Lucrări - 433472-2020

Submission deadline has been amended by:  501527-2020
16/09/2020    S180

România-Cluj-Napoca: Lucrări de drumuri

2020/S 180-433472

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Județul Cluj (Consiliul Județean)
Număr naţional de înregistrare: 4288110
Adresă: Calea Dorobanților nr. 106
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400094
Țară: România
Persoană de contact: Consilier Mihai Inoan
E-mail: cjc@cjcluj.ro
Telefon: +40 372640060
Fax: +40 372640074
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjcluj.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103212
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lucrări de execuție pentru obiectivul de investiție „Parc Industrial TETAROM 5 – infrastructură de acces” situat în comuna Luna, județul Cluj

Număr de referinţă: 428811020205137
II.1.2)Cod CPV principal
45233140 Lucrări de drumuri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

În contextul realizării proiectului PARC INDUSTRIAL TETAROM 5" pe o suprafaţă de 115 hectare, se impune ca şi necesitate asigurarea infrastructurii tehnice de acces care să asigure funcționarea în parametrii optimi a activității viitoare şi să facă atractivă locația prin furnizarea accesului atât la autostradă, cât şi la drumul DN 15, ambele situate în proximitatea amplasamentului. In concret, se desprinde necesitatea asigurării a minim următoarelor componente ale infrastructurii:

• Drum cu două benzi pe sens şi o bandă pentru parcare ocazională, piste de biciclete şi acces pietonal, cu două accese (unul la autostrada A3 (a) şi unul la DN 15 (b)):

• Acces la viitoarea autostrada A3 (aflată în execuție) la cea. 450 m de amplasament

• Acces la DN 15 cu pod peste râul Arieș (element de infrastructură cu potențial de a crea un simbol pentru loc) şi sens giratoriu la intersecția cu DN 15

Obiectivele preconizate prin promovarea investiției sunt asigurarea in condiţii optime a desfășurării traficului rutier si pietonal pe drumul de acces care va deservi viitorul parc industrial. Execuţia lucrărilor va asigura exploatarea drumului in condiţii optime de rezistenta, stabilitate si siguranţa a circulaţiei.

Durata estimata de executie a lucrarilor: Maxim 16 luni de la data emiterii ordinului de începere a execuției lucrărilor, în care se va include si perioada de timp friguros.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin intermediul SEAP, intr-un termen de cel mult 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate in SEAP cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 34 021 959.85 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45221111 Lucrări de construcţii de poduri rutiere
45233122 Lucrări de construcţii de drumuri de centură
45233125 Lucrări de construcţii de bifurcaţii de drumuri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Comuna Luna, județul Cluj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Din punct de vedere tehnic se propun următoarele:

Traseul în plan al drumului propus este un traseu nou, prevăzut la partea sud-estica a amplasamentului pe toata lungimea, care începe din DN 15, la km 15+839, traversează râul Arieș si are ca finalitate zona de racord la autostrada A3 (aflata in construcție). Lungimea drumului dintre DN 15 si autostrada A3 este de 1920 m. Racordarea cu viitoarea autostrada A3 se va realiza prin doua bretele una de coborâre de pe autostrada si una de urcare pe autostrada. Bretelele vor avea lungimea de cate 300 m. Raza curbelor în plan a drumului de acces variază între 500 și 1600 m. Viteza de proiectare este de 80 km/h. Viteza de proiectare a bretelelor este de 50 Km/h racordarea făcându-se cu raza de 170 m. Coborârea de pe autostrada se va realiza cu ajutorul unei benzi de decelerarea amenajata pe banda de urgenta care va avea o pana racord de 75 m si o banda de decelerare in lungime de 200 m după care se va intra pe breteaua de acces la drumul care duce spre parcul industrial Tetarom 5. Urcarea pe autostrada se va realiza prin intermediul unei bretele care debușează din drumul de acces spre parcul industrial Tetarom 5 după care prin intermediul unei benzi de accelerare de 200 m si a unei pene de racord de 75 m. Drumul propus asigura acces la DN 15, cu pod peste râul Arieș, si acces la viitoarea autostrada A3 (aflata in execuție). Transversal drumul propus prevede două tipuri de profiluri transversale tip, și anume:

• Pana la intersecția cu drumul 1, de incinta, după traversarea râului Arieș s-a adoptat un profil transversal compus din parte carosabilă 7,0m, spaţiu verde 4,0m, pista cicliști 2,0m si trotuar 2,0m;

• După intersecția cu drumul 1, de incinta, s-a adoptat un profil transversal compus din parte carosabilă 7,0m cu parcare stânga de 3,0m, spaţiu verde 1,0m, pista cicliști 2,0m si trotuar 2,0m;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica• Conf.pct.8.3 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate din CS. În vederea diminuării emisiilor de CO2 în atmosferă se va evalua distanța parcursă între amplasam. obiectivului de investiții și locul de proveniență al principalelor materiale utilizate, urmând ca punctajul maxim să fie acordat distanței celei mai scăzute conform algoritmului de mai jos. Punctele se vor acorda proporțional cu reducerea emisiilor de CO2 echivalent/tonă de agregate11 pentru a fi utilizate în producția principalelor elemente rutiere enumerate în tabelul. Operatorii economici participanți la procedură au obligația de a prezenta două locații de proveniență (prin completarea tabelului indicat) pt materialele principale selectate conf. LISTEI CUPRINZÂND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE” – Formular C6 resp. pentru: •Depozit de pământ max 20pct. •Stație de producție betoane max 15pct •Balastiera (procurare produse de balastieră)max 15pct •Stație de producție mixturi asfaltice max 15pct / Pondere: 65
Prețul - Pondere: 35
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 88
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164, art 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

A. Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc), la MOMENTUL PREZENTARII. Aceste documente trebuie să ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii certificatelor.

Nota: In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta, la momentul prezentarii.

2. Cazier judiciar pentru operatorul economic,

3.Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

4. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.

6. Orice alte documente edificatoare.

B. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se gaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Presedinte - Tise Alin-Paunel, vicepresedinti: Mînzat Marius – Dorel, Vákár István – Valentin, consilieri judeteni: Tuluc Călin – Marin, Marchiș Angela-Felicia, Secară Dorel Viorel, Mărginean Andrei-Dan, Haiduc Ioan – Cristian, Pop Ligia – Vasilica, Hodorogea Anca – Cristina, Simplicean Horea Dan, Felezeu Călin – Valentin, Groșan Nicolae – Giulian, Andro Marinel Ioan, Sămărtean Iuliu, Marc Marinela, Drăghici Dumitru, Bălaj Gheorghe – Marius, Cuibus Valentin Claudiu, Sălătioan Vasile, Pojar Adina Gabriela, Popovici Alin, Oprea Laurenţiu, Mătușan Vladimir, Pop Petre, Bota Ioan, Nati Ariton, Vitan Alexandru, Deák Ferencz, Balla Francisc, Lörinczi Zoltán László, Enyedi Tamás, Okos Rigo Denes, Szöcs Endre, Nicula Daniela-Carmen, Marcu Valtar, Secretar general: Gaci Simona, arh sef: Salanţă Claudiu Daniel, dir. General Șchiop Cristina, dir executiv: Raţiu Mariana, dir. Executiv Iliescu Ștefan Eduard, sefi serv. Creţu Alexandru – Simion, Coman Diana, Pop Dan Vasile, Muresanu Anda-Mihaela, Huldusan Lacrimioara, consilier achizitii publice: Adina Tiuca, Inoan Mihai, Matei Petru, consilier Gabriela Rotaru, consilier juridic Corina Cristea.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia să o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de tert (conform art. 182-184 din Legea 98/2016) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 din Legea 98/2016. Informatii privind asocierea - Se va prezenta acordul de asociere, se va preciza cine este lider al asocierii cu identificarea din punct de vedere fizic si valoric a activitatilor realizate de fiecare asociat.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Operatorii economici participanți la procedură trebuie să facă dovada experienţei similare, respectiv ca au realizat si dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), lucrari de modernizare si/sau reabilitare si/sau largire si/sau constructie noua de drumuri comunale si/sau judetene si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi, in valoare de minim 20.000.000 RON fara TVA, in cadrul a maxim 3 contracte. Cel putin un contract trebuie sa contina lucrari de modernizare si/sau reabilitare si/sau largire si/sau constructie a cel putin unui pod, în cadrul unuia dintre aceste contracte; Nota: Cerinta se va considera indeplinita si in situația prezentarii ca experiență similară contract/contracte avand ca obiect lucrari conform descrierii obiectului contractului, in conditiile precizate mai sus. Documentele prin care ofertantii pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele (fara a se limita la acestea): - copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; - certificate de predare-primire; - recomandari date de beneficiari; - procese-verbale de receptie; - certificari de buna executie; - certificate constatatoare. - orice alte documente relevante care sa dovedeasca indeplinirea cerintei solicitate, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Pentru echivalenta leu/alta valuta, se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR. Nota: Perioada de 5 ani, se va raporta la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial (prin anuntul de participare), chiar daca ulterior initierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de lucrări, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA). Din documentele justifictive prezentate trebuie sa rezulte valoarea real executata a lucrarilor prezentate ca experienta similara pentru lucrari. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: -procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul executarii; -recomandări; -alte documente echivalente/relevante.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/10/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 19/01/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19/10/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1) Autoritatea contractantă configurează DUAE direct în secțiunea dedicată din formularul electronic de definire a documentației de

Atribuire. DUAE, astfel configurat, este atașat automat de către sistem la respectiva documentație, ca fișier în format xml. Avand in vedere

Notificarea ANAP conform căreia începând cu data de 08.04.2019, pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G.395/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractantă.

2) Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, având obligatia sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai în cazul în care oferta comuna va fi declarata câstigatoare. Daca este cazul, se va prezenta odata cu DUAE acordul de asociere. Nedepunerea acestuia odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale asociatului /membrilor asocierii, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente urmeaza a fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate

Cu privire la subcontractanti.

3) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de

Lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile

Furnizorilor de semnatura electronica);

4) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti, vor fi semnate cu semnatura electronica si se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate online, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016; Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”, ofertantii vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

5) Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, norme, standarde şi certificate, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”.

6) Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si

Autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acestora nic... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele privind exercitarea căilor de atac sunt cele stabilite prin Legea 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/09/2020