Supplies - 432969-2019

16/09/2019    S178

Danmark-København: Gravemaskiner, gravkøer og gummigeder samt maskiner til udvindingsindustrien

2019/S 178-432969

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Land: Danmark
Kontaktperson: Sara Lerche-Bachdal
E-mail: kw0j@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/112594336.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/112594336.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/112594336.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedr. indkøb af hydrauliske gravemaskiner med hybrid teknologi til KMC Nordhavn

II.1.2)Hoved-CPV-kode
43260000 Gravemaskiner, gravkøer og gummigeder samt maskiner til udvindingsindustrien
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på leverance af op til 8 gravemaskiner.

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, driver ved KMC Nordhavn et depot for forurenet jord i Nordhavnen. Til brug for driften af depotet, herunder indbygning af den modtagne jord, skal KMC Nordhavn indkøbe et antal hydrauliske gravemaskiner som nærmere beskrevet i Bilag A.1: Kravspecifikation.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
43200000 Jordflytnings- og gravemaskiner samt dele dertil
43261000 Skovlgravemaskiner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

KMC Nordhavn

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på leverance af op til 8 gravemaskiner.

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, driver ved KMC Nordhavn et depot for forurenet jord i Nordhavnen. Til brug for driften af depotet, herunder indbygning af den modtagne jord, skal KMC Nordhavn indkøbe et antal hydrauliske gravemaskiner som nærmere beskrevet i Bilag A.1: Kravspecifikation.

Aftalen omfatter således leverance af op til 8 gravemaskiner i rammeaftalens løbetid, heraf skal 2 gravemaskiner leveres efter indgåelse af rammeaftalen. Øvrige maskiner bestilles efter behov af ordregiver i henhold til den indgåede aftale, når og hvis behov for udskiftning af gravemaskiner i den eksisterende maskinpark opstår. Ordregiver er ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde maskiner, udover de 2 maskiner der aftages ved aftalens indgåelse.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (bilag 1).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiveren kan forlænge Aftalen op til 2 gange af 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiveren kan forlænge Aftalen op til 2 gange af 12 måneder.

Leverandøren skal som option tilbyde en tilbagekøbspris på maskinen som ordregiver har ret, men ikke pligt, til at udnytte senest 4 år efter leverings tidspunktet for den enkelte maskine eller 6 000 driftstimer, hvad der måtte komme først.

Option på tilkøb af serviceaftale. udkast til serviceaftale er vedlagt udbuddet som bilag 13

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 10 000 000 DKK (ekskl. moms),

— Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10% i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 10 000 000 DKK (ekskl. moms),

— Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10% i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 10 leveringer af entreprenørmaskiner, herunder hydrauliske gravemaskiner med og/eller uden hybrid teknologi, der er udført inden for de seneste 3 år,

— Tilbudsgiver skal fremlægge referencer omfattende mindst 5 indgåede servicekontrakter for servicering af entreprenørmateriel inden for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 10 leveringer af entreprenørmaskiner, herunder hydrauliske gravemaskiner med og/eller uden hybrid teknologi, der er udført inden for de seneste 3 år,

— Tilbudsgiver skal fremlægge referencer omfattende mindst 5 indgåede servicekontrakter for servicering af entreprenørmateriel inden for de seneste 3 år.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/10/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører:

— Skal de i sammenslutningen deltagende økonomiske aktører hver især angives klart og entydigt,

— Skal sammenslutningen udpege én fælles repræsentant eller ledende partner i relation til udbuddet,

— Må ingen af de i sammenslutningen deltagende økonomiske aktører være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsbetingelserne pkt. 5.1.

Det er alene et krav, at sammenslutningen af økonomiske aktører tilsammen opfylder minimumskravene til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen.

En økonomisk aktør kan alene være deltager i én sammenslutning af økonomiske aktører. Samme økonomiske aktør kan dog godt være deltager i én sammenslutning og samtidig lade andre tilbudsgivere basere deres egnethed på sig, jf. pkt. 5.2.4, eller være underleverandør til flere tilbudsgivere.

Tildeles sammenslutningen af økonomiske aktører den udbudte kontrakt, så skal de i sammenslutningen deltagende økonomiske aktører påtage sig direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse for opfyldelsen af kontrakten.

Hvis tilbudsgiver baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen:

— Skal de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på, være juridisk forpligtet over for tilbudsgiver til at stille sin formåen til rådighed,

— Må ingen af de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på, være omfattet af udelukkelsesgrundende i pkt. 5.1,

— Skal de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, jf. pkt. 5.2.1, påtage sig direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse for opfyldelsen af kontrakten.

Det er alene et krav, at tilbudsgiver og de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på, tilsammen opfylder minimumskravene til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen.

En økonomisk aktør kan godt samtidig lade flere tilbudsgivere basere deres egnethed på sig eller være underleverandør til flere tilbudsgivere.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/09/2019