO 14530570
Adresse postale: Strada Rufeni, Nr. 8A
Ville: Iasi
Code NUTS: RO213 Iaşi
Code postal: 700304
Pays: Roumanie
Courriel: office@praxismedica.ro
Téléphone: +40 232206030
Fax: +40 232235994
Adresse internet: www.praxismedica.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 277 600.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 569 400.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 9752
Intitulé:

Contract subsecvent

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/10/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PRAXIS MEDICA
Numéro national d'identification: RO 14530570
Adresse postale: Strada Rufeni, Nr. 8A
Ville: Iasi
Code NUTS: RO213 Iaşi
Code postal: 700304
Pays: Roumanie
Courriel: office@praxismedica.ro
Téléphone: +40 232206030
Fax: +40 232235994
Adresse internet: www.praxismedica.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 569 400.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 569 400.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 5106
Intitulé:

Contract de furnizare reactivi

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
11/05/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PRAXIS MEDICA
Numéro national d'identification: RO 14530570
Adresse postale: Strada Rufeni, Nr. 8A
Ville: Iasi
Code NUTS: RO213 Iaşi
Code postal: 700304
Pays: Roumanie
Courriel: office@praxismedica.ro
Téléphone: +40 232206030
Fax: +40 232235994
Adresse internet: www.praxismedica.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 379 600.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2707
Intitulé:

Contract de furnizare acord cadru

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
05/03/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PRAXIS MEDICA
Numéro national d'identification: RO 14530570
Adresse postale: Strada Rufeni, Nr. 8A
Ville: Iasi
Code NUTS: RO213 Iaşi
Code postal: 700304
Pays: Roumanie
Courriel: office@praxismedica.ro
Téléphone: +40 232206030
Fax: +40 232235994
Adresse internet: www.praxismedica.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 277 600.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 2 277 600.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2742
Intitulé:

Contract subsecvent

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/03/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PRAXIS MEDICA
Numéro national d'identification: RO 14530570
Adresse postale: Strada Rufeni, Nr. 8A
Ville: Iasi
Code NUTS: RO213 Iaşi
Code postal: 700304
Pays: Roumanie
Courriel: office@praxismedica.ro
Téléphone: +40 232206030
Fax: +40 232235994
Adresse internet: www.praxismedica.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 379 600.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 379 600.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 6983
Intitulé:

Contract de furnizare

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
15/07/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: PRAXIS MEDICA
Numéro national d'identification: RO 14530570
Adresse postale: Strada Rufeni, Nr. 8A
Ville: Iasi
Code NUTS: RO213 Iaşi
Code postal: 700304
Pays: Roumanie
Courriel: office@praxismedica.ro
Téléphone: +40 232206030
Fax: +40 232235994
Adresse internet: www.praxismedica.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 379 600.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 379 600.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2022