V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Dodávky - 432966-2016

09/12/2016    S238

Belgicko-Brusel: Dodávka výrobkov značky Apple

2016/S 238-432966

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Rada Európskej únie, secrétariat général
Poštová adresa: rue de la Loi 175
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefón: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Komunikácia
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený. Ďalšie informácie môžete získať na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2046
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: https://etendering.ted.europa.eu
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka výrobkov značky Apple.

Referenčné číslo: UCA 16/042.
II.1.2)Hlavný kód CPV
30000000 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov - JA01 - JA02
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Základný projekt, ktorý je predmetom tejto zákazky, je opísaný takto: toto obstarávacie konanie sa týka dodávky hardvérových a softvérových výrobkov a príslušenstva značky Apple, ktoré sú dostupné v obchodoch Apple Store.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis obstarávania:

Sekretariát plánuje obstarať výrobky značky Apple z nasledujúcich 2 kategórií výrobkov:

1. Hardvér:

— stolové počítače: t. j. iMac, Mac Mini, Mac Pro,

— laptopy: t. j. MacBook, MacBook Pro,

— obrazovky,

— príslušenstvo.

2. Softvér:

— softvérové (firemné) licencie a súvisiaca podpora a údržba.

Nasledujúce produkty (kategórie) nie sú predmetom tohto konania:

— dodávka tlačiarní a skenerov,

— dodávka hardvéru založeného na iOS, t. j. iPad a iPhone,

— nákupy prostredníctvom obchodu iTunes, t. j. aplikácie, hudba atď.

K cenníku Apple Store (ASLP) sa uplatňuje pevná zľava pre každú kategóriu výrobkov. Cena výrobku sa vypočíta odpočítaním zľavy pre danú kategóriu z ceny výrobku uvedeného v cenníku Apple Store pre podniky (ASLP: Apple Store list price – cenník Apple Store) v čase žiadosti o cenovú ponuku.

Dodávka hardvéru predstavuje 95 % a dodávka softvéru 5 %.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

2 možné predĺženia, zakaždým o 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Generálny sekretariát Rady nezverejňuje odhadovanú peňažnú hodnotu svojich zmlúv. Odhadovaný objem služieb/dodávok je stanovený v súťažných podkladoch.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač je zákonne oprávnený na predaj/dodanie hardvérových a softvérových výrobkov a príslušenstva značky Apple, ktoré sú dostupné v Apple Store.

V tomto zmysle je potrebné predložiť príslušnú dokumentáciu.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Priemerný obrat uchádzača za dodávku výrobkov značky Apple musí byť aspoň 100 000 EUR za posledné 3 uzatvorené finančné roky (2013, 2014, 2015).

K žiadosti o účasť musí byť priložené podpísané vyhlásenie.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač je zákonne oprávnený na predaj/dodanie hardvérových a softvérových výrobkov a príslušenstva značky Apple, ktoré sú dostupné v Apple Store.

K žiadosti o účasť musí byť priložené podpísané vyhlásenie.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 06/01/2017
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď zistila, že odvolanie sa musí podať na Všeobecnom súde. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní. Časové lehoty sú predĺžené na základe vzdialenosti o pevne stanovené obdobie 10 dní bez ohľadu na miesto založenia alebo obvyklé bydlisko dotyčnej osoby.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Rada Európskej únie (unité de coordination des acquisitions)
Poštová adresa: rue de la Loi 175
Mesto/obec: Bruxelles
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/11/2016