We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Varor - 432969-2019

16/09/2019    S178    Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Danmark-Köpenhamn: Gräv-, last- och gruvmaskiner

2019/S 178-432969

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Ort: København S
Nuts-kod: DK011
Land: Danmark
Kontaktperson: Sara Lerche-Bachdal
E-post: kw0j@kk.dk

Internetadress(er):

Allmän adress: https://permalink.mercell.com/112594336.aspx

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://permalink.mercell.com/112594336.aspx
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://permalink.mercell.com/112594336.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rammeaftale vedr. indkøb af hydrauliske gravemaskiner med hybrid teknologi til KMC Nordhavn

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
43260000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på leverance af op til 8 gravemaskiner.

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, driver ved KMC Nordhavn et depot for forurenet jord i Nordhavnen. Til brug for driften af depotet, herunder indbygning af den modtagne jord, skal KMC Nordhavn indkøbe et antal hydrauliske gravemaskiner som nærmere beskrevet i Bilag A.1: Kravspecifikation.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
43200000
43261000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK011
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

KMC Nordhavn

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på leverance af op til 8 gravemaskiner.

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, driver ved KMC Nordhavn et depot for forurenet jord i Nordhavnen. Til brug for driften af depotet, herunder indbygning af den modtagne jord, skal KMC Nordhavn indkøbe et antal hydrauliske gravemaskiner som nærmere beskrevet i Bilag A.1: Kravspecifikation.

Aftalen omfatter således leverance af op til 8 gravemaskiner i rammeaftalens løbetid, heraf skal 2 gravemaskiner leveres efter indgåelse af rammeaftalen. Øvrige maskiner bestilles efter behov af ordregiver i henhold til den indgåede aftale, når og hvis behov for udskiftning af gravemaskiner i den eksisterende maskinpark opstår. Ordregiver er ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde maskiner, udover de 2 maskiner der aftages ved aftalens indgåelse.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (bilag 1).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ordregiveren kan forlænge Aftalen op til 2 gange af 12 måneder.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Ordregiveren kan forlænge Aftalen op til 2 gange af 12 måneder.

Leverandøren skal som option tilbyde en tilbagekøbspris på maskinen som ordregiver har ret, men ikke pligt, til at udnytte senest 4 år efter leverings tidspunktet for den enkelte maskine eller 6 000 driftstimer, hvad der måtte komme først.

Option på tilkøb af serviceaftale. udkast til serviceaftale er vedlagt udbuddet som bilag 13

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 10 000 000 DKK (ekskl. moms),

— Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10% i det seneste disponible regnskabsår.

Eventuella minimistandardnivåer:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 10 000 000 DKK (ekskl. moms),

— Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10% i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 10 leveringer af entreprenørmaskiner, herunder hydrauliske gravemaskiner med og/eller uden hybrid teknologi, der er udført inden for de seneste 3 år,

— Tilbudsgiver skal fremlægge referencer omfattende mindst 5 indgåede servicekontrakter for servicering af entreprenørmateriel inden for de seneste 3 år.

Eventuella minimistandardnivåer:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgiver skal have præsteret minimum 10 leveringer af entreprenørmaskiner, herunder hydrauliske gravemaskiner med og/eller uden hybrid teknologi, der er udført inden for de seneste 3 år,

— Tilbudsgiver skal fremlægge referencer omfattende mindst 5 indgåede servicekontrakter for servicering af entreprenørmateriel inden for de seneste 3 år.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/10/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/10/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører:

— Skal de i sammenslutningen deltagende økonomiske aktører hver især angives klart og entydigt,

— Skal sammenslutningen udpege én fælles repræsentant eller ledende partner i relation til udbuddet,

— Må ingen af de i sammenslutningen deltagende økonomiske aktører være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsbetingelserne pkt. 5.1.

Det er alene et krav, at sammenslutningen af økonomiske aktører tilsammen opfylder minimumskravene til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen.

En økonomisk aktør kan alene være deltager i én sammenslutning af økonomiske aktører. Samme økonomiske aktør kan dog godt være deltager i én sammenslutning og samtidig lade andre tilbudsgivere basere deres egnethed på sig, jf. pkt. 5.2.4, eller være underleverandør til flere tilbudsgivere.

Tildeles sammenslutningen af økonomiske aktører den udbudte kontrakt, så skal de i sammenslutningen deltagende økonomiske aktører påtage sig direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse for opfyldelsen af kontrakten.

Hvis tilbudsgiver baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen:

— Skal de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på, være juridisk forpligtet over for tilbudsgiver til at stille sin formåen til rådighed,

— Må ingen af de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på, være omfattet af udelukkelsesgrundende i pkt. 5.1,

— Skal de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, jf. pkt. 5.2.1, påtage sig direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse for opfyldelsen af kontrakten.

Det er alene et krav, at tilbudsgiver og de økonomiske aktører, som tilbudsgiver baserer sin egnethed på, tilsammen opfylder minimumskravene til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen.

En økonomisk aktør kan godt samtidig lade flere tilbudsgivere basere deres egnethed på sig eller være underleverandør til flere tilbudsgivere.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadress: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadress: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/09/2019