Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 432966-2016

09/12/2016    S238

België-Brussel: Levering van Apple-producten

2016/S 238-432966

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Raad van de Europese Unie, secrétariat général
Postadres: Wetstraat 175
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1048
Land: België
Contactpersoon: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefoon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2046
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van Apple-producten.

Referentienummer: UCA 16/042.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten - JA01 - JA02
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het basisproject dat het voorwerp van de opdracht vormt, wordt als volgt beschreven: onderhavige aanbestedingsprocedure behelst de levering van hardware- en softwareproducten alsook accessoires van Apple die verkrijgbaar zijn in de Apple Store.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het secretariaat is van plan Apple-producten uit de volgende 2 productcategorieën aan te kopen:

1. Hardware:

— desktops: d.w.z. iMac, Mac Mini, Mac Pro,

— laptops: d.w.z. MacBook, MacBook Pro,

— beeldschermen,

— accessoires.

2. Software:

— software (volume)licenties en aanverwante ondersteuning en onderhoud.

De volgende productcategorieën vallen niet onder deze procedure:

— de levering van printers en scanners,

— de levering van op iOS gebaseerde hardware, d.w.z. de iPad en iPhone,

— aankopen via de iTunes Store, d.w.z. apps, muziek enz.

Per productcategorie wordt er een vaste korting toegepast op de Apple Store-catalogusprijs. De prijs van een product wordt bepaald door de korting voor de betrokken categorie af te trekken van de prijs van het product vermeld in de Apple Store voor bedrijven (Apple Store-catalogusprijs) op het moment dat er om een offerte wordt gevraagd.

95 % hardwarebenodigdheden, 5 % softwareleveringen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 mogelijke verlengingen van telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Het secretariaat-generaal van de Raad publiceert de geraamde waarde van zijn opdrachten niet. De geraamde omvang van de diensten/leveringen staat vermeld in de aanbestedingsstukken.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

de gegadigde is juridisch gerechtigd om hardware- en softwareproducten alsook accessoires van Apple te verkopen/te verstrekken die verkrijgbaar zijn in de Apple Store.

Er moeten in die zin documenten worden overgelegd.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de gemiddelde jaaromzet van de gegadigde voor de levering van Apple-producten moet minstens 100 000 EUR bedragen voor de laatste 3 volledige boekjaren (2013, 2014, 2015).

Er moet een ondertekende verklaring worden overgelegd met het verzoek om deelname.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de gegadigde is juridisch gerechtigd om hardware- en softwareproducten alsook accessoires van Apple te verkopen/te verstrekken die verkrijgbaar zijn in de Apple Store.

Er moet een ondertekende verklaring worden overgelegd met het verzoek om deelname.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/01/2017
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd, moet een beroep worden ingesteld bij het Gerecht. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep. Termijnen worden verlengd omwille van afstand met een vaste periode van 10 dagen, ongeacht de plaats van vestiging of gebruikelijke verblijfsplaats van de betrokken persoon.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van de Europese Unie (unité de coordination des acquisitions)
Postadres: Wetstraat 175
Plaats: Brussel
Postcode: 1048
Land: België
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/11/2016