Bauleistung - 433434-2020

16/09/2020    S180

Dänemark-Hjørring: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

2020/S 180-433434

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Nationale Identifikationsnummer: 16287180
Postanschrift: Arsenalvej 55
Ort: Hjørring
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Postleitzahl: 9800
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Christian Enemark
E-Mail: fes-pso03@mil.dk
Telefon: +45 41322260

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yhwoqhobob
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yhwoqhobob
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Begrænset udbud af hovedentreprise vedr. Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM) fase 2 og 3 på 451 Oksbøllejren

Referenznummer der Bekanntmachung: 2020/006222
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nærværende udbud er en del af det samlede projekt Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter - fase 2 og 3, der omfatter nybyggeri på en række af Hærens etablissementer fordelt i hele landet.

Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter er et langsigtet faseopdelt projekt, der består af en række delprojekter, som skal være med til at sikre et kvalitetsløft af Hærens faciliteter i form af bade-, omklædnings- og materielfaciliteter samt forbedrede garageforhold for Hærens vitale, sensitive og teknisk tunge køretøjer ved opførelse af en række nye standardgarager, værkstedsfaciliteter og mandskabsfaciliteter.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45216200 Bauarbeiten für Militärgebäude und -einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK032 Sydjylland
Hauptort der Ausführung:

Oksbøllejren

Grærup Havvej 2

6840 Oksbøl

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet dækker hovedentreprisen i forbindelse med gennemførelsen af Modernisering af Hærens mandskabs- og materielfaciliteter i Oksbøllejren som omfatter følgende:

- 2 garager med materiel- og mandskabsfacilitet (Bygning 312 og 317). Bygningerne indeholder en standardgarage i én etage. I tilknytning hertil etableres 3 etager med briefing rum, pudsestue, omklædning, badefaciliteter, depot- og rengøringsrum, toiletter samt teknikrum. Hver bygning er i alt ca. 3 400 m2.

- Mandskabsfacilitet (Bygning 107). Bygningen er i 3 etager og indeholder briefing rum, pudsestue, omklædning, badefaciliteter, depot- og rengøringsrum, toiletter samt teknikrum. Bygningen er i alt ca. 1 500 m2.

- Etablering af befæstede arealer og afvanding omkring bygninger samt en mindre udvidelse af perimeterhegnet.

- Befæstet parkeringsareal på ca. 10 000 m2 (Anlæg 320A).

- Etablering af ny toiletbygning (Bygning 320).

- Miljøsanering og nedbrydning af 2 eksisterende bygninger (Bygning 106 og 109).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 110 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 28
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Såfremt mere end 5 ansøgere opfylder kravene til egnethed, vil udvælgelsen af de ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, ske på baggrund af, hvilke ansøgere der har angivet de mest sammenlignelige referencer i forhold til det udbudte projekt.

Vurderingen af hvilke referencer, der er mest sammenlignelige fremgår af udvælgelseskriterierne jf. pkt. III.1.3): Teknisk og faglig kapacitet.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, afsnit IV.B, med angivelse af følgende oplysninger, jf. udbudslovens § § 142 og 154:

1) ansøgers samlede årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

2) ansøgers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår, og

3) ansøgers soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Forinden opfordring til afgivelse af tilbud skal de ansøgere, som ordregiver har til hensigt at prækvalificere, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Følgende dokumentation skal fremlægges:

1) (omsætning de seneste 3 afsluttede regnskabsår): Erklæring om ansøgers samlede omsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

2) (egenkapital): Ansøgers virksomheds balance eller uddrag heraf i det senest afsluttede regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

3) (soliditetsgrad de seneste 3 afsluttede regnskabsår): Erklæring om ansøgers soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige for 3 år, fordi ansøgers virksomhed er etableret senere end dette, angives datoen for etablering af virksomheden samt de foreliggende oplysninger.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal oplysningerne gives samlet for sammenslutningen. Kravene skal i så fald være opfyldt af sammenslutningens virksomheder tilsammen. Der skal afgives en erklæring om solidarisk hæftelse, såfremt konsortiet får tildelt kontrakten.

Ordregiver har udarbejdet en skabelon til konsortieerklæring, som ansøger kan benytte.

Baserer ansøger sig på andre enheders (f.eks. et moder-/søsterselskab eller en underleverandør) økonomiske og finansielle formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre, skal ansøger i forbindelse med ansøgningen dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøger faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 1 og 2. Denne skal godtgøre, at den/de pågældende enhed(er) er juridisk forpligtet over for ansøgeren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders økonomiske og finansielle formåen end ansøgers egen.

Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) (omsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår):

Som mindstekrav kræves en gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 125 mio. DKK over de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes omsætningen som ansøgers og den/de støttende virksomheders samlede gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

2) (egenkapital):

Som mindstekrav kræves, at ansøger har en positiv egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

3) (soliditetsgrad):

Som mindstekrav kræves, at ansøger har en årlig soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgers og den/de støttende virksomheders samlede soliditetsgrad i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, afsnit IV.C, med angivelse af følgende oplysninger, jf. udbudslovens § § 143 og 155:

En liste over minimum 3 og maksimalt 5 af de betydeligste sammenlignelige referencer, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har igangsat, udført eller afleveret i løbet af de sidste 5 år inden ansøgningsfristen.

I vurderingen af hvilke referencer, der er mest sammenlignelige, lægges der vægt på følgende i prioriteret rækkefølge:

1) Ansøgerens erfaring som hoved- eller totalentreprenør, idet det vægter positivt, hvis der kan fremvises mere end 2 referencer, som illustrerer erfaring hermed.

2) Ansøgerens erfaring med udførelse af entrepriser for offentlige bygherrer, idet det vægter positivt, hvis ansøgers referencer illustrerer erfaring med at gennemføre offentlige bygge- og anlægsprojekter, hvor der indgår flere tekniske fagdiscipliner.

3) Ansøgerens erfaring med udførelse af bygge- og anlægsprojekter med tilsvarende kompleksitet som den udbudte entreprise. Det vægter særligt positivt, hvis ansøgers referencer illustrerer erfaring med udførelse af bygge- og anlægsprojekter af tilsvarende bygningstype, som den udbudte entreprise, f.eks. opførelse af haller, garager, værksteder eller tilsvarende. Det vægter endvidere særligt positivt, hvis referencerne samtidig gælder erhvervsbyggeri frem for boligbyggeri, hvor boligbyggeri eksempelvis udgør opførelse af rækkehuse eller etageejendomme. Det vil ligeledes vægte positivt, såfremt ansøgers referencer illustrerer erfaring med bygge- og anlægsprojekter, hvor der har været udført commissioning i udførelsesfasen og gennemført performancetest i forbindelse med afleveringsforretningen.

4) Ansøgerens erfaring med byggeri af tilsvarende kvadratmetermæssigt omfang som den udbudte entreprise, idet det vægter positivt, hvis ansøgers referencer illustrerer erfaring med samtidig opførelse af flere ens byggerier eller bygningsafsnit på samme byggefelt eller geografiske område.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af de udførte ydelser og omfanget heraf, ansøgers rolle i projektet, oplysninger om ansøgers honorar samt bygge- og anlægsprojektets anlægssum, perioden hvori arbejdet er pågået samt hvilken kunde arbejderne blev udført for.

Der kan maksimalt angives i alt 5 referencer.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 5 først angivne referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Hvis ansøger er et konsortium hhv. baserer sin tekniske og faglige formåen på én eller flere støttende virksomheder, vil de første 5 referencer tælles fra virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede, jf. punkt VI.3), er udpeget, hhv. fra ansøger. Har virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget, hhv. ansøger ikke angivet 5 referencer, tælles de resterende referencer fra de øvrige deltagere i konsortiet hhv. de støttende virksomheder efter en oplistning af virksomhederne i alfabetisk rækkefølge.

Hvis ansøger baserer sig på en støttende virksomheds tekniske og faglige formåen, skal ansøger dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation, jf. udbudslovens § 144, stk. 1 og 2. Denne skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. I modsat fald vil ordregiver ikke lægge vægt på andre enheders tekniske og faglige formåen end ansøgers. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

Hvis ansøger baserer sig på en støttende virksomheds tekniske og faglige formåen vedr. udførelsen af konkrete dele af de arbejder, som kontrakten omfatter, skal arbejderne udføres af den pgl. virksomhed.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan angive:

— minimum 2 referencer, hvor ansøgeren har varetaget rollen som hoved- eller totalentreprenør og

— minimum 2 referencer med en samlet og endelig entreprisesum på hver minimum 95 mio. DKK.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1) Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Se www.erst.dk

2) Entreprenøren skal deltage i en mængdeverificering.

3) Kontrakten indeholder en arbejdsklausul.

4) Kontrakten indeholder en socialklausul om uddannelses- og praktikaftaler.

5) Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

6) Kontrakten indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelse af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes til niveauet "Til Tjenestebrug", jf. Statsministeriets sikkerhedscirkulære CIS nr. 10338 af 17. december 2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelses interesse.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/10/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 03/11/2020
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder. Det er ansøgers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på iBinder. For adgang til udbudsmaterialet skal ansøger være registreret som bruger.

2) Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

3) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder.

4) På udbudssiden vil der være en xml-fil til ESPD. Ansøger skal som sin ansøgning indgive dette ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

5) Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135-137 nævnte udelukkelsesgrunde, jf. dog § 138.

6) Forinden meddelelse om opfordring til at afgive tilbud, skal ansøger fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudsloven § § 151-152, jf. § 153.

7) Der vil for prækvalificerede ansøgere være mulighed for at deltage i en besigtigelse. Besigtigelsen afholdes i Oksbøllejren, Grærup Havvej 2, 6840 Oksbøl den 17. november 2020 kl. 10.00.

8) Ordregiver forbeholder sig til enhver tid retten til at aflyse udbudsforretningen under hensyntagen til gældende ret.

9) Det fulde udbudsmateriale vil være tilgængeligt på iBinder senest fra den 14. september 2020 kl. 23.59.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
Telefon: +45 72405600
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
Telefon: +45 41715000
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/09/2020