Servicii - 433090-2014

Afișează vizualizare compactă

20/12/2014    S246

Belgia-Bruxelles: Susţinere pentru principalele activităţi ale platformei tehnologice europene privind încălzirea şi răcirea pe bază de energie din surse regenerabile

2014/S 246-433090

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcţia Generală Cercetare şi Inovare, Direcţia G – Energie, Unitatea G3
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=680

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg&lg=en

Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/research/dgs/tenders/open_en.cfm

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=680

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcţia Generală Cercetare şi Inovare, Direcţia G – Energie, Unitatea G3
Adresă: biroul: CDMA 00/051
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
În atenția: şefului unităţii

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
Altele: politica europeană în domeniul cercetării şi inovării.
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Susţinere pentru principalele activităţi ale platformei tehnologice europene privind încălzirea şi răcirea pe bază de energie din surse regenerabile.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 11: Servicii de consultanță pentru management [6] și servicii conexe
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: în principal la sediul contractantului.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Platforma tehnologică europeană privind încălzirea şi răcirea pe bază de energie din surse regenerabile (RHC TP) a elaborat – şi cu susţinerea celui de-al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative – următoarele 5 foi de parcurs (disponibile gratuit la adresa http://www.rhc-platform.org):

— foaie de parcurs privind tehnologia de încălzire şi răcire pe bază de energie solară (publicată în iunie 2014);
— foaie de parcurs privind tehnologia geotermală (publicată în martie 2014);
— foaie de parcurs privind tehnologia de biomasă (publicată în martie 2014);
— foaie de parcurs privind tehnologiile transversale (publicată în martie 2014);
— foaie de parcurs privind implementarea comună pentru tehnologii de încălzire şi de răcire pe bază de energie din surse regenerabile (publicată în iunie 2014).
În prezent, este necesară evaluarea şi elaborarea de rapoarte cu privire la gradul de implementare a foilor de parcurs menţionate mai sus.
În plus, este necesar să fie studiate şi raportate anumite aspecte specifice ale sectorului încălzirii şi răcirii (atât pe bază de energie din surse regenerabile, cât şi pe bază de combustibili fosili), în special cu privire la evoluţia industriei încălzirii şi răcirii.
În cele din urmă, pentru a identifica motivele succeselor şi eşecurilor, este necesară o analiză a comportamentului consumatorilor şi a principalelor modele economice din sectorul încălzirii şi răcirii.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării, 79411100 Servicii de consultanţă în dezvoltarea societăţilor, 73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Preţul nu poate depăşi 750 000 EUR. Ofertele cu un preţ mai mare vor fi respinse.
Valoarea estimată fără TVA: 750 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 40 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea dosarul licitaţiei.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
În cazul în care contractul este atribuit unei oferte comune, Comisia poate solicita constituirea unei forme juridice specifice, în special una prin care toţi partenerii vor fi responsabili individual şi solidar în faţa Comisiei.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea dosarul licitaţiei.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea dosarul licitaţiei.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): a se vedea dosarul licitaţiei.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
a se vedea dosarul licitaţiei.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
a se vedea dosarul licitaţiei.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
PP-2041/2014.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
2.3.2015
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 13.3.2015 - 10:30

Locul:

Comisia Europeană, Direcţia Generală Cercetare şi Inovare, clădirea CDMA, sala -1/044, rue du Champ de Mars 21, 1049 Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da

Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Ofertanţii care doresc să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor sunt rugaţi să îşi anunţe intenţia prin trimiterea unui e-mail la adresa rtd-energy-tender-support-rhc-tp@ec.europa.eu cu cel puţin 48 de ore în prealabil. Această notificare trebuie să fie semnată de un funcţionar autorizat al ofertantului şi să menţioneze numele/prenumele – data naşterii ZZ/LL/AAAA – numărul documentului de identitate şi data de expirare a acestuia – şi naţionalitatea persoanei (1 persoană din partea fiecărui ofertant) care va participa la şedinţa de deschidere a ofertelor în numele ofertantului. La recepţia clădirii Comisiei, această persoană va fi rugată să prezinte un document de identitate care să confirme detaliile personale incluse în notificare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): PC7 şi Orizont 2020.
VI.3)Informații suplimentare

Ofertanţilor interesaţi de această licitaţie li se recomandă să se înregistreze în e-Tendering (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=680) – a se vedea secţiunea „Înregistrare” din partea stângă. Acest lucru va permite ofertanţilor să formuleze întrebări cu privire la licitaţie şi va asigura primirea de către aceştia de actualizări automate şi regulate ale eventualelor modificări care pot fi publicate cu privire la această licitaţie specifică (documente suplimentare, întrebări/răspunsuri etc.).

Preţul menţionat la punctul II.2.1 este preţul maxim. Ofertele care vor depăşi acest preţ vor fi considerate neconforme cu caietul de sarcini al licitaţiei şi vor fi respinse.

Link către e-Tendering pentru descărcarea dosarului licitaţiei, precum şi pentru adresarea de întrebări: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=680

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoştinţă de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10.12.2014