Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 433381-2015

Afișează vizualizare compactă

10/12/2015    S239

Belgia-Bruxelles: Comparație internațională a costurilor de reglementare cumulative pentru industria chimică – considerații privind aspectele de competitivitate referitoare la sector

2015/S 239-433381

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, Direcția D: Tehnologii vizând consumatorii, mediul și sănătatea
Adresă: BREY 12/088
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1088

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, Direcția D, Unitatea D/2 – Substanțe chimice
Adresă: a se vedea invitația la licitație
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
În atenția: a se vedea invitația la licitație

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Comparație internațională a costurilor de reglementare cumulative pentru industria chimică – considerații privind aspectele de competitivitate referitoare la sector.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 11: Servicii de consultanță pentru management [6] și servicii conexe
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: locul de executare a sarcinilor va fi sediul contractantului (contractanților) sau orice alt loc indicat în ofertă, cu excepția sediului Comisiei.
Cod NUTS
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Obiectivul acestui studiu este de a evalua costurile de reglementare cumulative suportate de companiile din industria chimică care își desfășoară activitatea în țări care sunt principalii concurenți internaționali ai UE și de a compara aceste costuri cu cele suportate de companiile din industria chimică care își desfășoară activitatea în UE. Mai exact, studiul va permite:
— analiza structurilor generale ale costurilor ale principalilor concurenți internaționali și compararea acestora cu industria chimică din UE;
— identificarea legislației relevante privind substanțele chimice din țările terțe selectate și evaluarea, în mod calitativ, a efectelor în materie de costuri cumulative pe care le generează în comparație cu costurile cumulative care rezultă din legislația privind substanțele chimice din UE;
— realizarea de studii de caz privind efectele în materie de costuri ale celei mai relevante legislații privind substanțele chimice din țările terțe selectate, cu scopul de a le compara și din punct de vedere cantitativ cu costurile generate de legislația privind substanțele chimice din UE și de a evalua potențialul impact al acestora asupra competitivității internaționale a companiilor din industria chimică din UE;
— validarea rezultatelor studiului cu părțile interesate relevante.
Studiul va analiza efectele în materie de costuri cumulative rezultate din legislația privind substanțele chimice în China, Statele Unite și o țară terță care urmează să fie propusă de contractant din lista următoare: Brazilia, Coreea de Sud, India și Japonia. Consultantul va identifica și va analiza legislația aplicabilă indiferent de nivelul la care a fost aplicată, atât la nivel central/federal, cât și la nivel subcentral. Studiul va acoperi toate subsectoarele relevante ale industriei chimice și ale legislației privind substanțele chimice care au un efect direct sau indirect din punctul de vedere al costurilor. Contractantul trebuie să ofere o bază corespunzătoare pentru pregătirea unei analize a competitivității care să fie realizată în viitor.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

79410000 Servicii de consultanţă în afaceri şi în gestionare

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Valoarea estimată fără TVA: 225 000 EUR
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 15 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
A se vedea caietul de sarcini al licitației.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
A se vedea caietul de sarcini al licitației.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
A se vedea caietul de sarcini al licitației.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini al licitației.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: a se vedea caietul de sarcini al licitației.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
a se vedea caietul de sarcini al licitației.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: da

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
488/PP/GRO/SME/15/F/S121.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 29.1.2016
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.1.2016
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10.2.2016 - 15:00

Locul:

Comisia Europeană, Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, sala BREY 12/ST01, avenue d'Auderghem 45, 1049 Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: un reprezentant autorizat din partea fiecărui ofertant poate participa la deschiderea ofertelor. Companiile care doresc să participe trebuie să își anunțe intenția prin trimiterea unui e-mail cu cel puțin 48 de ore în prealabil la adresa de e-mail specificată în secțiunea 3.1 din caietul de sarcini al licitației. Această notificare trebuie semnată de un reprezentant autorizat al ofertantului și să menționeze numele persoanei care va participa în numele ofertantului la deschiderea ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11.12.2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 33).
VI.3)Informații suplimentare
Valoarea estimată indicată la punctul II.2 reprezintă valoarea estimată maximă.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru utilizarea căilor de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30.11.2015